Quyết định 1838/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
Số hiệu: 1838/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1838/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHC NĂNG QUẢN CỦA THANH TRA TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Ngh định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 368/TT-TTr ngày 01 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tnh Hòa Bình (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thanh tra tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Các thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần 1; Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập (thủ tục số 81, 82, 83, 84 mục III, điểm A - Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và th tục số 84, 85, 86, mục III, điểm A - Phương án kiến nghị sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính của tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình); Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thanh tra tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND t
nh;
- Trung tâm Tin học
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC (BT
h, 50b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1838/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

A

TTHC GIẢI QUYT TẠI CP TỈNH

I

Lĩnh vực khiếu nại

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

II

Lĩnh vực Tố cáo

 

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

III

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

IV

Lĩnh vực xử lý đơn thư

 

1

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

B.

TTHC GIẢI QUYẾT TẠI CẤP HUYỆN

I.

Lĩnh vc Khiếu nại

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

II

Lĩnh vực Tố cáo

 

1

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

III

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

1

Tiếp công dân tại cấp huyện

UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

IV

Lĩnh vực Xử lý đơn thư

 

1

Xử lý đơn tại cấp huyện

UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

C

TTHC GIẢI QUYẾT TẠI CẤP XÃ

I.

Lĩnh vực khiếu nại

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

UBND cấp xã

II

Lĩnh vực tố cáo

 

1

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

UBND cấp xã

III

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

1

Tiếp công dân tại cấp xã

UBND cấp xã

IV

Lĩnh vực xử lý đơn thư

 

1

Xử lý đơn tại cấp xã

UBND cấp xã

D

TTHC ÁP DỤNG CHUNG

V

Lĩnh vực phòng chống tham nhũng

 

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước.

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước.

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Cơ quan Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện; bộ phận phụ trách công tác thanh tra nội bộ, tổ chức cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước.

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước.

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước.

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN