Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2021 về ký Thỏa thuận bổ sung giữa Việt Nam và Ô-xtrây-lia về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Ô-xtrây-lia giai đoạn 2021-2025
Số hiệu: 1627/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 28/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN BỔ SUNG GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ Ô-XTRÂY-LIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM - Ô-XTRÂY-LIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 892/TTr-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-lia về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Ô-xtrây-lia giai đoạn 2021 - 2025 theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại Tờ trình trên.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với đại diện có thẩm quyền của phía Ô-xtrây-lia.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NG, TP, GDĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3). M.A

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh