Quyết định 19/2012/QĐ-UBND hủy dự toán thu năm 2012 của trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao, giao dự toán thu năm 2012 cho trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao do tỉnh Long An ban hành
Số hiệu: 19/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 02/06/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY DỰ TOÁN THU NĂM 2012 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ THI ĐẤU THỂ THAO; GIAO DỰ TOÁN THU NĂM 2012 CHO TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao;

Căn cứ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét Tờ trình số 1024/TTr-STC ngày 16/5/2012 của Sở Tài chính về việc đề nghị hủy dự toán thu năm 2012 của Trung tâm Dịch vụ Thi đấu thể thao và giao dự toán thu năm 2012 cho Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy dự toán thu năm 2012 đã giao cho Trung tâm Dịch vụ Thi đấu thể thao tại Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh, số tiền 1.100.000.000 đồng (một tỷ, một trăm triệu đồng).

Điều 2. Giao dự toán thu năm 2012 cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch, số tiền 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

1. Thu từ hoạt động của sân vận động: 250.000.000 đồng.

2. Thu từ hoạt động của hồ bơi: 150.000.000 đồng.

3. Thu từ cho thuê mặt bằng: 200.000.000 đồng

4. Thu khác: 100.000.000 đồng.

Điều 3. Sở Tài chính làm thủ tục hủy, giao dự toán như quy định tại Điều 1, Điều 2 quyết định này để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao) triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, PCT. UBND tỉnh (KT);
- Lưu: VT, STC. H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.