Quyết định 1852/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 1852/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1852 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ, Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biểu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Giám đốc Sở Ngoại vụ chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biểu mẫu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cật nhật vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biểu mẫu văn bản hành chính, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

KT.CHỦ TỊCH
PCT Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ
(Kèm theo quyết định số 1852 /QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Loại văn bản

Nội dung trích yếu

Thẩm quyền ban hành

Ghi chú

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1.      

Quyết định

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM001

2.      

Quyết định

Về việc cử người hướng dẫn tập sự công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM002

3.      

Quyết định

Về việc điều động công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM003

4.      

Quyết định

Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM004

5.      

Quyết định

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM005

6.      

Quyết định

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM006

7.      

Quyết định

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM007

8.      

Quyết định

Về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM008

9.      

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn viên chức do lập thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM009

10.   

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM010

11.   

Quyết định

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM011

12.   

Quyết định

Về việc thanh tra, kiểm tra

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM012

13.   

Quyết định

Về việc cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM013

14.   

Quyết định

Về việc cho phép công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM014

15.   

Quyết định

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM015

16.   

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích; công nhận danh hiệu thi đua

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM016

17.   

Quyết định

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM017

18.   

Quyết định

Về việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM018

19.   

Quyết định

Về việc chỉ định thầu, lựa chọn cung cấp dịch vụ…

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM019

20.   

Quyết định

Ban hành các Quy chế, Quy định nội bộ

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM020

21.   

Quyết định

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM021

22.   

Quyết định

Về việc thành lập, kiện toàn các Ban, Hội đồng cơ quan

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM022

23.   

Giấy mời

Giấy mời tham dự Họp, Hội nghị, làm việc...

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM023

24.   

Giấy mời

Giấy mời đưa tin hội nghị, làm việc... (báo chí)

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM024

25.   

Giấy mời

Giấy mời đưa tin hội nghị, làm việc... (mời riêng 01 người)

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM025

26.   

Thông báo

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của...

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM026

27.   

Thông báo

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Sở Ngoại vụ

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM027

28.   

Thông báo

Về việc thông báo nghỉ hưu đối với công chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM028

29.   

Thông báo

Kết luận thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với...

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM029

30.   

Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác đối ngoại; Hướng dẫn nghiệp vụ lễ tân đối ngoại

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM030

31.   

Chương trình

Chương trình công tác quý, năm

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM031

32.   

Giấy ủy quyền

Ủy quyền đi công tác

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM032

33.   

Kế hoạch

Cải cách hành chính năm …

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM033

34.   

Kế hoạch

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM034

35.   

Kế hoạch

Kiểm soát thủ tục hành chính

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM035

36.   

Kế hoạch

Giáo dục, phổ biến pháp luật

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM036

37.   

Kế hoạch

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM037

38.   

Kế hoạch

Duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo TCV ISO 9001:2008 của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM038

39.   

Kế hoạch

Công tác thông tin đối ngoại

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM039

40.   

Kế hoạch

Kiểm tra công tác cải cách hành chính

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM040

41.   

Kế hoạch

Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo Sở Ngoại vụ

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM041

42.   

Kế hoạch

Tuyển chọn, tập huấn, quản lý Liên lạc viên phục vụ Festival Huế, phục vụ các hoạt động đối ngoại

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM042

43.   

Kế hoạch

Hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM043

44.   

Kế hoạch

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM044

45.   

Báo cáo

Báo cáo tình hình hội nhập quốc tế

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM045

46.   

Báo cáo

Báo cáo kết quả tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM046

47.   

Báo cáo

Công tác cải cách hành chính

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM047

48.   

Báo cáo

Kiểm soát thủ tục hành chính

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM048

49.   

Báo cáo

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM049

50.   

Báo cáo

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM050

51.   

Báo cáo

Tình hình công tác tháng, quý, 06 tháng và hàng năm

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM051

52.   

Báo cáo

Báo cáo công tác phổ biến GDPL

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM052

53.   

Báo cáo

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM053

54.   

Báo cáo

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM054

55.   

Báo cáo

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM055

56.   

Báo cáo

Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM056

57.   

Báo cáo

Báo cáo công tác văn thư lưu trữ

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM057

58.   

Báo cáo

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm...

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM058

59.   

Báo cáo

Tình hình sử dụng biên chế và kế hoạch biên chế năm

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM059

60.   

Báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM060

61.   

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM061

62.   

Tờ trình

Tờ trình đề nghị ban hành văn bản QPPL

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM062

63.   

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ; bổ nhiệm lại cán bộ, miễn nhiệm

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM063

64.   

Tờ trình

Về việc xây dựng các Đề án liên quan đến công tác đối ngoại

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM064

65.   

Tờ trình

Về việc đề nghị khen thưởng, tặng bằng khen; công nhận danh hiệu thi đua

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM065

66.   

Tờ trình

Về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM066

67.   

Tờ trình

Về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM067

68.   

Tờ trình

Về việc dự trù kinh phí cho đoàn lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại nước ngoài

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM068

69.   

Tờ trình

Về việc đề nghị chuyển ngạch công chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM069

70.   

Tờ trình

Về việc đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM070

71.   

Công văn

Về việc phóng viên nước ngoài hoạt động tại tỉnh

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM071

72.   

Công văn

Về việc cử công chức tham gia tổ chức phối hợp liên ngành

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM072

73.   

Công văn

Về việc tham gia góp ý dự thảo

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM073

74.   

Công văn

Về việc đề nghị thẩm định văn bản QPPL

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM074

75.   

Công văn

Về việc báo cáo công tác PCPNN

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM075

76.   

Công văn

Về việc dự thảo báo cáo tình hình quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM076

77.   

Công văn

Về việc báo cáo tình hình hợp tác với các địa phương, tổ chức nước ngoài

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM077

78.   

Công văn

Về việc báo cáo tổng hợp về phóng viên nước ngoài hoạt động tại tỉnh

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM078

79.   

Công văn

Về việc báo cáo tình hình xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM079

80.   

Công văn

Về việc phúc đáp các cơ quan, tổ chức về tiếp khách, làm việc với các cơ quan, tổ chức và người nước ngoài

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM080

81.   

Công văn

Về việc gia hạn, cấp phép hoạt động, bổ sung địa bàn hoạt động của các tổ chức PCPNN

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM081

82.   

Công văn

Về việc đề nghị phối hợp tổ chức đón các đoàn khách quốc tế

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM082

83.   

Công văn

Về việc đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo về tình hình hợp tác quốc tế

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM083

II. VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN HCNN TRONG BỘ THỦ TỤC THÀNH CHÍNH (theo lĩnh vực)

Lĩnh vực công tác lãnh sự:

84.   

Công văn

Về việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám đốc Sở

(Theo mẫu của Bộ Công an ban hành)

00.09.H57.BM092

85.   

Công văn

Về việc cấp phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám đốc Sở

(Theo mẫu của Bộ Công an ban hành)

00.09.H57.BM093

86.   

Công văn

Về việc cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM094

Lĩnh vực hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài:

87.   

Tờ trình

Về việc xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.09.H57.BM096

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN