Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 1913/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biểu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biểu mẫu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cật nhật vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biểu mẫu văn bản hành chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

KT.CHỦ TỊCH
PCT Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo quyết định số 1913 /QĐ-UBND, ngày 23 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

Loại văn bản

Nội dung trích yếu

Thẩm quyền ban hành

Ghi chú

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1.         

Quyết định

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM001

2.         

Quyết định

Về việc phân công hướng dẫn tập sự

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM002

3.         

Quyết định

Về việc điều động công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM003

4.         

Quyết định

Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM004

5.         

Quyết định

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM005

6.         

Quyết định

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM006

7.         

Quyết định

Về việc nâng bậc lương đối với viên chức/HĐ 68

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM007

8.         

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn viên chức /HĐ 68

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM008

9.         

Quyết định

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức/HĐ 68

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM009

10.       

Quyết định

Về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM010

11.       

Quyết định

Về việc Biệt phái công chức/viên chức

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM011

12.       

Quyết định

Về việc Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch trong xét tuyển viên chức

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM012

13.       

Quyết định

Về việc Thành lập Tổ chuyên gia xét thầu ….

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM013

14.       

Quyết định

Về việc Giao dự toán ngân sách nhà nước năm

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM014

15.       

Quyết định

Về việc Đồng ý cho cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh đi nước ngoài việc riêng

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM015

16.       

Quyết định

Về việc Thành lập hội đồng kỷ luật

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM016

17.       

Quyết định

Về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu ... thuộc Dự án ...

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM017

18.       

Quyết định

Về việc Thanh tra lĩnh vực .......

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM018

19.       

Quyết định

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM019

20.       

Quyết định

Về việc CBCCVC nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM020

21.       

Quyết định

Về việc Công nhận danh hiệu thi đua hàng năm

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM021

22.       

Quyết định

Về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm...

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM022

23.       

Quyết định

Về việc Thành lập Ban quản lý Dự án/đề án

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM023

24.       

Quyết định

Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án/đề án…..

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM024

25.       

Quyết định

Về việc Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số … thuộc dự án/đề án ...

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM025

26.       

Quyết định

Về việc Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số…..thuộc dự án….

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM026

27.       

Quyết định

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số….thuộc dự án…..

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM027

28.       

Quyết định

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số….thuộc dự án….

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM028

29.       

Quyết định

Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án/đề án…… thuộc dự án/đề án….

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM029

30.       

Kế hoạch

Đào tạo/bồi dưỡng/tập huấn …

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM030

31.       

Kế hoạch

Công tác phòng, chống tham nhũng năm…

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM031

32.       

Kế hoạch

Tuyển dụng viên chức năm ….

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM032

33.       

Kế hoạch

Kiểm tra/Khảo sát/Đánh giá…

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM033

34.       

Kế hoạch

Công tác cải cách hành chính

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM034

35.       

Kế hoạch

Kiểm tra cải cách hành chính

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM035

36.       

Giấy mời

Giấy mời tham dự Hội nghị, làm việc... (báo chí)

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM036

37.       

Giấy mời

Giấy mời tham dự Hội nghị, làm việc... (chung nhiều người)

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM037

38.       

Giấy mời

Giấy mời tham dự Hội nghị, làm việc... (riêng một người)

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM038

39.       

Báo cáo

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm ….

Giám đốc Sở

00.14.H57.BM039

40.       

Báo cáo

Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng/năm ....

Giám đốc Sở