Quyết định 1715/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
Số hiệu: 1715/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1715/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 537/TTr-SNV ngày 12 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2016, gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lưu Minh Quân - Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Các ủy viên

- Ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ông Nguyễn Thành Phong - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Lại Như Long - Trưởng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ.

- Ông Lương Văn Thanh, Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ - thành viên kiêm thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà thành viên Hội đồng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều
3;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC, D15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải