Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 18/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Trần Huy Tuấn
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: 25/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2021/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC BẢO VỆ; KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BCA ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1765/TTr-CAT-ANCTNB ngày 21 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2021

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Ph
áp chế và CCHCTP - Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Như Điều 2;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Yên Bái;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Huy Tuấn

 

QUY ĐỊNH

VỀ KHU VỰC BẢO VỆ; KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định trên.

2. Các nội dung liên quan đến khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh không được quy định tại Quy định này được thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là người Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Khu vực bảo vệ” là khu vực có giới hạn nhất định, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc đang diễn ra các các sự kiện chính trị quan trọng do lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng bảo vệ có trách nhiệm quản lý, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện nhằm duy trì an ninh trật tự; phòng, chống các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2. “Khu vực cấm tập trung đông người” là khu vực không được tập trung từ 05 người trở lên tại các khu vực, địa điểm phục vụ chung cho mọi người như vỉa hè, lòng đường, quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng; khu vực trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tại những nơi công cộng khác mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và việc tập trung đông người có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực đó.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Khu vực bảo vệ

1. Trụ sở các cơ quan:

a) Tỉnh ủy;

b) Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái;

d) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái;

đ) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

e) Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc; Công an các huyện, thị xã, thành phố;

g) Trại giam Hồng Ca - Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

2. Các khu vực khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, gồm:

a) Khu vực đang diễn ra các Hội nghị, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, thể thao quan trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần bảo vệ theo quy định của pháp luật;

b) Khu vực đang xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khu vực xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Điều 5. Khu vực cấm tập trung đông người

1. Khu vực cấm tập trung đông người là khu vực quy định tại Điều 4 Quy định này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khi xét thấy cần thiết.

2. Quy định này không áp dụng với các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức và các khu vực được bố trí tiếp công dân theo quy định.

Điều 6. Các trường hợp cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong các trường hợp và khu vực sau:

a) Những nơi có đặt biển báo “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người” do người có thẩm quyền quyết định khi xét thấy cần thiết;

b) Những vụ việc, tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật, lời nói có nội dung quan trọng thuộc danh mục bí mật nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ quy định;

c) Khu vực đang xảy ra các vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề khác phải giữ bí mật cần phải cấm những người không có trách nhiệm tự ý ghi âm, ghi hình, chụp ảnh do người có thẩm quyền quyết định.

2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cho phép cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang hoặc cá nhân khác được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực quy định tại khoản 1 Điều này và sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh để phục vụ công tác xử lý đối với hành vi vi phạm hoặc các hoạt động công vụ được pháp luật cho phép.

Dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực được quy định tại khoản 2 Điều này phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc tự ý tán phát, cung cấp dữ liệu, tài liệu khi chưa được phép của người có thẩm quyền.

Điều 7. Biển báo “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh”

1. Các khu vực được xác định là “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” phải được đặt biển báo và nội quy bảo vệ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý khu vực đó quy định.

2. Đặt biển báo được thực hiện như sau

a) Biển báo “Khu vực bảo vệ” đặt cđịnh ở các mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định này; đặt tạm thời khi có yêu cầu bảo vệ tại các địa điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy định này;

b) Biển báo “Khu vực cấm tập trung đông người” đặt tạm thời ở các khu vực bảo vệ quy định tại Điều 4 Quy định này khi có yêu cầu cần thiết;

c) Biển báo “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” đặt tạm thời ở các khu vực quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định này.

3. Thẩm quyền đặt biển, hiệu lực và vị trí đặt biển báo

a) Thủ trưởng các cơ quan quyết định việc đặt biển, vị trí, phạm vi hiệu lực của biển báo tại các khu vực quy định tại khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 7 Quy định này trong phạm vi, diện tích trụ sở của cơ quan. Bảo đảm biển được đặt chắc chắn tại vị trí phù hợp, không bị che khuất tầm nhìn, không gây cản trở giao thông. Tại khu vực có mặt tiền rộng thì đặt nhiều biển, mỗi biển cách nhau 50m.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đặt biển, vị trí, phạm vi hiệu lực của biển báo tại các khu vực quy định tại khoản 2 Điều 4; Điều 5 và điểm c khoản 1 Điều 7 Quy định này khi có yêu cầu cần thiết.

4. Mu biển báo thực hiện theo Phụ lục kèm theo Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Công an tỉnh

a) Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định các “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 4; Điều 5 và điểm c khoản 1 Điều 7 Quy định này;

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khảo sát địa hình, vị trí đặt biển báo “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” tại các khu vực theo quy định; xây dựng nội quy “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” và niêm yết công khai theo quy định;

c) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh”. Xây dựng phương án bảo vệ và bố trí lực lượng vũ trang canh gác đối với “Khu vực bảo vệ” là trụ sở các cơ quan quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 4 Quy định này; Phối hợp với cơ quan chủ quản triển khai phương án bảo vệ phù hợp đối với các khu vực khác quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy định này;

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, thực hiện đúng những quy định về “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh”.

2. Cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định này

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đặt biển báo “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” theo quy định. Căn cứ theo biểu mẫu, thông số kỹ thuật của biển báo (quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này), chủ động tự trang bị, lắp đặt, phân công lực lượng bảo vệ, giữ gìn, thay thế khi biển báo bị hư hỏng;

b) Xây dựng nội quy cụ thể và niêm yết công khai trước cổng trụ sở của cơ quan; cử cán bộ phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ bảo đảm việc thực hiện nội quy và giải quyết những hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý bằng pháp luật trong phạm vi “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông người”; “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” đang quản lý.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân để biết và thực hiện.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành và các địa phương; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Trong trường hợp các văn bản pháp luật được viện dẫn tại Quy định này có thay đổi, sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo quy định của văn bản được thay đổi, sửa đổi, bổ sung.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành và các địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn, xem xét giải quyết./.

 

PHỤ LỤC MẪU BIỂN BÁO

KHU VỰC BẢO VỆ; KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH
(Kèm theo Quyết định số: 18/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

1. Mu biển báo “Khu vực bảo vệ”

Hình chữ nhật nằm ngang, có kích thước 80cm x 60cm, được làm bằng vật liệu bền vững; chữ viết màu đen trên nền biển màu trắng, có phản quang; in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; cụm từ “KHU VỰC BẢO VỆ” được viết bằng tiếng Việt ở một dòng trên, chiều cao hàng chữ là 12cm và tiếng Anh “PROTECTED AREA” ở một dòng dưới, chiều cao hàng chữ là 10cm.

KHU VỰC BẢO VỆ
PROTECTED AREA

2. Mẩu biển báo “Khu vực cấm tập trung đông người”

Hình chữ nhật nằm ngang, có kích thước 80cm x 60cm, được làm bằng vật liệu bền vững; chữ viết màu đen trên nền biển màu trắng, có phản quang; in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; cụm từ “KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI” được viết bằng tiếng Việt ở hai dòng trên, chiều cao hàng chữ là 12cm và tiếng Anh “NO GATHERING” ở một dòng dưới, chiều cao hàng chữ là 10cm.

KHU VỰC CẤM
TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

NO GATHERING

3. Mu biển báo “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh”

Hình chữ nhật nằm ngang, có kích thước 80cm x 60cm, được làm bằng vật liệu bền vững; chữ viết màu đen trên nền biển màu trắng, có phản quang; in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; cụm từ “CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH” được viết bằng tiếng Việt ở hai dòng trên, chiều cao hàng chữ là 12 cm và tiếng Anh “NO RECORDING, FILMING, PHOTO - TAKING” ở hai dòng dưới, chiều cao hàng chữ là 10 cm.

CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP NH

NO RECORDING, FILMING, PHOTO- TAKING