Quyết định 1879/QĐ-BVHTTDL năm 2012 về Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 1879/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1879/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI” GIAI ĐOẠN 2012-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (đ báo cáo);
- Ủy ban VHGDTNTNNĐQH;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, GDĐT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân;
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- Trung ương Hội Người cao tuổi;
- UBND, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TCTDTT, Thọ (300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI” GIAI ĐOẠN 2012-2020
(Ban hành theo Quyết định s
1879/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thdục ththao ở nước ta trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thlực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Làm cho các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân hiu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao, qua đó nhận thức đúng vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, đy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tquốc Việt Nam XHCN.

b) Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý, suốt đời nhằm nâng cao sức khỏe vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì nước thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

c) Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

d) Phát triển mạnh mẽ phong trào thdục, thể thao trong lực lượng vũ trang, giúp cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

2. Yêu cầu

a) Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 được triển khai gắn kết với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) Triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Nội dung

a) Tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thể dục thể thao đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân.

b) Xây dựng, biên soạn tài liệu hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục thể thao trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tác dụng của luyện tập thể dục thể thao nhằm động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi đối tượng quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao.

c) Tổ chức các hình thức tập luyện thể dục thể thao phong phú nhằm tạo ra phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao quần chúng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội.

Các cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của đơn vị, tạo điều kiện để các thành viên trong đơn vị tham gia tập luyện thể dục thể thao, phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao.

Mỗi cá nhân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và vận động người thân trong gia đình hàng ngày tham gia tập luyện thể dục thể thao, tạo thói quen rèn luyện, vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe.

d) Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể dục thể thao quần chúng. Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tchức hoạt động thể dục, ththao tại các thôn, bản và xã.

Các cấp, các ngành triển khai xây dựng quy hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với quy hoạch phát triển chung của ngành, địa phương; tạo điu kiện thuận lợi đ các tchức, cá nhân phát trin các cơ sở tập luyện thể dục thể thao cho cộng đồng, phát triển tài năng thể thao.

đ) Nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, phát triển hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa. Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp thdục, ththao với hoạt động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn của học sinh; xây dựng các loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao trường học.

e) Đẩy mạnh công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục, thể thao đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, tăng cường kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thlực của cán bộ, chiến sỹ.

g) Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thdục thể thao, tăng cường thu hút các nguồn lực của xã hội, vận động mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, tinh thần, vật chất tham gia tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng và xây dựng các công trình thdục ththao ở cơ sở.

2. Các chỉ tiêu phát triển

a) Số người tham gia luyện tập thdục, thể thao thường xuyên đến năm 2015 đạt tỷ lệ 28% và năm 2020 đạt 33% dân số.

b) Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2015 đạt 22% và năm 2020 đạt 25% số hộ gia đình trong toàn quốc.

c) Đến năm 2020 đạt 85% số xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

d) Thể dục, thể thao trường học:

- Số các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 85% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020. Phấn đấu 85% học sinh, sinh viên đạt chuẩn vtiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2015 và 95% vào năm 2020.

- Số trường phthông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thchất nội khóa đến năm 2015 đạt 100%; số trường phổ thông có câu lạc bộ thdục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thdục, thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2015 đạt 45% và đến năm 2020 đạt từ 55 - 60% tng số trường.

- Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2015 đạt 75% và đến năm 2020 đạt 85% - 90% tổng số học sinh phthông các cấp.

đ) Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang:

- Trong quân đội nhân dân:

+ Số cán bộ chiến sỹ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo từng quân, binh chủng đến năm 2015 đạt 95%, đến năm 2020 đạt 98%.

+ Số đơn vị làm tốt công tác kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thlực, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức rèn luyện thể thao hàng ngày đến năm 2015 đạt 100%.

+ Đến năm 2015 số cán bộ chiến sỹ biết bơi đạt 75%-80% (tối thiểu bơi được 25m); 100% đơn vị (cấp trung đoàn) có khu sân tập luyện ththao cơ bản, 60% đơn vị có hồ bơi đơn giản.

+ Số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội thao quốc phòng theo chu kỳ 2 năm và 4 năm đến năm 2015 đạt 100%.

- Trong lực lượng công an nhân dân:

+ Số cán bộ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn chiến sỹ công an khỏe đến năm 2015 đạt 85%-87%.

+ Số công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tốt công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục, thể thao bắt buộc đối với cán bộ, chiến sỹ công an nam từ 18-45 tuổi, nữ từ 18-35 tuổi đến năm 2015 đạt 85%.

+ S công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục, thể thao đến năm 2015 đạt 100%.

e) Phấn đấu 95% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Đại hội Thdục thể thao các cấp.

III. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thể dục thể thao, về kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 trên các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò và tác dụng của thdục thể thao trong việc giữ gìn, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần bồi dưỡng lối sống lành mạnh, ngăn chặn và đy lùi các tệ nạn xã hội.

2. Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Đề án tổng thể phát triển thlực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và các chương trình, đề án của Chính phủ về chăm sóc sức khỏe, y tế, vệ sinh môi trường... cho nhân dân. Lồng ghép các chỉ tiêu của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền đtập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

3. Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu thể dục thể thao quần chúng; thdục ththao cho thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; thể dục thể thao cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang... phù hợp với truyền thống, bản sắc dân tộc theo khu vực, vùng miền và đặc điểm của từng đối tượng.

4. Tăng cường thu hút các nguồn lực của xã hội, dành tỷ lệ ngân sách hợp lý của Nhà nước để xây dựng các sân chơi, bãi tập, công trình thể thao trong quần thể Trung tâm văn hóa, ththao cấp xã, cụm dân cư, thôn, bản, đặc biệt trong các trường học các cấp gắn kết với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn mới. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về thể dục thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở vật chất thdục thể thao; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ, sân thể thao xã, thôn, làng, ấp, bản và tương đương.

5. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020 ở các địa phương trong toàn quốc và các ngành Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an. Kiện toàn bộ máy thể dục, thể thao các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thdục, th thao.

6. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập th tiêu biu trong Cuộc vận động vào dịp sơ kết, tng kết định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn (có văn bản hướng dẫn hàng năm).

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân ththeo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 ở cơ sở do nguồn ngân sách địa phương đảm bảo; kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Kinh phí tchức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 ở Trung ương được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan; kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện các nội dung phối hợp phát triển thể dục thể thao giữa Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, y ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi và các bộ, ngành, đoàn thể khác.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc trin khai Cuộc vận động; tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 12 hằng năm; chuẩn bị công tác tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2015, tổng kết vào năm 2020.

2. Giao các Cục, Vụ, đơn vị phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao triển khai các nhiệm vụ sau:

- Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao trong việc tchức đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân ththeo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Vụ Kế hoạch,Tài chính phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các Cục, Vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tài chính đ trin khai thực hiện Kế hoạch này từ nay đến năm 2015 và đến năm 2020 trình Bộ trưởng phê duyệt và thực hiện.

- Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng kế hoạch phối hợp với Tổng cục Thdục thể thao thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác đã được ký giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và y ban Dân tộc.

- Vụ Thi đua-Khen thưởng phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn các địa phương, đơn vị về công tác thi đua khen thưởng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai Cuộc vận động.

- Vụ Gia đình phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, các Cục, Vụ liên quan làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng kế hoạch tchức Hội thi thể thao gia đình cấp toàn quốc theo định kỳ.

- Văn phòng phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn, kim tra, đôn đốc, tng hp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tiến hành sơ kết, tng kết việc thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hằng năm và 5 năm.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao của các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an căn cứ nội dung và các chỉ tiêu phát triển trong Kế hoạch này, xây dựng và trình cp có thm quyn phê duyệt Kế hoạch trin khai thực hiện Cuộc vận động sát hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, ngành; thường xuyên báo cáo kết quả trin khai thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tng cục Thdục ththao) trước ngày 20 tháng 11 hằng năm./.