Quyết định 1601/QĐ-TTg năm 2021 áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc
Số hiệu: 1601/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 26 LUẬT ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VERO CELL CỦA TẬP ĐOÀN SINOPHARM, TRUNG QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật t chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn s 50-CV/VPTW ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết s 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về việc mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điu 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc với các điều kiện như sau:

1. Chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin.

2. Chp nhận phương thức thanh toán theo các điu khoản trong hợp đng.

3. Chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

4. Việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chp do y ban trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết, ngôn ngữ trọng tài là tiếng Trung Quốc.

Điều 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về số lượng, đơn giá và tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng Chính phủ,
Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các bộ: KH&ĐT, TC, CT, QP, CA, NG, TP;
Văn phòng Trung ương Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Vãn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, PTTg, các Vụ: KTTH, CN, QHQT, NC, PL, TKBT, TH;
Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái