Quyết định 1512/QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Số hiệu: 1512/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6147/TTr-BNN-VPĐP ngày 20 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐ TW, các đ/c
Cố vấn BCĐ TW, VPĐP (Bộ NN& PTNT);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- S
NN&PTNT, Chi cục PTNT tỉnh Vĩnh Phúc;
- Huyện ủy, UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV,
V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Thịnh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ