Quyết định 17/2016/QĐ-UBND về quy chế xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình
Số hiệu: 17/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TRƯƠNG HÁN SIÊU TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Theo đề nghị của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 42/TTr-VN ngày 13/6/2016 và Báo cáo số 93/BC-STP ngày 07/6/2016 của sở Tư pháp về thẩm định Dự thảo Quyết định bàn hành Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điêu 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Hội đồng xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu; Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP7, VP6.
ĐN01/QĐH2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TRƯƠNG HÁN SIÊU TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về: Nguyên tắc, điều kiện, cơ cấu, thủ tục, quy trình xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, nhóm tác giả (không quá 03 người) có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng

1. Giải thưởng được xét thưởng 5 năm 1 lần.

2. Giải thưởng được trao cho một tác phẩm đơn hay một tập tác phẩm của một tác giả hoặc đồng tác giả (gọi chung là tác giả). Các tác phẩm văn học, nghệ thuật của nhóm tác giả sẽ được xét cho tác giả chủ biên nếu tác phẩm đó có trên 50% số lượng là của tác giả chủ biên; tuyển tập, sách tái bản hoặc in mới sẽ được xét giải thưởng nếu có trên 50% tác phẩm trong tuyển tập, sách chưa công bố trong các tập xuất bản của cá nhân trước đây.

3. Việc xét tặng giải thưởng phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, chính xác. Tác giả có tác phẩm văn học, nghệ thuật tham dự ở nhiều thể loại, nếu đoạt giải thì chỉ được nhận tối đa 02 giải cao nhất.

4. Việc xét tặng giải thưởng phải trên cơ sở về chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật dự giải; mỗi lĩnh vực xét thưởng không nhất thiết phải trao tặng đủ các loại giải theo cơ cấu quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

Điều 4. Những trường hợp không xét tặng giải thưởng

1. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số.

2. Tác phẩm của tác giả đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Tác phẩm có từ 04 người trở lên là đồng tác giả.

4. Tác phẩm đang xảy ra tranh chấp về bản quyền tác giả.

Điều 5. Thể loại tham gia xét tặng giải thưởng

1. Thơ: Gồm tập thơ trữ tình, tập truyện thơ, tập trường ca;

2. Văn xuôi gồm: Tập truyện, tập ký, tập tiểu thuyết, tập tản văn;

3. Các tập lý luận phê bình, dịch thuật;

4. Các tập nghiên cứu sưu tầm văn nghệ dân gian;

5. Âm nhạc: Tập sách nhạc, đĩa nhạc, đêm nhạc, ca khúc;

6. Mỹ thuật: Những tác phẩm đã được trưng bầy, triển lãm thuộc các lĩnh vực: Hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật công nghiệp; sách mỹ thuật; triển lãm mỹ thuật cá nhân hoặc nhóm được tính là một tác phẩm dự giải (Trường hợp bản gốc không còn thì nộp ảnh chụp - kích thước 28cm x 35 cm trở lên; kèm bản phô tô các giấy tờ, giấy chứng nhận nếu có).

7. Nhiếp ảnh: Tác phẩm đã được trưng bày, triển lãm, sách ảnh kèm theo bản phô tô các giấy tờ, chứng nhận nếu có (Triển lãm ảnh cá nhân hoặc nhóm được tính là một tác phẩm dự giải).

8. Sân khấu: Được trao theo 03 nội dung, gồm:

a) Tác giả kịch bản: Đã in thành sách hoặc đã tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp hoặc không chuyên do bộ, ngành Trung ương, khu vực hoặc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức.

b) Đạo diễn: Vở diễn sân khấu chuyên nghiệp đã được thẩm định của bộ, ngành Trung ương, khu vực hoặc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình; vở diễn đã tham dự Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp hoặc không chuyên do bộ, ngành trung ương, khu vực hoặc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức;

c) Thành tích của diễn viên, ca sỹ: Đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc Nhất, Nhì, Ba tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp từ khu vực trở lên.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, CƠ CẤU, THỦ TỤC, QUY TRÌNH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Điều kiện xét tặng giải thưởng

1. Điều kiện chung

a) Các tác phẩm tham dự giải thưởng phải có nội dung trong sáng, lành mạnh, giàu chất nhân văn, không trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết;

b) Tác phẩm tham dự giải thưởng có giá trị nghệ thuật, tính thẩm mỹ cao, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo, phản ánh truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc (ưu tiên những tác phẩm về đề tài quê hương Ninh Bình).

2. Điều kiện cụ thể

a) Tác phẩm văn học, nghệ thuật tham dự giải thưởng phải được đăng ký tham gia xét thưởng với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình.

b) Tác phẩm văn học, nghệ thuật tham dự giải thưởng được xuất bản, công bố đủ 5 năm từ thời điểm tính xét giải thưởng từ lần kế tiếp trước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và không có tranh chấp về bản quyền.

c) Một tác giả được chọn một tác phẩm ở mỗi thể loại để tham dự xét giải thưởng. Tất cả các tác phẩm của mọi thể loại khi tham dự xét giải thưởng đều phải là tác phẩm đã được công bố.

3. Tiêu chuẩn tác phẩm, công trình đoạt giải

a) Giải A:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, góp phần vào phát triển nền văn học, nghệ thuật quê hương, đất nước;

b) Giải B:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng cao, có giá trị về nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, góp phần vào phát triển nền văn học, nghệ thuật quê hương, đất nước;

c) Giải C:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng, có giá trị về nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, góp phần vào phát triển nền văn học quê hương, nghệ thuật quê hương, đất nước;

d) Giải Khuyến khích:

Tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có chất lượng, có giá trị thấp hơn các mức trên.

Điều 7. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi thể loại quy định tại Điều 5 Quy chế này gồm có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 04 giải khuyến khích. Căn cứ vào số lượng, chất lượng tác phẩm đăng ký tham dự giải thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng xem xét, quyết định số lượng giải thưởng cho từng thể loại cụ thể.

2. Mức tiền thưởng trao cho các tác phẩm, công trình đoạt giải thưởng tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm xét và trao giải, gồm:

a) Giải A: Bằng 17 lần mức lương cơ sở;

b) Giải B: Bằng 10 lần mức lương sở;

c) Giải C: Bằng 05 lần mức lương cơ sở;

d) Giải khuyến khích: Bằng 03 lần mức lương cơ sở.

3. Đạo diễn được tặng thưởng bằng 75%, diễn viên được tặng thưởng bằng 50% giá trị tiền thưởng so với tác giả kịch bản cùng hạng; tác phẩm kịch bản, vở diễn, đạo diễn, diễn viên tham dự Hội diễn sân khấu không chuyên xếp thấp hơn một bậc so với Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp cùng hạng.

Điều 8. Hồ sơ tham dự xét tặng giải thưởng

1. Hồ sơ tham dự xét tặng giải thưởng gồm:

a) Đơn đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế này);

b) Tác phẩm văn học, nghệ thuật ở mỗi thể loại nộp 01 tác phẩm hoặc bản sao, ảnh chụp tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng được in trên khổ giấy A4 kèm theo các thông tin cơ bản về thời gian được công bố, tóm tắt nội dung tác phẩm;

c) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình là cơ quan Thường trực của Hội đồng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu, chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ và tác phẩm tham dự giải thưởng của các tác giả.

Điều 9. Hội đồng xét công nhận giải thưởng

1. Hội đồng xét công nhận giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định thành lập vào đầu kỳ xét thưởng, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ trì toàn bộ công việc xét tặng giải thưởng.

2. Cơ cấu Hội đồng xét công nhận giải thưởng gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

b) 02 Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó 01 Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là lãnh đạo Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Ninh Bình và 01 Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình;

c) Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan theo đề nghị của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhưng không quá 19 ủy viên;

d) Một ủy viên thư ký là cán bộ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình.

3. Hội đồng xét công nhận giải thưởng có nhiệm vụ tuyển chọn, đề xuất danh sách các tác phẩm văn học, nghệ thuật đoạt giải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định; công bố kết quả các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đoạt giải.

4. Hội đồng xét công nhận giải thưởng được tham khảo ý kiến của Ban tư vấn do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình mời chuyên gia của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam hoặc chuyên gia các chuyên ngành Trung ương. Ban Tư vấn có nhiệm vụ chấm các tác phẩm văn học, nghệ thuật tham dự giải thưởng, chọn, đề xuất các tác phẩm văn học, nghệ thuật để xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu của tỉnh.

Điều 10. Trình tự xét tặng giải thưởng

1. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tiến hành thu nhận các tác phẩm, công trình tham gia xét tặng giải thưởng.

2. Hội đồng xét công nhận giải thưởng tổ chức tập hợp, phân loại, bình xét, nghe báo cáo của Ban tư vấn, xếp loại theo cơ cấu giải thưởng bằng phiếu kín. Kết quả lấy theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng quyết định. Các thành viên Hội đồng xét công nhận giải thưởng nếu có tác phẩm văn học, nghệ thuật dự giải thì không được tham gia bỏ phiếu xét thưởng tác phẩm văn học nghệ thuật ở thể loại dự giải đó;

3. Chủ tịch Hội đồng xét công nhận giải thưởng báo cáo, trình kết quả xét giải thưởng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định tặng thưởng cho các tác giả, tác phẩm, công trình đoạt giải.

4. Kết quả giải thưởng được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan thường trực của Hội đồng xét công nhận giải thưởng. Thời gian thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai do Hội đồng xét công nhận giải thưởng quyết định.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định trao tặng các giải thưởng đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật đoạt giải theo đề nghị của Hội đồng xét công nhận giải thưởng và tổ chức việc trao tặng giải thưởng.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại và tố cáo những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xét thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình được trích từ nguồn ngân sách nhà nước. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình là cơ quan thường trực của Hội đồng xét công nhận giải thưởng có trách nhiệm

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia giải thưởng;

b) Lập kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện xét công nhận giải thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

c) Giúp Hội đồng xét công nhận giải thưởng thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, phân loại hồ sơ các tác phẩm văn học, nghệ thuật dự giải theo chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tư vấn thẩm định, Hội đồng xét công nhận giải thưởng làm việc.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức trao tặng giải thưởng ngay sau khi có Quyết định trao giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng xét công nhận giải thưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Hội đồng xét công nhận giải thưởng

a) Tuyển chọn, đề xuất danh sách các tác phẩm văn học, nghệ thuật đoạt giải để trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định;

b) Công bố kết quả các tác phẩm văn học, nghệ thuật đoạt giải.

3. Ban tư vấn có nhiệm vụ chấm thẩm định các tác phẩm văn học, nghệ thuật tham dự giải thưởng; chọn, đề xuất các tác phẩm văn học, nghệ thuật để Hội đồng xét công nhận giải thưởng xem xét, quyết định.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện nhiệm vụ có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 14. Triển khai tổ chức thực hiện Quy chế

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế tới tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này và những quy định khác của pháp luật về giải thưởng sẽ được khen thưởng theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành. Nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này và những quy định khác của pháp luật về giải thưởng thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Hội Văn học nghệ thuật tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.