Quyết định 1863/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 1863/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/03/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1863/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2063/TTr- STC ngày 12 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Ninh Thuận, bao gồm:

1. Bàn, ghế học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập (chỉ thực hiện mua sắm tập trung khi nhu cầu mua sắm trong năm của các đơn vị trong toàn tỉnh theo dự toán được duyệt đối với một loại tài sản cùng chủng loại, cùng quy cách có tổng giá trị từ một tỷ đồng trở lên).

2. Máy vi tính để bàn, máy in, máy photocopy (chỉ thực hiện mua sắm tập trung khi nhu cầu mua sắm trong năm của các đơn vị trong toàn tỉnh theo dự toán được duyệt đối với máy vi tính có số lượng từ 50 bộ trở lên, đối với máy in có số lượng từ 50 cái trở lên và đối với máy photocopy có số lượng từ 20 cái trở lên).

3. Các chương trình phần mềm được sử dụng chung, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

- Kinh phí được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.

- Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách Nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác.

- Ngun kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; nguồn kinh phí từ Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách.

- Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

Điều 3. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung

Tài sản mua sắm tập trung tỉnh Ninh Thuận được thực hiện theo hình thức ký thoả thuận khung; các đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đồng mua bán, thanh toán cho nhà thầu cung cấp.

Giao Sở Tài chính là cơ quan thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung của tỉnh theo mô hình kiêm nhiệm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Lập, phê duyệt dự toán mua sắm tập trung

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản; cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản lập dự toán mua sắm tài sản cùng với lập dự toán ngân sách hàng năm gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước; trong đó xác định cụ thể chủng loại, số lượng, dự toán kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

Căn cứ dự toán mua sắm tài sản tập trung được duyệt, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản làm văn bản đăng ký tài sản mua sắm tập trung gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp gửi đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh (Sở Tài chính) trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

2. Giao Sở Tài chính (đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh)

- Tổng hợp nhu cầu mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, ký thoả thuận khung với nhà thầu được lựa chọn. Trong quá trình thực hiện được mời các cơ quan, đơn vị có chuyên môn về chuyên ngành và đơn vị liên quan tham gia Hội đồng lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tài sản không đủ số lượng, giá trị để thực hiện mua sắm tập trung theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định này, đơn vị mua sắm tập trung có văn bản thông báo cho các đơn vị biết để tự tổ chức mua sắm theo quy định.

- Được thu và chi các khoản chi phí có liên quan đến công tác đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp các khoản thu không đủ để bù đắp các khoản chi thì phần chênh lệch được sử dụng từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị; trường hợp thu lớn hơn chi thì có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

3. Căn cứ thoả thuận khung đã ký, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thực hiện ký hợp đồng mua sắm tài sản, giao nhận tài sản, quyết toán, thanh lý hợp đồng và bảo hành, bảo trì tài sản theo thoả thuận với nhà thầu.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; việc mua sắm tài sản Nhà nước không quy định tại quyết định này thì thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nếu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì tiếp tục mua sắm theo quy định hiện hành, nếu chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung quy định tại Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh