Quyết định 1801/QĐ-UBND danh mục xã, bản được triển khai đầu tư đợt 1 năm 2016 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020"
Số hiệu: 1801/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Công nghiệp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC XÃ, BẢN ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ ĐỢT 1 NĂM 2016 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH “CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN TỪ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 73/TTr-SCT ngày 11 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục 48 bản thuộc 11 xã trên địa bàn các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn và Phù Yên để thực hiện triển khai đầu tư đợt 1 trong kế hoạch năm 2016 Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2020”.

(có Danh sách các xã, bản kèm theo)

Điều 2. Sở Công thương (chủ đầu tư dự án) tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, phù hợp với kế hoạch vốn đã được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như­ Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận - PCVP;
- L­ưu: VT, HS, Biên KT. 40 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

DANH MỤC

CÁC XÃ, BẢN THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN ĐỢT 1 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên bản, xã, huyện

Số hộ được cấp điện từ dự án
(hộ)

Đối tượng ưu tiên

 

TỔNG SỐ

3.276

 

I

HUYỆN VÂN HỒ