Quyết định 1630/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 1630/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 28/02/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1630/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 966/TTr-SCT, ngày 05/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung Chương trình theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long, Công ty Điện lực Vĩnh Long, Đài truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

CHƯƠNG TRÌNH

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Mục tiêu tổng quát

- Tổ chức triển khai thực hiện quy định về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; giao thông vận tải; hoạt động dịch vụ, hộ gia đình.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu tiết kiệm 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2016 - 2020 so với dự báo nhu cầu năng lượng.

- Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn.

- Xây dựng các mô hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải (từ 2 - 4 mô hình/năm).

- Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn.

- Khai thác tối đa năng lực của phương tiện, thiết bị; giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải, triển khai thí điểm mô hình sử dụng nhiên liệu thay thế, hạn chế lượng phát thải của các phương tiện giao thông, bảo vệ môi trường.

- Áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, 100% doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng và cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp được đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng.

- Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, phấn đấu giảm tổn thất điện năng trên 5% vào năm 2020.

- Tiết kiệm 10 - 15% sản lượng điện so với dự báo tại các cơ quan, công sở Nhà nước trên địa bàn.

- Từng bước tổ chức hệ thống chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh, hiệu quả nhằm giảm khoảng 40% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo. Đến năm 2020 hoàn thành việc thay thế đèn cao áp công suất lớn bằng đèn LED tiết kiệm điện tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Vĩnh Long và một số tuyến phố chính tại trung tâm các huyện, thị xã; đầu tư ứng dụng, lắp đặt thiết bị điều khiển hiện đại, tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm năng lượng có hiệu quả.

- Đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh phải sử dụng các phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng theo quy định của nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, QUI MÔ VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN:

1. Đối tượng

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân, hoạt động trên các các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp; nông nghiệp; thiết kế, xây dựng và quản lý các tòa nhà; giao thông vận tải; kinh doanh thương mại, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp, chế biến nông thủy hải sản; chiếu sáng công sở, học đường và công cộng; sinh hoạt dân cư.

2. Quy mô

- Xây dựng các mô hình trình diễn về tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong tiết kiệm năng lượng; giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại cơ sở.

- Hỗ trợ tư vấn cho các đơn vị sử dụng năng lượng trong lĩnh vực: Công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, giao thông,... thực hiện đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản lý vận hành để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của trang thiết bị, phương tiện.

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

a) Nội dung

- Thông tin, tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát định kỳ hàng tuần trên hệ thống phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền hình tỉnh, trang thông tin điện tử của ngành Công Thương. Xây dựng các chuyên mục về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Báo Vĩnh Long.

- Xây dựng, phát hành tài liệu hướng dẫn việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức treo pano, băng rôn và cờ phướn tại các tuyến đường, nơi tập trung đông người và các khu vực đông dân cư để tuyên truyền việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả....

- Xây dựng kỷ yếu giới thiệu các doanh nghiệp có mô hình, hệ thống quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cán bộ quản lý nhà nước ở các sở, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề nhằm tạo môi trường trao đổi, giới thiệu trang thiết bị, công nghệ mới, cung cấp thông tin về các sản phẩm tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tới tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ mới tiết kiệm năng lượng cho cán bộ các doanh nghiệp.

- Khen thưởng, tuyên dương các địa phương, đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

b) Cơ quan thực hiện

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, sở ngành có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện.

2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

a) Nội dung

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật; tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu thụ nhiều năng lượng.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình dán nhãn và tiêu chuẩn hiệu suất năng theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và năng lượng tái tạo.

- Hỗ trợ đầu tư thay thế, cải thiện hiệu suất đối với các thiết bị cũ hoặc dây chuyền sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng đạt tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng; Hỗ trợ xây dựng các mô hình sử dụng công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ kiểm toán, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nhiều năng lượng từ đó áp dụng các giải pháp phù hợp để phát huy hiệu quả sử dụng năng lượng.

b) Cơ quan thực hiện

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với và các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình tòa nhà, cơ quan, công sở, trường học và chiếu sáng công cộng:

a) Nội dung

- Tăng cường kiểm soát, thúc đẩy thiết kế các công trình xây dựng đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN 09:2013/BXD) và các văn bản hướng dẫn Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng trong các cơ quan, công sở; xây dựng các mô hình thí điểm tòa nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực cho học sinh. Hướng dẫn, giới thiệu, cung cấp thông tin về các mô hình, tòa nhà tiết kiệm năng lượng tới các đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị quản lý tòa nhà để tham khảo, triển khai nhân rộng.

- Tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ đơn vị quản lý tòa nhà, cán bộ tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát,..., trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lập quy hoạch, thiết kế công trình, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thi công phù hợp với quy chuẩn xây dựng.

- Hỗ trợ các đơn vị quản lý tòa nhà thực hiện kiểm toán năng lượng; tư vấn và thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, sử dụng các trang thiết bị, sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao. Xây dựng và từng bước áp dụng hệ thống (mô hình) quản lý năng lượng cho tòa nhà. Tổ chức tham gia cuộc vận động thực hiện "Công trình xanh”, cuộc thi "Tòa nhà tiết kiệm năng lượng".

- Xây dựng định mức và dữ liệu cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; từ đó từng cơ quan ban hành quy chế sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cụ thể nhằm triển khai thực hiện trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Giám sát việc thực hiện định mức sử dụng năng lượng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Áp dụng các giải pháp, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật về chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng; Hướng dẫn, giám sát công tác thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng. Xây dựng các mô hình chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, trình diễn, kiểm toán năng lượng, mô hình chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời làm cơ sở để nhân rộng.

b) Cơ quan thực hiện:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với và các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải:

a) Nội dung:

- Thực hiện việc lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng trong các dự án quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác lập dự án và thi công công trình giao thông vận tải.

- Ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, vận tải hành khách khối lượng lớn nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người dân; thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục cộng đồng thúc đẩy việc sử dụng phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân.

- Ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các phương tiện giao thông vận tải thông qua công tác quản lý kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới; xây dựng và điều chỉnh hợp lý các định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình duy tu, bảo dưỡng các phương tiện giao thông.

- Phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

- Xây dựng suất tiêu hao nhiên liệu đối với một số loại phương tiện vận tải công cộng; xây dựng mô hình quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp vận tải.

- Triển khai ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống (CNG, LPG, LNG, nhiên liệu sinh học, năng lượng điện, năng lượng có tiềm năng khác) đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

b) Cơ quan thực hiện:

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp:

a) Nội dung

- Tư vấn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến nông, thủy, hải sản và làng nghề áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng quy hoạch hệ thống thủy lợi, quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tối ưu; vận hành, khai thác hợp lý công suất các trạm bơm cấp, thoát nước, hệ thống thủy lợi, các trạm cấp nước tập trung nông thôn.

- Hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, tài chính cho các mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây trồng, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các hộ gia đình nông thôn xây dựng các hầm khí Biogas để đun nấu.

- Khuyến khích sản xuất, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khí sinh học, phụ phẩm nông nghiệp và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

b) Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với và các sở ngành, đơn vị có liên quan liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình:

a) Nội dung

- Tăng cường thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá, vận động và hỗ trợ người dân sử dụng các sản phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng (đèn huỳnh quang T8, T5, đèn huỳnh quang compact, đèn led...), các đèn chiếu sáng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, sử dụng năng lượng sinh khối biomass/biogas phục vụ sinh hoạt.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức các mô hình trình diễn, phát động các cuộc thi, các chương trình thi đua "Hộ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, "Gia đình tiết kiệm điện” “Ấp văn hóa tiết kiệm điện" tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tạo phong trào đẩy mạnh sử dụng các thiết bị gia dụng, các sản phẩm dán nhãn năng lượng trong gia đình, hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm.

b) Cơ quan thực hiện

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

7. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

a) Nội dung

- Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố.

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từng bước xây dựng hệ thống quản lý, ban hành các quy định, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất, tiêu dùng.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan thực hiện

Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở ngành, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

8. Đưa các hoạt động giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục:

a) Nội dung

- Xây dựng nội dung, giáo trình, phương pháp giảng dạy lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học chính thức hoặc các buổi học ngoại khoá, phù hợp với từng cấp học từ tiểu học đến phổ thông trung học.

- Xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các nhóm ngành nghề của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hoặc lồng ghép các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học ở các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các mô hình chiếu sáng học đường, bảo vệ thị lực cho học sinh.

b) Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

9. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý và kinh doanh điện:

a) Nội dung

- Thường xuyên nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương, xu hướng phát triển phụ tải từng khu vực, đề xuất, xây dựng, sửa chữa nâng cấp kịp thời lưới điện đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các hộ phụ tải (cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình tòa nhà, trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học... và các hộ gia đình).

- Điều khiển nhu cầu dùng điện phù hợp với khả năng cung cấp điện (cắt đỉnh, dịch chuyển phụ tải...).

- Tính toán, lựa chọn phương thức vận hành kinh tế các đường dây đảm bảo vận hành linh hoạt, giảm tổn thất.

b) Cơ quan thực hiện

Công ty Điện lực Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Giải pháp tăng cường vai trò quản lý Nhà nước:

- Kiện toàn và tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các cấp. Hàng năm căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương để xây dựng kế hoạch nội dung Chương trình phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhất là đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; liên hệ, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tư vấn, hỗ trợ hiệu quả các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nhận thức và năng lực triển khai thực hiện các đề tài, đề án, nội dung của Chương trình cho các cán bộ ở các sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đầu tư có chọn lọc trong việc tăng cường năng lực cho các đơn vị triển khai Chương trình, nhằm đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và các hoạt động tư vấn khác trên địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp huy động và sử dụng kinh phí:

- Tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Công Thương, nguồn kinh phí từ các chương trình hỗ trợ khác của Trung ương; lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan tham gia vào thực hiện Chương trình.

- Cân đối bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình đảm bảo chất lượng và có hiệu quả cao nhất, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Tập trung vào công tác tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, phổ biến các công nghệ, trang thiết bị hiệu suất cao, sử dụng năng lượng tiết kiệm trong tòa nhà và chiếu sáng công cộng, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng mặt trời và sinh khối.

- Tăng cường khai thác, tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn kinh phí đối ứng từ các doanh nghiệp và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định để thực hiện Chương trình.

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao.

3. Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Thực hiện tốt các chương trình, nội dung phối hợp giữa các cơ quan như Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh và Công ty Điện lực Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến tiết kiệm năng lượng tới đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, khách hàng mua điện và toàn thể người dân trên địa bàn.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như phóng sự, phim tài liệu, video - clip, mục hỏi đáp... để thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp. Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài trên Đài Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Long và các truyền thanh địa phương về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng;

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các trạm, xí nghiệp, ... đổi mới thiết bị, máy móc theo hướng tiết kiệm năng lượng;

- Thường xuyên tổ chức và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân và cộng đồng như: Chương trình thi đua Hộ gia đình tiết kiệm điện, sự kiện Giờ Trái đất hàng năm...

4. Giải pháp về khoa học và công nghệ:

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và thực hiện các đề tài, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, về áp dụng sản xuất sạch hơn, ứng dụng các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

- Xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt; tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng năm, các sở, ngành, các địa phương, doanh nghiệp đề xuất nội dung ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, xây dựng chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thông qua nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh để triển khai thực hiện.

5. Giải pháp hợp tác quốc tế:

- Tranh thủ nguồn vốn từ chương trình hỗ trợ của nước ngoài và của các tổ chức phi Chính phủ.

- Tăng cường hợp tác quốc tế và trong nước trong lĩnh vực đào tạo nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh.

- Tiếp nhận những thành tựu khoa học công nghệ trên thế giới trong lĩnh vực liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nghiên cứu, tổ chức ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

Nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình được huy động từ các nguồn: Kinh phí ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương), nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.

Tổng kinh phí triển khai Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là: 27.330.000.000 đồng

(Hai mươi bảy tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng).

Căn cứ vào nội dung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Chương trình và các chính sách có liên quan; hàng năm Sở Công thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo nguồn ngân sách của tỉnh; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét và phê duyệt.

Đối với các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn kinh phí trung ương, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí hàng năm trình các đơn vị có thẩm quyền xem xét.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh; có trách nhiệm tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch triển khai theo các nội dung của Chương trình; thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020; tổng hợp các báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu với Bộ Công Thương và UBND tỉnh; tổng hợp các vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện Chương trình; nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình (ngoài nguồn vốn ngân sách); trao đổi, hợp tác với các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu, chuyên gia có sáng kiến, giải pháp tiết kiệm năng lượng để tuyên truyền, triển khai ứng dụng, nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, xây dựng các đề tài, dự án, mô hình về tiết kiệm năng lượng và triển khai ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm toán năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng tại các cơ sở công nghiệp, công sở, công trình tòa nhà và các cơ sở tiêu thụ năng lượng khác; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của Sở Công Thương, gửi Sở Tài chính thẩm tra, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và tổ chức liên quan triển khai, theo dõi, thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện Chương trình; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và trong chiếu sáng công cộng.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng. Kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thẩm quyền.

- Phổ biến, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp trong xây dựng các tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức cá nhân hoạt động xây dựng và các đơn vị quản lý tòa nhà.

3. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải, áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, phát triển hệ thống giao thông vận tải. Nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lưới giao thông tỉnh nhằm tối ưu hóa năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng.

- Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là nhiên liệu thay thế cho một số phương tiện giao thông vận tải.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tuyên truyền, vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lồng ghép với việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Nâng cao kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ quản lý trong các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tư vấn, hỗ trợ triển khai sử dụng khí sinh học (Biogas) để phục vụ sinh hoạt và phát điện tại các trang trại chăn nuôi, cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn nông thôn.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn và thủy lợi.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối kế hoạch đảm bảo nguồn vốn ngân sách tỉnh cho hoạt động của Chương trình.

- Kêu gọi nguồn đầu tư tài trợ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành Trung ương và các dự án nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thẩm định, đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh ưu tiên chấp thuận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cân đối dự toán kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình hàng năm.

- Hướng dẫn các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn của chương trình theo quy định của pháp luật.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, các tổ chức liên quan thẩm định, ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định, lựa chọn áp dụng quy trình và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến, giải pháp công nghệ phù hợp và máy móc thiết bị có hiệu suất năng lượng cao đối với các dự án đầu tư trên địa bàn theo phân cấp.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan truyền thông, báo chí, địa phương xây dựng các chương trình tuyên truyền, vận động và quảng bá các sản phẩm, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện truyền thông.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng nội dung, phương pháp giảng dạy lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học chính thức hoặc các buổi học ngoại khoá, phù hợp với từng cấp học từ tiểu học đến phổ thông trung học.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hoặc lồng ghép các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học ở các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các nhóm ngành nghề của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng các mô hình chiếu sáng học đường, bảo vệ thị lực cho học sinh theo đúng các tiêu chuẩn quy định, lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

10. Công ty Điện lực Vĩnh Long

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện và hệ thống lưới điện tự dùng...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên tham gia quản lý vận hành lưới điện.

11. Đài Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Long

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

12. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, phát động các phong trào tiết kiệm năng lượng tại các xã, phường, thị trấn và tổ dân cư; Mỗi năm ít nhất một lần phải tổ chức lễ phát động treo Pano, khẩu hiệu và dán áp phích có hình ảnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người dân và cộng đồng.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu của UBND tỉnh.

13. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, hội trong tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các cấp trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng Chương trình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.