Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng các đơn vị thuộc Sở
Số hiệu: 1912/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng các đơn vị thuộc Sở.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biểu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biểu mẫu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cập nhật vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biểu mẫu văn bản hành chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

KT.CHỦ TỊCH
PCT Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ
(Kèm theo quyết định số 1912 /QĐ-UBND, ngày 23 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Loại văn bản

Nội dung trích yếu

Thẩm quyền ban hành

Mã số

I

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1.     

Tờ trình

Về việc đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm

Giám đốc Sở

00. 07.H57.BM001

2.     

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm

Giám đốc Sở

00. 07.H57.BM002

3.     

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm lại

Giám đốc Sở

00. 07.H57.BM003

4.     

Tờ trình

Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ

Giám đốc Sở

00. 07.H57.BM004

5.     

Tờ trình

Về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM005

6.     

Tờ trình

Về việc đề nghị miễn nhiệm

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM006

7.     

Tờ trình

Về việc đề nghị cử cán bộ phụ trách

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM007

8.     

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM008

9.     

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức do lập thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM009

10.  

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức để nghỉ hưu

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM010

11.  

Tờ trình

Về việc đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM011

12.  

Tờ trình

Về việc đề xuất cho phép sử dụng địa danh “...” để đăng ký nhãn hiệu tập thể/hoặc nhãn hiệu chứng nhận

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM012

13.  

Tờ trình

Về việc đề nghị chấp thuận/hoặc không chấp thuận kết quả xét công nhận sáng kiến

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM013

14.  

Quyết định

Về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức năm 20.....

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM014

15.  

Quyết định

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 20.....

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM015

16.  

Quyết định

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM016

17.  

Quyết định

Về việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM017

18.  

Quyết định

Về việc tiếp nhận và phân công công chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM018

19.  

Quyết định

Về việc bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM019

20.  

Quyết định

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM020

21.  

Quyết định

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM021

22.  

Quyết định

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM022

23.  

Quyết định

Về việc nâng bậc lương viên chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM023

24.  

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn viên chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM024

25.  

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với viên chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM025

26.  

Quyết định

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM026

27.  

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích công tác cá nhân và tập thể năm ….

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM027

28.  

Quyết định

Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM028

29.  

Quyết định

Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM029

30.  

Quyết định

Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM030

31.  

Quyết định

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM031

32.  

Quyết định

Về việc thành lập tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ nghiên cứu – thử nghiệm khoa học và công nghệ

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM032

33.  

Quyết định

Về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm tra số liệu quyết toán

đề tài/dự án khoa học và công nghệ

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM033

34.  

Quyết định

Về việc thành lập Tổ Chuyên gia thẩm định nội dung

đề tài/dự án KHCN cấp tỉnh

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM034

35.  

Quyết định

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 20…

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM035

36.  

Quyết định

Về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án KHCN cấp tỉnh năm ….

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM036

37.  

Quyết định

Về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM037

38.  

Quyết định

Về việc thanh tra hành chính đối với…

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM038

39.  

Quyết định

Về việc gia hạn thời hạn thanh tra

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM039

40.  

Quyết định

Về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu)

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM040

41.  

Quyết định

Về việc giải quyết khiếu nại (lần hai)

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM041

42.  

Quyết định

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM042

43.  

Quyết định

Về việc xác minh nội dung khiếu nại

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM043

44.  

Quyết định

Về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM044

45.  

Quyết định

Về việc gia hạn giải quyết tố cáo

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM045

46.  

Quyết định

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả xét công nhận sáng kiến

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM046

47.  

Công văn

Về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM047

48.  

Công văn

Về việc cử cán bộ, công chức tham gia ban chỉ đạo, tổ công tác ...

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM048

49.  

Công văn

Đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 20…

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM049

50.  

Công văn

Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh năm 20….

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM050

51.  

Công văn

Về việc đề nghị phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN tỉnh năm …

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM051

52.  

Công văn

Về việc phản đối đơn nhãn hiệu sử dụng địa danh

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM052

53.  

Công văn

Về việc Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu mang dấu hiệu địa danh

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM053

54.  

Kế hoạch

Kế hoạch sơ tuyển công chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM054

55.  

Kế hoạch

Kế hoạch tuyển dụng viên chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM055

56.  

Kế hoạch

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM056

57.  

Đề án

Xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức theo ngạch

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM057

58.  

Thông báo

Về việc thông báo tuyển dụng viên chức

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM058

59.  

Báo cáo

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ ….

Giám đốc Sở

00.07.H57.BM059

60.  

Báo cáo

Công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng/năm

Giám đốc Sở

</