Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 hệ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Số hiệu: 1615/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 3179/BGDĐT-VP , ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học;

Xét Tờ trình số 1012/TTr-SGDĐT, ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 hệ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Kèm theo Kế hoạch số 1010/KH-SGDĐT, ngày 15/7/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010/KH-SGDĐT

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 – 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian áp dụng cho năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh như sau:

Ngành học Cấp học

Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Tiểu học

Giáo dục Trung học

Giáo dục thường xuyên

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Thời gian thực học

35 tuần

35 tuần

37 tuần

37 tuần

37 tuần

Ngày tựu trường

Thứ Hai

22/8/2016

Thứ Hai

22/8/2016

 

Thứ Hai

22/8/2016

Khối 12

15/8/2016 (Thứ Hai)

Khối 10,11

22/8/2016 (Thứ Hai)

Khối 12

15/8/2016 (Thứ Hai)

Khối 10,11

22/8/2016 (Thứ Hai)

Ngày khai giảng

Thứ Hai

05/9/2016

Thứ Hai

05/9/2016

Thứ Hai

05/9/2016

Thứ Hai

05/9/2016

Thứ Năm

08/9/2016

Học kỳ I

18 tuần thực học: từ ngày 05/9/2016 đến 06/01/2017

18 tuần thực học: từ ngày 29/8/2016 đến 30/12/2016

 

- 19 tuần thực học từ ngày 22/8/2016 đến 07/01/2017

- 01 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.

- 19 tuần thực học

+ Khối 12

từ ngày 15/8/2016 đến 31/12/2016.

+ Khối 10, 11

từ ngày 22/8/2016 đến 07/01/2017

- 01 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.

- 19 tuần thực học

+ Khối 12

từ ngày 15/8/2016 đến 31/12/2016.

+ Khối 10, 11

từ ngày 22/8/2016 đến 07/01/2017

- 01 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.

Học kỳ II

17 tuần thực học từ ngày 09/01/2017 đến 19/5/2017

- 17 tuần thực học từ ngày 02/01/2017 đến 12/5/2017

- Học sinh nghỉ cuối học kỳ II từ ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017

18 tuần thực học từ 09/01/2017 đến 27/5/2017

 

18 tuần thực học

+ Khối 12

từ ngày 02/01/2017 đến 20/5/2017

+ Khối 10, 11

từ ngày 09/01/2017 đến 27/5/2017

18 tuần thực học

+ Khối 12

từ ngày 02/01/2017 đến 20/5/2017

+ Khối 10, 11

từ ngày 09/01/2017 đến 27/5/2017

Ngày kết thúc năm học

Trước ngày 31/5/2017

Trước ngày 31/5/2017

Trước ngày 31/5/2017

Trước ngày 31/5/2017

Trước ngày 31/5/2017

 

QUY ĐỊNH KHÁC

- Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày;

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp;

- Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 15/6/2017.

- Thi THPT quốc gia năm 2017, thi chọn học sinh giỏi quốc gia các cấp (Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn riêng);

- Thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông, THPT chuyên, Phổ thông dân tộc nội trú, Năng khiếu Thể dục - Thể thao năm học 2017-2018 hoàn thành trước ngày 31/7/2017;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp đặc biệt và có kế hoạch bố trí học bù phù hợp.

CÔNG TÁC BÁO CÁO

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố; các trường THCS-THPT; THPT; Trung tâm GDNN - GDTX có trách nhiệm báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng) các loại văn bản:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới, kế hoạch tổ chức khai giảng trước ngày 10/9/2016;

2. Tổng hợp báo cáo số liệu đầu năm học (sau khai giảng) theo quy định;

3. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 20/01/2017;

4. Báo cáo tổng kết năm học trước ngày 10/6/2017./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Quyên Thanh