Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020”
Số hiệu: 1896/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1896/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 498/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”;

Căn cứ Quyết định số: 1436/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020”;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số: 415/TTr-BDT ngày 08 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020” gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban.

2. Ông Nông Văn Lung, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Bà Hà Thị Ngần, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

4. Ông Nông Văn Kiếm, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

5. Ông Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên.

6. Ông Lưu Ngọc Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Thành viên;

7. Bà Hoàng Thị Tho, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Thành viên;

Điều 2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo

- Chỉ đạo thực hiện Mô hình và các hoạt động Đề án theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Trung ương và các quy định hiện hành;

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị với với cấp có thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của Đề án;

- Xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên và chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Mô hình và các hoạt động của Đề án;

- Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc con dấu của Ban Dân tộc tỉnh để giao dịch.

Điều 3. Giao Ban Dân tộc tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Mô hình điểm của Đề án; theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ với Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Mô hình và các hoạt động của Đề án trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải