Quyết định 1597/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội năm 2016
Số hiệu: 1597/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BKINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn ngân hàng thế giới;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1663/STC-NS ngày 07 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội năm 2016; cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí: 23.955.210.000 đồng (hai mươi ba tỷ, chín trăm năm lăm triệu, hai trăm mưi ngàn đồng), cho các huyện, thành phố sau:

Đ/v tính: đồng

STT

Huyện, TP

Shộ nghèo năm 2016 (hộ)

Dự toán kinh phí năm 2016

KP năm 2015 còn dư chuyển nguồn sang năm 2016

Kinh phí phân b năm 2016

1

TP Đà Lạt

137

203.000.000

0

203.000.000

2

Lạc Dương

846

1.256.000.000

- 482.560.000

773.440.000

3

Đơn Dương

1.447

2.148.000.000

- 936.330.000

1.211.670.000

4

Đức Trọng

1.686

2.502.000.000

0

2.502.000.000

5

Lâm Hà

2.417

3.587.000.000

-2.116.620.000

1.470.380.000

6

Đam Rông

4.268

6.335.000.000

0

6.335.000.000

7

Di Linh

3.920

5.818.000.000

0

5.818.000.000

8

TP Bảo Lộc

1.906

905.000.000

0

905.000.000

9

Bảo Lâm

610

2.829.000.000

-2.333.280.000

495.720.000

10

Đạ Huoai

493

732.000.000

0

732.000.000

11

Đạ Tẻh

1.053

1.563.000.000

0

1.563.000.000

12

Cát Tiên

1.311

1.946.000.000

0

1.946.000.000

 

Cộng

20.094

29.824.000.000

5.868.790.000

23.955.210.000

2. Về nguồn kinh phí: Kinh phí Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội được phân bổ tại Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo kinh phí được phân bổ tại Điều 1 nêu trên; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện chi trả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động, Thương binh và xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên