Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 1850/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÁNH THANH TRA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biểu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biểu mẫu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cập nhật vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biểu mẫu văn bản hành chính, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng, ban thuộc Thanh tra tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

KT.CHỦ TỊCH
PCT Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÁNH THANH TRA TỈNH
(Kèm theo quyết định số 1850 /QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Loại văn bản

Nội dung trích yếu

Thẩm quyền ban hành

Mã định danh văn bản

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1.            

Công văn

Công văn hướng dẫn thực hiện

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM001

2.            

Công văn

Công văn đôn đốc báo cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM002

3.            

Công văn

Công văn khảo sát chuẩn bị thanh tra

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM003

4.            

Công văn

Công văn góp ý văn bản

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM004

5.            

Công văn

Công văn đăng ký thời gian làm việc

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM005

6.            

Công văn

Cử cán bộ, công chức tham gia ban chỉ đạo, tổ công tác…

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM006

7.            

Tờ trình

Tờ trình bổ nhiệm Thanh tra viên

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM007

8.            

Tờ trình

Tờ trình đề nghị khen thưởng

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM008

9.            

Tờ trình

Đề nghị công nhận danh hiệu thi đua

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM009

10.          

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM010

11.          

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức do lập thành tích xuất sắc

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM011

12.          

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với công chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM012

13.          

Tờ trình

Về việc đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM013

14.          

Tờ trình

Về việc đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM014

15.          

Chương trình

Chương trình công tác trọng tâm

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM015

16.          

Kế hoạch

Kế hoạch Thanh tra; Phòng, chống tham nhũng

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM016

17.          

Kế hoạch

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM017

18.          

Kế hoạch

Kế hoạch Cải cách hành chính;

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM018

19.          

Kế hoạch

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM019

20.          

Kế hoạch

Kế hoạch đào tạo, bồ dưỡng cán bộ, công chức hằng năm.

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM020

21.          

Báo cáo

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý, 6 tháng, năm.

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM021

22.          

Báo cáo

Báo cáo về công tác thanh tra tháng…/Quý…./Năm…

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM022

23.          

Báo cáo

Báo cáo công tác kết quả kê khai tài sản, thu nhập

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM023

24.          

Báo cáo

Báo cáo kết quả xác minh đơn

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM024

25.          

Báo cáo

Báo cáo công tác thi đua

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM025

26.          

Báo cáo

Báo cáo cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính,…

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM026

27.          

Báo cáo

Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng, năm …..

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM027

28.          

Báo cáo

Báo cáo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm…

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM028

29.          

Báo cáo

Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng/năm…

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM029

30.          

Thông báo

Thông báo lịch làm việc của Đoàn Thanh tra

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM030

31.          

Thông báo

Về việc công bố Quyết định/Kết luận thanh tra

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM031

32.          

Thông báo

Thông báo phân công công việc,…

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM032

33.          

Thông báo

Thông báo cán bộ/công chức nghỉ hưu

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM033

34.          

Giấy mời

Mời họp, Hội nghị (báo chí)

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM034

35.          

Giấy mời

Mời họp, Hội nghị (chung nhiều người)

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM035

36.          

Giấy mời

Mời họp, Hội nghị, (riêng một người)

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM036

37.          

Giấy mời

Cá nhân làm việc (riêng một người)

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM037

38.          

Quyết định

Quyết định Thanh tra

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM038

39.          

Quyết định

Về việc xác minh nội dung khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM039

40.          

Quyết định

Về việc thu hồi tiền

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM040

41.          

Quyết định

Về việc thu hồi tài sản

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM041

42.          

Quyết định

Thành lập hội đồng, ban chỉ đạo, tổ chức tư vấn

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM042

43.          

Quyết định

Quyết định tiếp nhận và bố trí công chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM043

44.          

Quyết định

Quyết định cử người hướng dẫn tập sự công chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM044

45.          

Quyết định

Điều động công chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM045

46.          

Quyết định

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM046

47.          

Quyết định

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM047

48.          

Quyết định

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM048

49.          

Quyết định

Về việc điều động và bổ nhiệm

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM049

50.          

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích công tác năm

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM050

51.     

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích đột xuất

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM051

52.          

Quyết định

Về việc kỷ luật cán bộ, công chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM052

53.          

Quyết định

Về việc công nhận danh hiệu thi đua hằng năm

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM053

54.          

Quyết định

Về việc cho phép công chức/nhân viên đi nước ngoài

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM054

55.          

Quyết định

Về việc cử công chức, nhân viên đi đào tạo bồi dưỡng

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM055

56.          

Quyết định

Quyết đinh cán bộ công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM056

57.          

Quyết định

Về việc nâng bậc lương đối với Hợp đồng 68

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM057

58.          

Kết luận

Kết luận Thanh tra, kiểm tra,…

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM058

59.          

Đề án

Vị trí việc làm và cơ cấu công chức

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM059

II. VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN HCNN TRONG BỘ THỦ TỤC THÀNH CHÍNH (theo lĩnh vực)

II.1. Thủ tục Tiếp công dân

60.          

Thông báo

Về việc từ chối tiếp công dân

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM060

61.          

Công văn

Hướng dẫn người khiếu nại

Người tiếp công dân

00.19.H57.BM061

62.          

Công văn

Hướng dẫn người tố cáo

Người tiếp công dân

00.19.H57.BM062

63.          

Công văn

Đôn đốc giải quyết tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM063

II.2

Thủ tục Xử lý đơn thư

64.          

Công văn

Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM064

65.          

Công văn

Trả đơn và hướng dẫn người viết đơn

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM065

66.          

Công văn

Trả đơn chuyển không đúng thẩm quyền

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM066

67.          

Công văn

Chuyển đơn tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM067

68.          

Hướng dẫn

Hướng dẫn đơn có nhiều nội dung

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM068

69.          

Thông báo

Về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM069

III. 3

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu

70.          

Thông báo

Thông báo thụ lý

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM070

71.          

Thông báo

TB không thụ lý giải quyết khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM071

72.          

Báo cáo

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM072

73.          

Công văn

Về việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM073

74.          

Quyết định

Về việc xác minh nội dung khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM074

75.          

Quyết định

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM075

76.          

Quyết định

Về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu)

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM076

II. 4.

Thủ tục Giải quyết tố cáo

77.          

Kết luận

Kết luận nội dung tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM077

78.          

Thông báo

Về việc thụ lý giải quyết tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM078

79.          

Thông báo

Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM079

80.          

Thông báo

Thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM080

81.          

Thông báo

Kết quả giải quyết tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM081

82.          

Quyết định

Về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập đoàn/tổ xác minh nội dung tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM082

83.          

Quyết định

Về việc thành lập đoàn/tổ xác minh nội dung tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM083

84.          

Quyết định

Về việc gia hạn thời gian giải quyết tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM084

85.          

Công văn

Về việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM085

86.          

Báo cáo

Kết quả xác minh nội dung tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh

00.19.H57.BM086

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN