Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Ninh Bình thực hiện theo cơ chế một cửa
Số hiệu: 1570/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Thanh tra tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
-
Lưu: VT, VP7.
MT04/CBTTHC 1 C

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ T
CH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI THANH TRA TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm the
o Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình )

Stt

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

(Kể từ ngày thlý để giải quyết)

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Mt cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giy hẹn

I

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

- Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày.

 

30 - 45 ngày

x

 

- Ở vùng sâu, vùng xa thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

 

45 - 60 ngày

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

- Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

 

45 - 60 ngày

x

 

- vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 70 ngày.

 

60 - 70 ngày

II

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

- Thời hạn giải quyết là 60 ngày, có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày.

 

60 - 90 ngày

x

 

- Đối với vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết là 90 ngày, có thgia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 60 ngày.

 

90 - 150 ngày

 

III

Lĩnh vực tiếp công dân

 

 

 

 

 

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

 

x

 

x

 

IV

Lĩnh vực xử lý đơn thư

 

 

 

 

 

1

Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 

10 ngày

x