Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành
Số hiệu: 1709/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTg NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 và Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của liên Bộ: Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 372/TTr-LĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ mai táng phí đối với 01 quân nhân là đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

- Họ và tên quân nhân: Nguyễn Thị Bê.

- Năm sinh: 1949.

- Quê quán: Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

- Nơi thường trú: Bản Liên Hưng, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

- Thời gian từ trần: Ngày 26 tháng 4 năm 2016.

- Mức hưởng: 11.500.000 đồng (Mười một triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Vân Hồ thực hiện việc chi trả chế độ mai táng phí cho thân nhân của quân nhân có tên tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, thân nhân của quân nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (th/h);
- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, VX.SN13b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thủy