Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2016 Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 1888/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1888/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 7 năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 370/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh, như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II (ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập), ngày kết thúc năm học, ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS, ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học (kèm theo phụ lục).

2. Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

3. Nghỉ Tết và các ngày nghỉ lễ khác:

- Ngày nghỉ Tết Âm lịch đối với học sinh các cấp học mầm non, cấp học tiểu học, cấp học THCS (GDTX THCS) và cấp học THPT (GDTX THPT) tối đa là 02 tuần lễ.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

- Đối với ngày nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số thì các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên và công nhân viên chức là người dân tộc thiểu số nghỉ 01 (một) ngày để ăn Tết và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

1. Kế hoạch thời gian năm học áp dụng cụ thể cho từng cấp học.

2. Ngày thi học sinh giỏi các môn văn hóa (cấp THCS, THPT), thi giải toán trên máy tính cầm tay, thi nghề ở giáo dục phổ thông cấp tỉnh và các cuộc thi khác theo quy định.

3. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 và thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

4. Nghỉ Tết Âm lịch của cán bộ quản lý và giáo viên 07 (bảy) ngày.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 (hai) tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Cấp học

Ngày tựu trường

Ngày bắt đầu năm học

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

Mầm non

22/8/2016

29/8/2016

05/9/2016

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

25/5/2017

Trước ngày 31/5/2017

 

Tiểu học

22/8/2016

29/8/2016

05/9/2016

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

25/5/2017

Trước ngày 31/5/2017

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2017.

THCS

22/8/2016

29/8/2016

05/9/2016

Có 19 tuần thực học.

Có 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

25/5/2017

Trước ngày 31/5/2017

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 10/6/2017.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2017 - 2018 trước ngày 31/7/2017.

THPT

22/8/2016

29/8/2016

05/9/2016

Có 19 tuần thực học.

Có 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

25/5/2017

Trước ngày 31/5/2017

- Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ);

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 trước ngày 31/7/2017.

GDTX (THCS và THPT)

05/9/2016

12/9/2016

12/9/2016

Có 16 tuần thực học.

Có 16 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

25/5/2017

Trước ngày 31/5/2017