Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 1919/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương, Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Công thương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biểu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Giám đốc Sở Công thương chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biểu mẫu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Giám đốc Sở Công thương chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cập nhật vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biểu mẫu văn bản hành chính, Giám đốc Sở Công thương, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

KT.CHỦ TỊCH
PCT Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo quyết định số 1919 /QĐ-UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Loại văn bản

Nội dung trích yếu

Thẩm quyền ban hành

Ghi chú

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG

1.      

Báo cáo

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM001

2.      

Báo cáo

Kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Sở Công Thương năm ...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM002

3.      

Báo cáo

Công tác cải cách hành chính quý/năm

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM003

4.      

Báo cáo

Tổng kết phong trào thi đua năm...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM004

5.      

Báo cáo

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm năm

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM005

6.      

Báo cáo

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm ....

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM006

7.      

Báo cáo

Báo cáo định kỳ về VLNCN trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM007

8.      

Báo cáo

Tình hình thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM008

9.      

Báo cáo

Kết quả điều tra nắm tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất, hóa chất, hàng nguy hiểm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM009

10.    

Báo cáo

Tình hình sản xuất Công nghiệp - Thương mại ...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM010

11.    

Báo cáo

Kết quả hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm ngành Công thương năm...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM011

12.    

Báo cáo

Tình hình thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM012

13.    

Báo cáo

Công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm…

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM013

14.    

Báo cáo

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM014

15.    

Báo cáo

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM015

16.    

Báo cáo

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM016

17.    

Công văn

Về việc xin cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM017

18.    

Công văn

Về việc tổ chức huấn luyện định kỳ kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN, hóa chất, …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM018

19.    

Công văn

Về việc đề nghị chuyển ngạch công chức

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM019

20.    

Công văn

Đăng ký cử cán bộ tham dự học/ tập huấn…

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM020

21.    

Công văn

Về việc triển khai các quy định về QLNN

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM021

22.    

Công văn

Về việc đề nghị thẩm định giá

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM022

23.    

Công văn

Về việc thông báo triệu tập học viên lớp tập huấn, huấn luyện an toàn...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM023

24.    

Công văn

Về việc góp ý dự thảo...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM024

25.    

Công văn

Về việc Xin chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm…

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM025

26.    

Công văn

Về việc Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM026

27.    

Công văn

Về việc Báo cáo định kỳ và đảm bảo an toàn hoạt động VLNCN trong dịp Lễ, Tết …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM027

28.    

Công văn

Về việc đăng ký Chương trình công tác...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM028

29.    

Công văn

Về việc đăng ký Doanh nghiệp tham gia các Chương trình, diễn đàn…

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM029

30.    

Công văn

Về việc lập kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM030

31.    

Công văn

Về việc cử thành viên tham gia ban chỉ đạo, ban tổ chức …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM031

32.    

Công văn

Về việc cử thành viên tham gia ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM032

33.    

Công văn

Về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM033

34.    

Công văn

Về việc thẩm định và bố trí kính phí …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM034

35.    

Công văn

Về việc thành lập Ban tổ chức/ban chỉ đạo ...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM035

36.    

Công văn

Về việc báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM036

37.    

Công văn

Về việc tham gia Hội chợ …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM037

38.    

Công văn

Về việc lấy ý kiến thẩm định dự thảo văn bản QPPL...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM038

39.    

Công văn

Về việc báo cáo định kỳ kinh doanh rượu

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM039

40.    

Công văn

Về việc cung cấp số liệu về hoạt động VLNCN

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM040

41.    

Công văn

Về việc lấy ý kiến dự thảo văn bản

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM041

42.    

Công văn

Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Chương trình tháng bán hàng khuyến mại

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM042

43.    

Công văn

Về việc cung cấp điện phục vụ Hội chợ …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM043

44.    

Công văn

Về việc phối hợp công tác PCCC tại Hội chợ ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM044

45.    

Công văn

Về việc đảm bảo an ninh trật tự tại Hội chợ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM045

46.    

Công văn

Về việc treo phương tiện cổ động trực quan quảng bá ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM046

47.    

Công văn

Về việc tuyên truyền cổ động trực quan Hội chợ …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM047

48.    

Công văn

Về việc Xin bổ sung kinh phí

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM048

49.    

Công văn

Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM049

50.    

Công văn

Về việc đề nghị thẩm tra báo cáo quyết toán ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM050

51.    

Công văn

Về việc tổ chức hội chợ

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM051

52.    

Giấy mời

Về việc tham dự tham luận tại hội thảo/hội nghị

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM052

53.    

Giấy mời

Về việc tham gia đưa tin hội nghị, làm việc... (báo chí)

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM053

54.    

Giấy mời

Về việc tham dự Hội nghị, làm việc... (chung nhiều người)

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM054

55.    

Giấy mời

Về việc tham dự và chỉ đạo Hội nghị, làm việc... (riêng một người)

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM055

56.    

Kế hoạch

Phân bổ chi sự nghiệp ngành Công Thương năm

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM056

57.    

Kế hoạch

Bán hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM057

58.    

Kế hoạch

Cải cách hành chính năm …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM058

59.    

Kế hoạch

Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hàng năm

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM059

60.    

Kế hoạch

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM060

61.    

Kế hoạch

Kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM061

62.    

Kế hoạch

Kiểm tra công tác dự trữ, bán hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM062

63.    

Kế hoạch

Tuyển dụng viên chức đơn vị trực thuộc Sở Công thương năm...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM063

64.    

Kế hoạch

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM064

65.    

Quyết định

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra/ Đoàn kiểm tra liên ngành ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM065

66.    

Quyết định

Về việc thành lập Đoàn thẩm định ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM066

67.    

Quyết định

Về việc thành lập Hội đồng Sát hạch cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm .....

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM067

68.    

Quyết định

Về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản/ công cụ dụng cụ (CCDC)

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM068

69.    

Quyết định

Về việc Phê duyệt danh mục tài sản/CCDC thanh lý

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM069

70.    

Quyết định

Về việc khen thưởng học viên đạt thành tích xuất sắc trong đợt sát hạch/tập huấn/huấn luyện…

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM070

71.    

Quyết định

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM071

72.    

Quyết định

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM072

73.    

Quyết định

Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm ……

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM073

74.    

Quyết định

Về việc phân công hướng dẫn công chức trong thời gian tập sự

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM074

75.    

Quyết định

Về việc điều động công chức/viên chức

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM075

76.    

Quyết định

Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM076

77.    

Quyết định

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM077

78.    

Quyết định

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM078

79.    

Quyết định

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM079

80.    

Quyết định

Về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM080

81.    

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn viên chức/HĐ 68 do lập thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM081

82.    

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với viên chức/HĐ 68

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM082

83.    

Quyết định

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức/HĐ 68

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM083

84.    

Quyết định

Về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM084

85.    

Quyết định

Về việc cử công chức, viên chức tham gia lớp...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM085

86.    

Quyết định

Về việc cho phép công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM086

87.    

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM087

88.    

Quyết định

Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM088

89.    

Quyết định

Về việc giao dự toán NSNN năm ......

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM089

90.    

Quyết định

Về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM090

91.    

Quyết định

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM091

92.    

Quyết định

Về việc phê duyệt chỉ định thầu...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM092

93.    

Quyết định

Về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM093

94.    

Quyết định

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM094

95.    

Quyết định

Về việc phê duyệt dự toán và hỗ trợ kinh phí cho đề án …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM095

96.    

Quyết định

Về việc thành lập Ban chỉ đạo/Hội đồng...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM096

97.    

Quyết định

Về việc phê duyệt Nội quy Trung tâm thương mại…

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM097

98.    

Thông báo

Kinh phí năm...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM098

99.    

Thông báo

Kết luận của Giám đốc Sở tại phiên họp giao ban tháng …

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM099

100.  

Thông báo

Tiếp nhận bản công bố hợp quy

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM100

101.  

Thông báo

Kết quả xem xét danh mục đăng ký đề án khuyến công năm...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM101

102.  

Thông báo

Kết quả trúng tuyển viên chức

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM102

103.  

Tờ trình

Về việc đề nghị công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM103

104.  

Tờ trình

Về việc đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm ...

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM104

105.  

Tờ trình

Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính lĩnh vực ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM105

106.  

Tờ trình

Về việc xin thỏa thuận quy mô đầu tư dự án

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM106

107.  

Tờ trình

Về việc thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM107

108.  

Tờ trình

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM108

109.  

Tờ trình

Về việc xin chủ trương tổ chức Hội chợ ….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM109

110.  

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM110

111.  

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM111

112.  

Tờ trình

Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM112

113.  

Tờ trình

Về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM113

114.  

Tờ trình

Về việc đề nghị miễn nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM114

115.  

Tờ trình

Về việc đề nghị cử cán bộ phụ trách

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM115

116.  

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM116

117.  

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức do lập thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM117

118.  

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với công chức

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM118

119.  

Tờ trình

Về việc đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM119

120.  

Tờ trình

Về việc cấp giấy phép sử dụng VLNCN tại….

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM120

II. VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN HCNN TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

121.  

Công văn

Về việc xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM121

122.  

Công văn

Về việc xác nhận đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM122

123.  

Công văn

Về việc chấp thuận trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM123

Lĩnh vực Thương mại

124.  

Giấy phép

Sản xuất rượu công nghiệp

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM124

125.  

Giấy phép

Bán buôn sản phẩm thuốc lá

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM125

126.  

Giấy phép

Mua bán nguyên liệu thuốc lá

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM126

127.  

Thông báo

Chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM127

128.  

Thông báo

Về hoạt động bán hàng đa cấp

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM128

129.  

Thông báo

Về hoạt động bán hàng đa cấp (trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo)

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM129

130.  

Thông báo

Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM130

131.  

Thông báo

Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp (trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo)

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM131

132.  

Giấy phép

Kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM132

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

133.  

Công văn

Về việc thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM133

134.  

Giấy phép

Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM134

Lĩnh vực Điện lực

135.  

Giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực

Giám đốc Sở

00.03.H57.BM135

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN