Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
Số hiệu: 1772/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tài chính, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 13/04/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 419/TTr-STNMT ngày 30 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cho các đơn vị sự nghiệp công.

Điều 3. Chánh Văn UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy;
(Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
(Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh
- Như Điều 3;
- Các phòng: TH, KTN - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT- 60 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hải

 

DANH MỤC

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
( Kèm theo Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La)

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường.

2. Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

3. Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4. Cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường cho tổ chức, cá nhân.

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân.

4. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

6. Xây dựng giá đất cụ thể, xây dựng điều chỉnh bảng giá đất.

7. Lập, tổ chức thực hiện, phương án, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

8. Đấu giá quyền sử dụng đất.

9. Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

10. Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

III. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường tỉnh.