Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2021 về giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Số hiệu: 1793/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Thu Hà
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Chính sách xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM GIÁ NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Công văn số 5257/VPCP-KTTH ngày 01/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 231/TTr-STC ngày 01/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Giảm 100% tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do các cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và các cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Phổi tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

2. Giảm 100% tiền sử dụng nước sạch đô thị, mức tối đa là 10m3 đầu tiên/01 tháng cho các hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

3. Giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch đô thị tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch đô thị và Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nước vào mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Thời gian thực hiện giảm là 08 tháng (từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021); tiền sử dụng nước sạch đô thị của các tháng đã nộp sẽ được trừ vào tiền nước phải nộp các tháng sau.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Trạm quản lý nước sinh hoạt huyện Văn Quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện giảm giá nước sạch đô thị cho các đối tượng bảo đảm theo đúng quy định.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố cung cấp danh sách các đối tượng được giảm tiền sử dụng nước sạch đô thị cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Trạm quản lý nước sinh hoạt huyện Văn Quan để tổ chức thực hiện theo quy định.

3. Giao Cục Thuế, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Trạm quản lý nước sinh hoạt huyện Văn Quan và các đơn vị liên quan, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm THCB;
- Lưu VT, KT (NTA).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Thu Hà

 

Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá Ban hành: 14/11/2013 | Cập nhật: 20/11/2013