Quyết định 1618/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá
Số hiệu: 1618/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1618/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá; Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban và các thành viên sau:

1. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban.

2. Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên.

3. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên.

4. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

5. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.

6. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên.

7. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên.

8. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên.

9. Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.

10. Ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên.

11. Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên.

12. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên.

13. Bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên.

14. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, thành viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên tại Điều 1 Quyết định này thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá và Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá có trách nhiệm tổ chức đôn đốc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban; các kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác điều hành giá trong từng thời kỳ và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo tại các phiên họp. Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá thực hiện việc kiện toàn thành viên Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định số 60/BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Việc bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá. Các hoạt động cụ thể được áp dụng mức chi đối với các nội dung công việc có tính chất tương tự đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 232/QĐ-BCĐĐHG ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

 

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá:
...

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành phiên họp Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban Chỉ đạo vắng mặt.

b) Chỉ đạo trực tiếp nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo.

c) Chịu trách nhiệm là người phát ngôn chính thức với các cơ quan truyền thông về nội dung và kết quả các cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo:

a) Chủ động báo cáo tình hình quản lý, điều hành bình ổn giá và kiến nghị biện pháp xử lý các mặt hàng thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành mình quản lý.

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo, các cuộc thảo luận, hội thảo do Ban Chỉ đạo tổ chức.

c) Chuẩn bị đóng góp ý kiến về các nội dung trong cuộc họp. Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

d) Được quyền bảo lưu ý kiến nếu khác với ý kiến kết luận của chủ tọa cuộc họp và được báo cáo đầy đủ lên Thủ tướng Chính phủ.

đ) Được cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan; đồng thời, chịu trách nhiệm bảo mật về các thông tin, tài liệu được cung cấp theo quy định.

e) Không nhân danh thành viên của Ban Chỉ đạo để tuyên truyền những thông tin, chủ trương khác với chủ trương chính sách và kết luận thống nhất chung của Ban Chỉ đạo.

Xem nội dung VB
Điều 6. Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo

Thành lập Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg như sau:

1. Nhiệm vụ của Nhóm giúp việc
...

b) Xây dựng báo cáo 6 tháng và thường niên hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Xem nội dung VB
Điều 7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được sử dụng để chi cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo như: Họp, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước, công tác văn phòng, điều kiện vật chất cho các thành viên Ban Chỉ đạo và nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.

Xem nội dung VB