Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Đề án Chỉnh lý và bảo quản tài liệu lưu trữ tồn đọng tại cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào kho lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2024
Số hiệu: 1550/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỀ ÁN CHỈNH LÝ VÀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ TỒN ĐỌNG TẠI CÁC CƠ QUAN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU VÀO KHO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phần V Đán Chỉnh lý và bảo quản tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào kho lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phần V

TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì Đán có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

- Xây dng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào kho lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định;

- Thực hiện việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương, định mức lao động và định mức vật tư, văn phòng phẩm trong quy trình chỉnh lý tài liệu giấy;

c) Hằng năm, tng hợp và đánh giá tình hình thực hiện Đ án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. STài chính

a) Thẩm định dự toán và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ đthực hiện Đ án;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan hưng dẫn, kim tra, giám sát việc chi kinh phí thực hiện Đán theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Các s, ban, ngành và y ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc Đ án

a) Thực hiện việc lập hồ sơ công việc, giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan và chnh lý tài liệu lưu trữ phát sinh hằng năm;

b) Phối hp với Sở Nội vụ:

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống;

- Thực hiện chỉnh lý tài liệu sau khi được cấp kinh phí thực hiện;

- Bố trí, sửa chữa, nâng cấp Kho lưu trữ cơ quan để bảo quản, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ; thực hiện khai thác, sử dụng tài liệu để phát huy tối đa giá trị của tài liệu lưu trữ;

- Tiêu hủy tài liệu hết giá trị sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng