Quyết định 1598/QĐ-UBND phân bổ kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở năm 2016
Số hiệu: 1598/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1598/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CHO HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1687/STC-NS ngày 11/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở năm 2016, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí: 1.504.500.000 đồng (một tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, năm trăm ngàn đồng):

a) Phân bcho các địa phương đhỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở: 1.472.500.000 đồng (một tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng):

STT

Địa phương

Tng s

Xây dựng mới

Sửa chữa

Số căn (Căn)

Số tiền (Tr.đồng)

Số căn (Căn)

Số tiền (Tr.đồng)

Số căn (Căn)

Số tiền (Tr.đồng)

1

Đơn Dương

8

40

8

40

 

 

2

Đức Trọng

16

77,5

15

75

1

2,5

3

Lâm Hà

27

135

27

135

 

 

4

Đam Rông

31

155

31

155

 

 

5

Di Linh

59

285

55

275

4

10

6

Bảo Lâm

70

297,5

49

245

21

52,5

7

Bảo Lc

5

25

5

25

 

 

8

Đa Huoai

4

20

4

20

 

 

9

Đa Tẻh

16

75

14

70

2

5

10

Cát Tiên

77

330

55

275

22

55

11

Lạc Dương

9

32,5

4

20

5

12,5

Tng cộng

322

1.472,5

267

1.335

55

137,5

b) Chi phí quản lý, tổ chức thực hiện: phân bổ cho Sở Xây dựng 32.000.000 đồng (ba mươi hai triệu đồng).

2. Nguồn kinh phí: theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của y ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo kinh phí được phân bổ tại Điều 1 nêu trên; đồng thời hướng dẫn Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố thực hiện chi trả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XD, TC, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên