Quyết định 18/2012/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 18/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/3/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, để làm cơ sở:

1. Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đang sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

2. Xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng ban chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế và bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 4;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

STT

KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ

Đơn giá đất 2012 (1.000đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

A

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

 

 

I

THỊ TRẤN THẠNH MỸ

 

 

I.1

Đất có mặt tiền giáp với quốc lộ 27

 

 

1

 - Từ giáp ranh giới hành chính xã Lạc Lâm đến hết dốc Bà Ký (cống Q.lộ 27)

345

1,1

2

 - Từ hết dốc Bà Ký (cống Qlộ 27) đến Km 184 + 500

1.150

1,7

3

 - Từ Km 184 + 500 đến hết đất Nhà văn hoá huyện

1.575

1,7

4

 - Từ hết đất Nhà văn hoá huyện đến hết đất trụ sở UBND thị trấn Thạnh Mỹ

1.870

1,7

5

 - Từ hết đất trụ sở UBND thị trấn Thạnh Mỹ đến hết cống 5

1.659

1,7

6

 - Từ hết cống 5 đến ngã 3 xây dựng (Đường Lý Tự Trọng)

1.292

1,7

7

 - Từ ngã 3 xây dựng (Đường Lý Tự Trọng) đến đầu Km 181 + 500

1.050

1,6

8

 - Từ đầu Km 181 + 500 đến giáp ranh giới hành chính xã Đạ Ròn

630

1,5

I.2

Đường nhánh trong Thị trấn Thạnh mỹ

 

 

1

 - Đường Lê Thị Pha ( Từ giáp Qlộ 27 đến hết thửa đất ông Xuân)

285

1,4

2

 - Đường Lý Tự Trọng:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến hết đất Trường Dân tộc nội trú huyện

400

1,4

 

 + Từ hết đất Trường Dân tộc nội trú huyện đến giáp đường Nguyễn Chí Thanh

280

1,2

3

 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ giáp QL27 vào đến Kênh thuỷ lợi)

380

1,4

4

 - Đường Trần Bình Trọng

360

1,4

5

 - Đường Nguyễn Chí Thanh:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến giáp đường Lý Tự Trọng

400

1,4

 

 + Từ giáp đường Lý Tự Trọng đến hết đất nhà ông Nguyễn Minh Ngôn

292

1,4

 

 + Từ hết đất nhà ông Nguyễn Minh Ngôn đến giáp đường Phạm Ngọc Thạch

250

1,3

6

 - Đường Phan Chu Trinh (từ giáp QL27 vào đến 140m)

360

1,4

7

 - Đường Phan Bội Châu: Từ giáp QL27 đến giáp đường Lê thị Hồng Gấm

380

1,4

8

 - Đường Võ Thị Sáu (Từ giáp QL27 đến giáp đường Lê thị Hồng Gấm)

550

1,4

9

 - Đường phía tây trụ sở UBND Thị trấn Thạnh Mỹ

470

1,4

10

 - Đường Nguyễn Văn Trỗi:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến giáp đường Lương Thế Vinh

640

1,5

 

 + Từ giáp Đường Lương Thế Vinh đến giáp kênh thuỷ lợi

375

1,5

11

 - Đường Lê Thị Hồng Gấm (Từ giáp đường Nguyễn Văn Trổi đến giáp đường Võ Thị Sáu)

345

1,4

12

 - Đường Phạm Ngọc Thạch:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến hết đất Trung tâm y tế huyện

832

1,4

 

 + Từ hết đất Trung tâm y tế huyện đến giáp Kênh thuỷ lợi

554

1,4

 

 + Từ kênh thuỷ lợi đến giáp đường Nguyễn Chí Thanh

449

1,4

 

 + Từ giáp đường Nguyễn Chí Thanh đến cầu ông Thiều

290

1,4

13

 - Đường Chu Văn An (Từ giáp đường Âu Cơ đến chợ Thạnh Mỹ)

567

1,4

14

 - Đường Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Đình Chiểu

395

1,4

15

 - Đường Nguyễn Viết Xuân

355

1,4

16

 - Đường Trần Hưng Đạo

 

 

 

 - Từ giáp ngã ba đường Phạm Ngọc Thạch đến giáp đường Âu Cơ

430

1,4

 

 - Từ giáp đường Âu Cơ đến giáp đường Lạc Long Quân

360

1,4

17

 - Đường Âu Cơ:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến giáp đường Chu Văn An

600

1,4

 

 + Từ giáp đường Chu Văn An đến giáp đường Trần Hưng Đạo

420

1,4

 

 + Từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Văn Linh

290

1,4

18

 - Đường Lê Văn Tám:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến giáp đường Lương Thế Vinh

650

1,5

 

 + Từ giáp Đường Lương Thế Vinh đến hết đường Lê Văn Tám

350

1,4

19

 - Đường Lương Thế Vinh

430

1,4

20

 - Đường Lạc Long Quân:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến giáp đường Trần Hưng Đạo

500

1,4

 

 + Từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Âu Cơ

290

1,4

21

 - Đường Huỳnh Thúc Kháng ( Từ giáp Qlộ 27 đến hết đọan đã trãi nhựa)

567

1,4

22

 - Đường Nguyễn Văn Linh:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến giáp Thế Lữ

680

1,5

 

 + Từ giáp Thế Lữ đến giáp Đường Âu Cơ

621

1,4

 

 + Từ giáp đường Âu Cơ đến kênh thuỷ lợi

360

1,4

 

 + Từ kênh thuỷ lợi đến giáp đường Phan Đình Giót

285

1,4

23

 - Đường Thế Lữ

335

1,4

24

 - Đường Trần Phú

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến cổng Công an huyện

625

1,4

 

 + Từ giáp cổng Công an huyện đến giáp suối

330

1,3

25

 - Đường Bà Huyện Thanh Quan

625

1,4

26

 - Đường Hoàng Diệu

625

1,4

27

 - Đường Quang Trung

 

 

 

 + Từ giáp đường Nguyễn Thái Bình đến hết đoạn đường nhựa

290

1,4

 

 + Từ hết đoạn đường nhựa đến giáp đất trường bắn

230

1,4

28

 - Đường Nguyễn Thái Bình

450

1,4

29

 - Đường Xuân Diệu (Từ giáp QL27 đến giáp đất nhà Ông Nguyễn Liêm)

550

1,4

30

 - Đường Nguyễn Du ( Từ giáp Qlộ 27 đến giáp ngã tư Nhà thờ Tin lành)

550

1,4

31

 - Đường Nguyễn Văn Cừ ( từ giáp Qlộ 27 đến giáp đường Nguyễn Thái Bình)

450

1,4

32

 - Đường Phan Đình Phùng:

 

 

 

+ Từ giáp QL27 đến giáp đất Nhà máy ươm tơ cũ

345

1,4

 

+ Đọan còn lại của Đường Phan Đình Phùng

280

1,4

33

 - Đường từ tiếp giáp QL 27 đến hết khu hành chính Xí nghiệp Vạn Đức

397

1,4

34

 - Đường Đinh Tiên Hoàng:

 

 

 

 + Từ giáp QL27 đến giáp ngã ba đường đi trường bắn

400

1,4

 

 + Từ giáp ngã ba đường đi trường bắn đến hết đất Công ty Địa Ốc

290

1,4

35

 -Khu vực chợ Thạnh Mỹ (có một mặt tiếp giáp với chợ )

529

1,4

36

 - Các đường qui hoạch phía Tây Nam chợ Thạnh Mỹ

397

1,4

37

 - Các đường qui hoạch mặt đường rộng 5m trở lên (Theo các bản đồ QH chi tiết)

331

1,4

38

 - Các đường qui hoạch mặt đường rộng từ 3m đến 5m (Theo các bản đồ QH chi tiết)

265

1,4

39

 - Đường Phan Đình Giót

275

1,4

40

 - Đoạn từ giáp QL 27 đến cầu Quảng Lập

600

1,4

I.3

Các đoạn đường hẻm

 

 

1

 - Hẻm 24 (Từ giáp QL 27 vào 150m)

300

1,4

2

 - Hẻm 86 (Từ giáp QL 27 đến giáp suối)

230

1,4

3

 - Hẻm 194 (Từ giáp QL 27 đến giáp đất nhà dòng Phan xinh)

440

1,4

4

 - Hẻm 205 (Khu quy hoạch thương nghiệp cũ)

495

1,4

5

 - Hẻm 371 (Từ giáp QL 27 vào 200m)

308

1,4

6

 - Hẻm 447 (Từ giáp QL 27 vào 200m)

330

1,4

7

 - Hẻm 387 (Từ giáp QL 27 vào 150m)

319

1,4

8

 - Từ ngã ba số nhà 10 (đường Nguyễn Chí Thanh) đến giáp ngã ba đường Lý Tự Trọng (Trường Tiểu Học Nghĩa Lập 1)

250

1,4

9

 - Từ ngã ba số nhà 16 (đường Nguyễn Chí Thanh) đến giáp ngã ba đường Lý Tự Trọng (Trung Tâm dạy nghề)

220

1,4

10

Từ giáp ngã ba đường Xuân Diệu (nhà ông Phạm Tấn Đức) đến giáp ngã ba đường Nguyễn Du

250

1,4

I.5

 Đất tại các khu vực không thuộc điểm I.1, I.2, I.3 Mục I, Phần A

200

1,3

II

THỊ TRẤN D'RAN

 

 

II.1

Đất có mặt tiền giáp với quốc lộ 27

 

 

1

 - Từ giáp ranh giới hành chính xã Lạc Xuân đến giáp ngã ba đường vào thôn Lạc Quảng

582

1,5

2

 - Từ ngã ba đường vào thôn Lạc Quảng đến giáp ngã ba đường rẽ vào xóm Láng

662

1,5

3

 - Từ ngã ba đường rẽ vào xóm Láng đến ngã 3 bùng binh thị trấn Dran ( hết thửa 960 tờ bản đồ 50)

1.109

1,5

4

 - Từ ngã 3 bùng binh Thị trấn Dran ( hết thửa 960 tờ bản đồ 50) đến đầu cầu Dran

1.386

1,7

5

 - Từ cầu Dran đến đầu ngã 3 đường huyện lộ 412

1.164

1,7

6

 - Từ đầu ngã 3 đường huyện lộ 412 đến hết đất Văn phòng nhà máy thủy điện Đa Nhim – HT - ĐM

630

1,4

7

 - Từ hết đất Văn phòng nhà máy thủy điện Đa Nhim-HT-ĐM đến đầu cống bể

400

1,4

8

 - Từ đầu cống bể đến hết đất Trạm kiểm soát Eo Gió

280

1,4

9

 - Từ hết đất trạm kiểm soát Eo Gió đến giáp ranh giới hành chính tỉnh Ninh Thuận

225

1,4

II.2

Đất có một mặt tiền giáp với Quốc lộ 20

 

 

1

 - Từ giáp ngã 3 bùng binh QL 27 đi QL 20 đến giáp ngã ba nhà Ông Thanh

400

1,4

2

 - Từ ngã ba nhà ông Thanh đến giáp ranh giới hành chính Xã Trạm Hành - TP Đà Lạt

250

1,4

II.3

Đường nhánh trong Thị trấn D'ran

 

 

1

 - Đường Ngô Quyền ( Từ giáp QLộ 27 đến giáp đất Phòng khám đa khoa khu vực Dran)

1.220

1,6

2

 - Đường Bà Triệu

 

 

 

 + Từ giáp QL 27 đến cống Quảng Lạc

1.100

1,5

 

 + Từ cống Quảng Lạc đến giáp hành lang bảo vệ đập Đa Nhim

420

1,4

3

 - Đường Hai Bà Trưng ( Từ giáp Qlộ 27 đến giáp ngã tư ông Hậu)

1.020

1,5

4

 - Đường Nguyễn Trãi

 

 

 

 + Từ giáp QL 27 đến ngã tư ông Hậu

1.160

1,6

 

 + Từ ngã tư ông Hậu đến đầu cầu khóm 3

635

1,5

5

 - Đường Chu Văn An (Từ cầu khóm 3 đến hành lang bảo vệ đập ĐaNhim)

415

1,4

6

 - Đường Lê Văn Sỹ

529

1,4

7

 - Khu chợ và Khu xung quanh chợ (có một mặt tiếp giáp với chợ)

1.270

1,6

8

 - Đường Trần Quốc Toản

 

 

 

 + Từ ngã 4 ông hậu đến giáp đường Ngô Quyền

730

1,5

 

 + Từ đường Ngô Quyền đến giáp đường Bà Triệu

870

1,5

9

 - Đường Lê Văn Tám

760

1,5

10

 - Từ giáp QL 27 đến giáp ngã ba nhà ông Nguyễn Ngọc Châu (Lạc Quảng)

435

1,4

11

 - Từ giáp QL 27 đến hành lang bảo vệ đập Đa Nhim (thôn Lâm Tuyền)

395

1,4

12

 - Từ giáp QL 27 (đất Văn phòng nhà máy thủy điện Đa Nhim-HT-ĐM) đến hết đất công ty Truyền tải điện 4

380

1,4

13

 - Từ giáp ngã ba đường 412 đến hết đất nhà ông Nguyễn Thuận (Thôn Hòa Bình)

300

1,4

14

 - Từ giáp QL 27 đến giáp ngã ba đất nhà ông Nhàn ( Đường Nguyễn Trung Trực)

300

1,4

15

 - Từ ngã ba đất nhà ông Nhàn đến giáp đường Hoả Xa

250

1,4

II.4

Đất có một mặt tiếp giáp với đường 412

 

 

1

 - Từ giáp ngã 3 QL 27 đến đầu cầu Lam Phương

530

1,4

2

 - Từ cầu Lam Phương đến giáp ranh hành chính xã Lạc Xuân

310

1,4

II.5

Các tuyến đường bổ sung

 

 

 

- Đường Nguyễn Văn Trổi ( Từ giáp QLộ 27 đến giáp đường Trần Quốc Toản)

600

1,5

 

- Nguyễn Thái Bình ( Từ giáp QLộ 27 đến giáp đường Trần Quốc Toản)

600

1,5

 

- Từ giáp ngã ba Qlộ 20 đến giáp đường Nguyễn Trãi ( Khu phố III)

400

1,5

 

Đường PhạmThế Hiển (Từ giáp ngã ba Đường Nguyễn Trãi đế giáp ngã ba Đường Nguyễn Trãi cầu Khóm III)

400

1,5

 

- Từ giáp Qlộ 27 đến giáp đường 412 ( Khu phố Đường mới)

350

1,5

 

- Từ giáp Qlộ 27 Đến hết đất ông Ngọc ( Khu phố I)

600

1,5

 

- Từ giáp Qlộ 27 đến giáp đất Quỹ Tín dụng Xuân Trường ( Kho Hồng Sương cũ)

800

1,5

 

Từ giáp Qlộ 27 ( Nhà ông Lê Thuộc) đến hành lang bảo vệ đập Đa Nhim (thôn Lâm Tuyền)

250

1,5

II.6

Đất ở tại các Thôn HaMaSin, Thôn KănKin

135

1,3

II.7

 Đất tại các khu vực không thuộc điểm II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 Mục II, II.6 (Thị trấn D'Dan trên đây)

178

1,3

B

ĐẤT DÂN CƯ NÔNG THÔN

 

 

I

KHU VỰC I

 

 

I.1

XÃ ĐẠ RÒN

 

 

I.1.1

Đất có một mặt tiếp giáp với Quốc lộ 27

 

 

1

 - Từ giáp ranh giới hành chính TT Thạnh Mỹ đến đầu cống thuỷ lợi ngang qua QL27

420

1,4

2

 - Từ cống thuỷ lợi ngang qua QL 27 đến cống giữa 2 thôn Suối Thông B và STA

520

1,6

3

 - Từ cống giữa 2 thôn STB và STA đến đầu ngã 3 vào Trường tiểu học Đạ Ròn

440

1,6

4

 - Từ ngã 3 vào Trường tiểu học Đạ Ròn đến đầu ngã 3 đường vào Thôn I

530

1,6

5

 - Từ ngã 3 đường vào Thôn I đến cầu Bắc Hội (Ranh giới hành chính H.Đức Trọng)

435

1,6

I.1.2

Đường Liên Thôn, Liên xã

 

 

1

 - Từ giáp ngã 3 QL 27 đến cổng gác hồ Đạ Ròn

196

1,5

2

 - Từ giáp ngã 3 Suối Thông B QL 27 đến ngã 4 giáp đất nhà ông Thưởng

245

1,5

3

 - Từ giáp ngã 3 QL 27 ( ngã 3 Nông trường ) đến giáp đường nhựa 413b

200

1,4

4

 - Từ giáp ngã ba giáp đất Công ty Thụy Hồng Quốc tế thuê đến cầu nông trường (đường nhựa 413b)

280

1,4

5

 - Từ giáp ngã 3 Quốc lộ 27 ( Nhà Ông Cương) đến hết đất khu tái định cư sân gol

185

1,4

I.1.3

Các tuyến đường bổ sung

 

 

 

Từ giáp ngã quốc lộ 27 (Cầu Bắc hội) đến giáp ngã ba nhà đất ông Tiến

200

1,5

I.2

XÃ LẠC LÂM

 

 

I.2.1

Đất có mặt tiếp giáp với Quốc lộ 27

 

 

1

 - Từ giáp ranh giới hành chính Thò Traán Thạnh Mỹ đến giáp đất Công ty DVNN Lâm Đồng cũ

556

1,6

2

 - Từ đất công ty DVNN Lâm Đồng cũ đến đầu cầu Lạc Sơn

800

1,6

3

 - Từ cầu Lạc sơn đến đầu cống công trình nước sạch (cống máng cũ)

1.109

1,7

4

 - Từ cống công trình nước sạch (cống máng cũ) đến giáp ngã ba cây xăng Hùng Hoa

1.386

1,7

5

 - Từ ngã ba cây xăng Hùng Hoa đến giáp ranh giới hành chính xã Lạc Xuân

970

1,7

I.2.2

Các đường nối với Quốc lộ 27

 

 

1

 - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Km 187) đến cầu Ka Đô

610

1,4

2

 - Từ giáp QL 27 đến giáp ngã ba đất nhà thờ Lạc Sơn

350

1,4

3

 - Từ giáp ngã ba đất nhà thờ Lạc Sơn đến hết đất nhà bà Tô Phượng Thắm

215

1,4

4

 - Từ giáp QL 27 tới ngã ba hội trường thôn M'Răng

345

1,4

5

 - Từ giáp QL 27 đến hết đất nhà bà Võ Thị Tâm (Thôn Lạc Lâm Làng)

345

1,4

6

 - Từ giáp QL 27 đến ngã ba nhà Ông Nguyễn Luyến (Thôn Lạc Lâm Làng)

347

1,4

7

 - Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Luyến đến ngã ba nhà ông Trọng (Thôn Lạc Lâm Làng)

290

1,4

8

 - Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Luyến đến hết đất nhà ông Huỳnh Văn Lân (Thôn Lạc Lâm Làng)

290

1,4

9

 - Từ giáp QL 27 đến giáp đất bà Chánh (Thôn Yên Khê Hạ)

375

1,4

10

 - Từ đất nhà bà Chánh đến giáp ngã tư cống vuông

300

1,4

11

 - Từ giáp QL 27 ( Ngã ba nhà Ông Bính) đến đầu cống Ông Xừ (Thôn Quỳnh Châu Đông)

435

1,4

12

 - Từ cống Ông Xừ đến hết đất ông Trần Hạnh (Thôn Lạc Thạnh)

331

1,4

13

 - Các đường nhánh phía bắc nối với QL 27 đến đường dân cư số 10 (từ UBND xã đến Trường Trung học cơ sở Lạc Lâm)

455

1,4

14

 - Đường dân cư số 10 từ UBND xã đến Trường Trung học cơ sở Lạc Lâm

350

1,4

15

 - Các đường nhánh dẫy phía bắc tiếp giáp với đường dân cư số 10

300

1,4

16

 - Các đường nhánh Phía nam còn lại nối với QL27 vào đến 200m (Từ cống máng đến giáp ranh giới hành chính Xã Lạc Xuân)

397

1,4

I.3

XÃ LẠC XUÂN

 

 

I.3.1

Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với Quốc lộ 27

 

 

1

 - Từ giáp ranh giới hành chính xã Lạc Lâm đến giáp đất Trường tiểu học Lạc Xuân

970

1,7

2

 - Từ giáp đất Trường tiểu học Lạc Xuân đến đầu cống lở Labuoye

455

1,5

3

 - Từ cống lở Labuoye đến giáp cống chợ mới Lạc Xuân

630

1,5

4

 - Từ cống chợ mới Lạc Xuân đến giáp ngã ba nhà ông Trương Dựa

800

1,6

5

 - Từ ngã ba nhà ông Trương Dựa đến giáp ranh giới hành chính thị trấn Dran

520

1,5

I.3.2

Các đường nối với Quốc lộ 27

 

 

1

 - Từ QL27 đến cầu Châu Sơn

457

1,4

2

 - Từ cầu Châu Sơn đến giáp đường 412 (Thôn Châu Sơn)

310

1,4

3

 - Các đường nối với QL 27 vào đến 200m (Thôn Đồng Thạnh, Lạc Viên A,B)

340

1,4

4

 - Các đường nhánh còn lại nối QL 27 vào 200m

300

1,4

I.3.3

Đất có mặt tiếp giáp với đường 412

 

 

1

 - Từ giáp ranh giới hành chính Thị trấn Dran đến cầu Diom B

310

1,4

2

 - Từ cầu Diom B đến giáp ranh giới hành chính Xã Kađô

375

1,4

I.4

XÃ KA ĐÔ

 

 

I.4.1

Đất có mặt tiếp giáp với huyện lộ 413

 

 

1

 - Từ cầu Ka Đô đến giáp ngã ba đường cụm Công nghiệp Ka Đô đi cầu Quảng lập

670

1,4

2

 - Từ giáp ngã ba đường cụm Công nghiệp Ka Đô đi cầu Quảng lập đến ngã 3 đi vào đài truyền hình cũ

840

1,5

3

 - Từ giáp ngã ba nhà ông Hùng chài đến đầu ranh thửa đất 264 TBĐ 14 (đất nhà ông Hồng Đạt)

920

1,6

4

- Từ ranh thửa đất 264 TBĐ 14 đến đầu ngã 3 Trường Trung học Ka Đô

1.210

1,6

5

 - Từ ngã 3 Trường Trung học Ka Đô đến giáp ngã tư Quang Yên

920

1,6

6

- Từ ngã tư Quang yên đến giáp ranh giới hành chính xã Quảng Lập

835

1,5

I.4.2

Đất có mặt tiếp giáp với huyện lộ 412

 

 

1

 - Từ giáp ranh giới xã Lạc xuân đến ngã tư dốc lò than

395

1,4

2

 - Từ ngã tư dốc lò than đến đầu ngã tư Trường Hiệp Đức

720

1,5

3

 - Từ ngã tư Trường Hiệp Đức đến ngã 3 Đường 413 (UBND xã Kađô)

920

1,6

I.4.3

Đường liên xã (đi Pró, Quảng lập)

 

 

1

 - Từ ngã 4 Trường Hiệp Đức đến ngã 4 Ông Thành

415

1,4

2

 - Từ ngã 4 Ông Thành đến đầu ngã 3 Ông Gọn

345

1,4

3

 - Từ ngã 3 Ông Gọn đến giáp nga ba ranh giới hành chính 3 xã

220

1,4

4

 - Từ giáp huyện lộ 413 ngã ba đến giáp ranh giới xã Quảng Lập (đường cụm công nghiệp)

240

1,4

5

 - Từ giáp huyện lộ 413 (ngã ba chùa) đến giáp ngã tư ông Thành

420

1,4

6

 - Từ giáp huyện lộ 413 (Cổng văn hoá nghĩa hiệp 2) đến giáp ngã 4 (hết thửa đất 58 TBĐ 20)

375

1,4

7

 - Từ giáp huyện lộ 412 (ngã tư dốc lò Than) đến giáp ngã tư Ông Thành

420

1,4

I.4.4

Các đường nối với huyện lộ 413

 

 

1

 -Phía đông bắc chợ

1.204

1,6

2

 -Phía tây nam chợ

1.204

1,6

3

 - Từ nhà ông Dương Thuấn đến ngã ba ông Nề (đường cuối chợ)

800

1,6

4

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Nghiệp) đến giáp đất nhà ông Hiệp

190

1,4

5

 - Từ huyện lộ 413 ( ngã ba nhà ông Sinh) đến giáp sình Thổ Mộ

231

1,4

6

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Chính) đến giáp sình Thổ Mộ

237

1,4

7

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Khuê) đến giáp nhà ông Khiêm

237

1,4

8

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Chiến) đến giáp ngã ba nhà ông Đệ

275

1,4

9

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Hùng Chài) đến nhà ông Dắn Tắc Chắn

263

1,4

10

 - Từ huyện lộ 413( ngã ba nhà ông Đệ ) đến giáp đất nhà ông Tuyên

275

1,4

11

 - Từ huyện lộ 413 (trường Mầm Non) đến ngã ba nhà ông Minh

335

1,4

12

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Việt Hùng) đến nhà Ông Bảy Hoà

360

1,4

13

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Tính Cộng) đến giáp ngã ba nhà ông Diên

400

1,4

14

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Lê Phu) đến giáp ngã ba nhà ông Đặng Dư

423

1,4

15

 - Từ huyện lộ 413 ( nhà hùynh Đào) đến giáp ngã ba nhà Ông Hân

360

1,4

16

 - Từ huyện lộ 413 (Thánh Thất Cao Đài) đến ngã ba nhà ông Minh rượu

180

1,4

17

 - Từ huyện lộ 413 đến giáp ngã ba nhà ông Tư Khi

300

1,4

18

 - Từ huyện lộ 413 đến giáp ngã ba nhà ông Diệu

300

1,4

19

 - Từ huyện lộ 413 đến giáp ngã ba nhà ông Thành (3 Hiệu)

300

1,4

20

 - Từ huyện lộ 413 đến giáp Bến Lội (Sáu Khanh)

300

1,4

21

 - Từ huyện lộ 413 đến giáp đất đình Thanh Minh

300

1,4

22

 - Từ huyện lộ 413 đến ngã tư nhà ông Đính

326

1,4

23

 - Từ huyện lộ 413 ( ngã ba trường cấp 2) đến ngã tư nhà Sáu Chu

326

1,4

I.4.5

Các đường nối với huyện lộ 412

 

 

1

 - Từ huyện lộ 412 (ngã ba nhà ông Lịch) đến giáp ngã ba Đài Truyền hình Cũ

300

1,4

2

 - Từ huyện lộ 412 (ngã tư trường Hiệp Đức) đến giáp ngã tư nhà ông Cảnh

385

1,4

3

 - Từ ngã tư nhà ông Cảnh đến giáp ngã ba nhà ông Hiệp

275

1,4

4

 - Từ huyện lộ 412 (Ngã ba nhà ông Chúng) đến giáp nhà ông Bảy Sau

180

1,4

5

 - Từ huyện lộ 412 (ngã ba nhà bà Hương) đến giáp ngã 3 nhà ông ông Phúc

180

1,4

6

 - Từ đường 412 đến giáp ngã ba đến hết đất nhà ông Viện

180

1,4

7

 - Từ huyện lộ 412 (Ngã ba ông Đới) đến ngã 3 nhà bà Ma Đương

180

1,4

8

 - Từ huyện lộ 412 đến hết đất bà Bình

180

1,4

9

 - Từ huyện lộ 412 (cổng văn hoá Ka Đô mới 2) đến giáp dốc vào đất bà Bình

180

1,4

10

 - Từ huyện lộ 412 đến giáp ngã ba nhà bà Ma Khô

180

1,4

11

 - Từ huyện lộ 412 (cổng văn hoá Taly I) đến giáp huyện lộ 412 (nhà bà Lan)

180

1,4

12

 - Từ huyện lộ 412 (ngã tư dốc lò than) đến giáp ngã ba Taly 2

180

1,4

I.4.6

Các tuyến đường nông thôn còn lại

 

 

1

 - Từ ngã ba nhà ông Công đến giáp ngã ba nhà bà Khuyến)

180

1,4

2

 - Từ nhà ông Vinh đến nhà bà liên Đài

370

1,4

3

 - Từ ngã ba đất nhà ông Dư Cao đến giáp đất nhà ông Mười Dũng

220

1,4

4

 - Từ nhà ông Dũng Phở đến ngã ba giáp đất ông Điều

220

1,4

5

 - Từ ngã ba nhà ông Tài đến giáp ngã ba nhà ông Gọn

220

1,4

6

 - Từ ngã ba nhà bà Bảy Chiêu đến hết đất ông Trí

220

1,4

I.5

XÃ QUẢNG LẬP

 

 

I.5.1

Đất có mặt tiếp giáp với đường 413

 

 

1

 - Từ ranh giới xã Ka Đô đến giáp ranh giới đất ông chiến

570

1,5

2

- Từ ranh đất nhà ông chiến đến ngã ba chợ cũ

640

1,6

3

 - Từ đầu dốc đến ngã 3 chợ cũ đi xã Pró

640

1,6

4

 - Từ ngã 3 chợ cũ đến Trạm xá xã Quảng Lập

1.035

1,6

5

 - Từ Trạm xá Quảng Lập đến hết ranh đất nhà ông Huỳnh Tấn Cường (Ngã ba đường số 10)

635

1,4

6

- Từ hết ranh đất nhà ông Huỳnh Tấn Cường đến ngã ba rẽ đi Ka Đơn (thửa đất số TBĐ)

400

1,4

7

 - Từ ngã 3 rẽ đi Ka Đơn (đất ông Quảng) đến ngã ba Trường cấp 3 Pró

467

1,4

8

 - Từ UBND xã Pró đến hết đất nhà ông Ngô Viết Nguyên

467

1,4

9

- Từ hết đất nhà ông Ngô Viết Nguyên đến đối diện ngã ba trường Krănggọ

408

1,4

10

- Từ ngã ba trường Krănggo đến giáp ranh giới xạ Ka Đơn

467

1,4

11

 - Từ ngã 3 chợ cũ đến đầu ngã 3 Bà Ký

565

1,4

12

 - Từ ngã 3 Bà Ký đến giáp ngã 4 UBND xã Pró

450

1,4

13

 - Từ Trạm xá Quảng Lập đến hết Trường cấp 2 Đinh Tiên Hoàng

680

1,4

15

 - Từ hết ranh đất Trường cấp 2 Đinh Tiên Hoàng đến cầu ông Oanh

510

1,4

14

 - Từ cầu ông Oanh đến cầu Quảng Lập

530

1,4

I.5.2

Khu trung tâm chợ cũ

 

 

1

 - Đường số 1 (Từ Trạm xá xã đến ngã 4 chợ và giáp đường 413)

580

1,4

2

 - Từ ngã 4 chợ cũ đến hết Trường mẫu giáo Hoàng Anh

285

1,4

3

 - Đường số 9 đoạn từ ngã ba 413b (ngã ba nhà ông Hà Dũng) đến giáp đường 413 (ngã ba nhà ông Huỳnh Tấn Cường)

250

1,4

I.5.3

Các tuyến đường nối với đường 413

 

 

1

 - Từ giáp huyện lộ 413 đến giáp ngã 3 Bà Ký

200

1,4

2

Đường số 1: Từ huyện lộ 413 đến giáp đướng số 9

230

1,4

I.5.4

Các tuyến đường bổ sung

 

 

 

- Đường số 10

185

1,4

 

- Đường số 2,3,4 ( từ giáp đường số 9 đến giáp đường số 11)

230

1,4

I.6

XÃ P'RÓ

 

 

I.6.1

Đất có mặt tiếp giáp với đường 413

 

 

1

 - Từ ngã 3 ranh giới hành chính xã Quảng lập đến giáp ngã ba nhà ông Phạm Tấn Của (Thửa đất số 212, TBĐ 314A)

467

1,4

2

 - Từ ngã ba nhà ông Phạm Tấn Của (Thửa đất số 212, TBĐ 314A) đến giáp ngã ba nhà ông Ya Lin (Thửa đất số 40, TBĐ 314A)

408

1,4

3

 - Từ ngã ba nhà ông Ya Lin (Thửa đất số 40, TBĐ 314A) đến giáp nga ba hành chính xã Ka Đơn

467

1,4

I.6.2

Các đường nối với đường 413

 

 

1

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba ranh giới xã Quảng Lập) đến giáp ngã ba ranh giới ba xã (Pró, QLập, KaĐô)

220

1,3

2

 - Từ huyện lộ 413 (ngã tư UBND xã) đến giáp ngã ba (dốc bà Đào)

220

1,3

3

 - Từ huyện lộ 413 (ngã tư UBND xã) đến hết đất ông Ya Nho

253

1,3

4

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Của) đến giáp ngã ba (hết Trường Tiểu học Pró)

220

1,3

5

 - Từ huyện lộ 413(ngã ba nhà ông Ya Lin) đến giáp ngã ba (Phân Hiệu Trường Krăng gọ)

220

1,3

6

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba Trường cấp 3 Pró) đến giáp ngã ba (hết đất ông TouProng Cường)

220

1,3

I.6.3

Khu trung tâm xã

 

 

1

 - Các đường trong khu trung tâm có mặt tiếp giáp đường quy hoạch

238

1,4

I.6.4

Các tuyến đường nông thôn

 

 

1

Từ ngã ba ranh giới hành chính 3 xã (Pró, QLập, KaĐô) đến giáp ngã ba (dốc bà Đào)

165

1,3

2

 - Từ ngã ba (Số nhà 114 nhà ông Nhịn) đến giáp ngã ba (Nhà đất ông Phiếu)

165

1,3

3

 - Từ giáp đất ông Ya Nho đến giáp ngã ba Trường Tiểu Học Pró

165

1,3

4

 - Từ ngã ba trường Tiểu Học Pró đến giáp ngã ba phân hiệu trường Krăng gọ

165

1,3

5

 - Từ phân hiệu trường Krăng gọ đến giáp ngã ba nhà ông TouProng Cường

165

1,3

6

 - Từ giáp ngã ba nhà TouProng Cường đến giáp ngã ba ranh giới 2 xã (Pró - Ka Đơn)

165

1,3

I.6.5

Các tuyến đường bổ sung

 

 

 

 - Từ dốc bà Đào đến hết ngã ba đồi Cù

150

1,3

 

 - Từ giáp ngã ba nhà ô.Đinh Tấn Thảo đến giáp ngã ba trạm (nhà ô.Mông Văn Minh)

150

1,3

 

 - Từ giáp ngã ba huyện lộ 413 (thửa đất số 31, TBĐ 314A) đến giáp ngã ba hết thửa đất số 66, TBĐ 314A

160

1,3

I.7

XÃ KA ĐƠN

 

 

I.7.1

Đất có mặt tiếp giáp với đường 413

 

 

1

 - Từ ngã 3 rẽ đi Ka Đơn (đất ông Quảng) đến ngã ba Trường cấp 3 Pró

467

1,4

2

- Từ ngã ba trường cấp 3 Pró đến giáp ngã ba hết ranh giới hành chính xã Pró

467

1,4

3

 - Từ ngã ba hết ranh giới hành chính xã Pró đến ngã ba đi Hoà lạc

405

1,4

4

- Từ ngã ba đi Hoà lạc đến đầu cầu KaĐơn

405

1,4

5

- Từ cầu KaĐơn đến hết nhà đất ông Lâm Vũ Hà ( Thôn Karái 2)

430

1,4

6

- Từ hết nhà đất ông Lâm Vũ Hà (Thôn Karái 2) đến hết đất Chùa Giác Châu

285

1,3

7

- Từ hết đất chùa giác châu đến đầu ngã ba vào thôn Sao Mai (nhà ông Bùi châu)

174

1,3

8

 - Từ ngã ba vào thôn Sao Mai (nhà ông Bùi Châu) đến giáp Rgiới hành chính xã Tu Tra

265

1,3

I.7.2

Các đường nối với huyện lộ 413

 

 

1

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 3 rẽ đi Ka Đơn đất ông Quảng) đến giáp ngã 3 huyện lộ 413 (nhà ông Hào)

170

1,3

2

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 3 đối diện Trường Mầm non) đến ngã ba (hết thửa 383 tờ BĐ 313a)

215

1,3

3

- Từ huyện lộ 413 (ngã 3 Trường Mầm non) đến hết thửa 118 tờ BĐ 289e

170

1,3

4

- Từ huyện lộ 413 (ngã 3 nhà bà Cúc) đến ngã ba (giáp thửa 405 tờ BĐ 313a)

240

1,3

5

- Từ huyện lộ 413 (ngã 3 nhà ông Thành) đến ngã ba (hết thửa 245 tờ BĐ 289e)

170

1,3

6

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 3 nhà ông Khi) đến giáp ngã 3 (hết thửa 521 tờ BĐ 336b)

170

1,3

7

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 3 đi Hoà lạc) đến giáp sông Đa Nhim

150

1,3

8

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 3 vào thôn Sao Mai nhà ông Bùi Châu) đến giáp ngã ba đường đi thôn Ka Đơn

165

1,3

I.7.3

Khu Trung tâm xã

 

 

1

 -Khu trung tâm xã có một mặt tiếp giáp đường qui hoạch

425

1,4

I.8

XÃ TU TRA

 

 

I.8.1

Đất có mặt tiếp giáp với đường 413

 

 

1

 - Từ giáp ranh giới Ka Đơn đến đầu cầu ông Quý

292

1,3

2

 - Từ cầu ông Quý đến giáp đất nhà thờ Tu Tra

416

1,4

3

 - Từ đất nhà thờ Tu Tra đến giáp cây xăng Lạc Thạnh

458

1,4

4

 - Từ cây xăng Lạc Thạnh đến hết khu qui hoạch trung tâm xã

554

1,4

5

 - Từ hết khu qui hoạch Trung tâm xã đến ngã 4 đường vào thôn Ma Đanh (ông Sáu)

305

1,4

6

 - Từ Cây xăng Lạc Thạnh đến giáp đất trụ sở công ty sữa Đà Lạt

266

1,4

7

 - Từ đất trụ sở Công ty sữa Đà Lạt đến giáp cầu Nông trường bò sữa

277

1,4

I.8.2

Khu Trung tâm xã

 

 

1

 - Các đường qui hoạch trong khu Trung tâm xã

331

1,4

I.8.3

Các đường nối với huyện lộ 413

 

 

1

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 3 Sao Mai) đến cầu ông Thiều

182

1,4

2

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 3 cầu ông Quý) đến giáp ngã ba cầu bà Trí (Thôn STC 2)

164

1,4

3

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba bà Khánh) đến giáp ngã ba (nhà đất ông Nguyễn Thạch)

164

1,4

4

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 4 Lạc trường) đến hết nhà đất ông Lê Diên

160

1,4

5

 - Từ huyện lộ 413 (ngã 4 Lạc trường) đến giáp ngã ba ông Niệm

155

1,4

6

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba tập đoàn 1 Thôn Suối Thông C) đến ngã ba cầu bà Trí

165

1,4

7

 - Từ huyện lộ 413 (ngã ba cầu NT bò sữa) đến ngã 4 (Trường Tiểu học Kămbute)

165

1,4

8

- Từ Huyện lộ 413 (ngã ba cầu Nông Trường) đến giáp ngã ba nhà đất ông Phụng

180

1,4

I.8.4

Các tuyến đường nông thôn

 

 

1

- Từ ngã ba cầu bà Trí đến giáp ngã ba (nhà đất ông Phạm Hữu Thạnh)

194

1,4

2

 - Từ giáp khu qui hoạch Trung tâm xã đến ngã 3 đi R'Lơm, Ma Đanh

160

1,4

3

 - Từ ngã ba đường vào Mađanh (nhà ông Sáu) đến giáp ngã 4 (Trường Tiểu học Kămbute)

164

1,4

4

 - Từ ngã tư Trường Tiểu học Kămbute đến giáp ngã ba đường vào Công ty cổ phần Thắng Đạt

150

1,4

I.8.5

Các tuyến đường bổ sung

 

 

1

 - Từ giáp huyện lộ 413 (ngã ba nhà ông Sáu) đến hết thửa đất số 83 TBĐ 41 (đất nhà bà Ma Ten thôn Ma Đanh)

150

1,4

2

 - Từ giáp ngã ba đi R'lơm, Ma Đanh (nhà ông Thanh) đến hết thửa đất số 65 TBĐ số 37 (đất nhà ông Ya Minh thôn Ka Lót)

150

1,4

3

 - Từ giáp ngã ba đi R'lơm, Ma Đanh (nhà ông Thanh) đến hết thửa đất số 160 TBĐ số 33 (đất nhà bà Ma Will thôn Ma Đanh)

150

1,4

4

 - Từ giáp huyện lộ 413 (ngã ba công ty APOLLO) đến giáp ngã ba trụ sở 2 công ty sữa Đà Lạt

240

1,4

II

KHU VỰC II: Đất không thuộc khu vực I nêu trên, tiếp giáp với trục giao thông trong thôn, liên thôn có bề mặt đường rộng trên 3m.

 

 

1

 Xã Đạ Ròn

162

1,3

2

 Xã Lạc Lâm

200

1,4

3

 Xã Lạc Xuân:

 

 

 

 -Phía bắc sông Đa Nhim

185

1,4

 

 -Phía nam sông Đa Nhim

132

1,3

4

 Xã Ka Đô

166

1,4

5

 Xã Quảng Lập

166

1,4

6

 Xã P'Ró

137

1,3

7

 Xã Ka Đơn

138

1,3

8

 Xã Tu Tra

143

1,3

III

KHU VỰC III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã.

 

 

1

 Xã Đạ Ròn

120

1,3

2

 Xã Lạc Lâm

137

1,3

3

 Xã Lạc Xuân:

 

 

 

 -Phía bắc sông Đa Nhim

138

1,3

 

 -Phía nam sông Đa Nhim

109

1,2

4

 Xã Ka Đô

115

1,3

 

Khu vực Thôn Ya Hoa thuộc Xã Ka đô

28

1,1

5

 Xã Quảng Lập

115

1,3

6

 Xã P'Ró

67

1,2

 

Khu vực Thôn Ú Tờ Lâm thuộc Xã Pró

28

1,1

7

 Xã Ka Đơn

67

1,2

8

 Xã Tu Tra

67

1,2

C. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, CÂY LÂU NĂM:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Giá đất 2012

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

Giá đất 2012

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

Giá đất 2012

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

Khu vực I

35.000

2

28.000

1,8

17.000

1,6

Khu vực II

25.000

2

20.000

1,8

13.000

1,6

Khu vực III

20.000

2

15.000

1,8

9.000

1,6

D. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN:

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Giá đất 2012

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

Giá đất 2012

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

Giá đất 2012

Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT)

giá đất (KTT)

Khu vực I

30.000

2

24.000

1,8

15.000

1,6

Khu vực II

22.000

2

18.000

1,8

11.000

1,6

Khu vực III

16.000

2

12.000

1,8

8.000

1,6

E. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP: Theo hệ số điều chỉnh giá đất KTT của đất ở cùng vị trí, khu vực.

F. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT RỪNG: Hệ số điều chỉnh giá đất KTT = 1,5 lần chung cho các loại đất rừng.