Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu du lịch Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Số hiệu: 1565/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH 1/2000 KHU DU LỊCH RẠNG ĐÔNG, HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3230/2005/QĐ-UBND ngày 21/10/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Theo Tờ trình số 58/TTr-SXD ngày 26/7/2016 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu du lịch Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu du lịch Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, với nội dung chính như sau:

1. Dãy kiốt ven biển dọc đường D1 (đoạn giới hạn bởi đường N1 và N2)

- Điều chỉnh chiều dài mỗi kiốt từ 15m thành 25m

- Điều chỉnh bố trí cây xanh khu vực kiốt: Điều chỉnh từ 01 kiốt bố trí 01 khoảng cây xanh rộng 10m dài 15m thành 02 kiốt bố trí 01 khoảng cây xanh rộng 10m dài 25m.

- Điều chỉnh bỏ quy hoạch nhà quản lý và dịch vụ tại ngã ba đường N1 và K1.

2. Đất quy hoạch rừng thông phía sau dãy kiốt trên: Điều chỉnh quy hoạch rừng thông phía sau dãy kiốt trên từ chức năng đất rừng thông thành chức năng đất rừng thông, đất giao thông, đất xây dựng, nhà nghỉ, khách sạn.

3. Quy hoạch giao thông:

- Mặt cắt đường N1 giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Điều chỉnh quy mô mặt cắt tuyến đường D2 từ 1m+5m+1m thành 3m+7m+3m.

- Bổ sung tuyến đường ngang giữa đường D1 và đường D2, quy mô mặt cắt 7m+10m+4m.

Điều 2. Các nội dung khác được giữ nguyên theo các quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu du lịch Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị