Quyết định 1605/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Dự án thành phần thành phố Bến Tre, vay vốn Ngân hàng Thế giới
Số hiệu: 1605/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: 23/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỞ RỘNG NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VIỆT NAM - DỰ ÁN THÀNH PHẦN THÀNH PHỐ BN TRE, VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GII

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 5581/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2021, 5582/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Dự án thành phần thành phố Bến Tre (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như sau:

- Điều chỉnh tăng vốn đối ứng Dự án lên thành 659,175 tỷ đồng tương đương 28,050 triệu USD (tăng 409,105 tỷ đồng, tương đương 17,082 triệu USD).

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về kết quả thẩm định, báo cáo và kiến nghị.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiếm toán về thông tin, số liệu báo cáo.

- Chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng theo đúng quy định hiện hành, triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án đúng theo tiến độ đã được phê duyệt; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT, TP, NG;
- UBND tỉnh Bến Tre;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh