Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam
Số hiệu: 1826/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI NỮ DOANH NHÂN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về t chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành các Nghị định trên;

Xét đề nghị của Trưởng Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam.

Trụ sở đặt tại: Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh (Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Điều 2. Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp được tchức và hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của Hội sau khi được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tchức tín dụng khác để hoạt động, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông