Quyết định 1508/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1508/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1508/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
-
Cục kiểm soát TTHC (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Chi cục TC-ĐL-CL tỉnh;
- Luu: VT, P.KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Thọ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỐI, BỐ SUNG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỒI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CP TỈNH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I

Lĩnh vc: Lut sư

1

Chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư (Số seri trên CSDLQG: T-THA-199536-TT).

2

Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (Số seri trên CSDLQG: T-THA-199538-TT).

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, BỔ SUNG

I

Lĩnh vc: Lut sư

1

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Số seri trên CSDLQG: T-THA-199539-TT).

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỒI, BỒ SUNG THUỘC THẤM QUYÈN GIẢI QUYỂT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Tên thủ tục nh chính: Chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-199536-TT

Lĩnh vc: Lut sư

NỘI DUNG CỤ TH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình t thc hin:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức hành nghề luật sư chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công bố, công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, t chức:

1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34, Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày ngh lễ, tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Trong thời hạn by (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34, Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày ngh lễ, tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn (có mẫu): 01 bản chính;

- Bản cam kết của người đứng đầu công ty luật trách nhiệm hữu hạn về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư: 01 bản chính;

- Văn bản thông báo cho khách hàng về việc chuyển đổi: 01 bản sao;

- Dự thảo Điều lệ công ty luật trách nhiệm hữu hạn: 01 bản sao;

- Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư: 01 bản chính;

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật: 01 bản chính (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì nộp chứng ch hành nghề luật sư, Thẻ luật sư của các luật sư thành viên: 01 bản sao);

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở: 01 bản sao.

b) Số lượng h sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: T chức.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Mu TP-LS-03);

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động ca công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Mu TP-LS-04).

8. Phí, lệ phí: Cấp giấy đăng ký hoạt động: 200.000đ/lần cấp.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật luật sư 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, có hiệu lực thi hành ngày 21/3/2007;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2012;

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về t chức xã hội - nghề nghiệp của Luật luật sư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2011;

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2007.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

TP-LS-03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………

Tên tôi là: ………………………………………………….. ngày sinh: ……../……../...........................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) ..............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………….. Email:.......................................................................

Đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nội dung sau đây:

1. Tên gọi đầy đủ và tên giao dịch (nếu có) của văn phòng luật sư (công ty luật) (tên gọi ghi bằng chữ in hoa; mỗi văn phòng, công ty có quyền lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu tiên):

Tên thứ nhất:

Tên thứ hai:

Tên thứ ba:

2. Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….. Fax: …………………… Email: ................................................

Website: ................................................................................................................................

3. Trưởng văn phòng luật sư (Giám đốc công ty luật):

Họ và tên: …………….........................................………………….. Nam/Nữ: .............................

Ngày sinh:………./…........./……………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………….. ngày cấp: ………/……./....................................

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số …………………… ngày cấp: ……./……./...................................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) ..............................................................................

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Luật sư ký, ghi rõ họ tên

 

 

TP-LS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………

Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:

Stt

Họ tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề luật sư (ghi rõ số và ngày cấp)

Thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)

Số điện thoại liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:

1. Tên gọi đầy đủ và tên giao dịch (nếu có) của công ty luật (tên gọi ghi bằng chữ in hoa; mỗi công ty có quyền lựa chọn ít nhất 03 tên ghi theo thứ tự ưu tiên):

Tên thứ nhất:

Tên thứ hai:

Tên thứ ba:

2. Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….. Fax: …………………… Email: ................................................

Website: ................................................................................................................................

3. Giám đốc công ty:

Họ và tên: …………………………....................................…….. Nam/Nữ: ..................................

Ngày sinh:………./.......…../……………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………….. Ngày cấp: ………/……./....................................

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................................................

..............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số …………………… ngày cấp: ……./……./...................................

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố) ..............................................................................

4. Lĩnh vực hành nghề:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Chữ ký của các luật sư thành viên
(ghi rõ họ tên của từng luật sư thành viên)

 


 

TP-LS-08
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật

Stt

Nơi đăng ký chi nhánh

Ngày đăng ký chi nhánh

Địa chỉ trụ sở chi nhánh

Điện thoại/ Fax/ email

Trưởng chi nhánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Giao dịch

Stt

Địa chỉ nơi đặt  văn phòng giao dịch

Ngày đăng ký văn phòng giao dịch

Điện thoại/ Fax/ email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp …
Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

(Ngày cấp lần đầu: ………….. Số lần thay đổi: ………..)

1. Tên gọi đầy đủ của văn phòng luật sư (công ty luật):

………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

3. Trưởng văn phòng luật sư (Giám đốc công ty luật):

Họ và tên: …………………………………………….. Nam/Nữ ………….

Ngày sinh: ………/……../……………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………… Ngày cấp: ……/……./…………. Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………………….. Ngày cấp …………../………./……………..

Thành viên của Đoàn luật sư: ………………………………………………

Chữ ký: ……………………………………………………………………….

4. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TP-LS-09
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật

Stt

Nơi đăng ký chi nhánh

Ngày đăng ký chi nhánh

Địa chỉ trụ sở chi nhánh

Điện thoại/ Fax/ email

Trưởng chi nhánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Giao dịch

Stt

Địa chỉ nơi đặt  văn phòng giao dịch

Ngày đăng ký văn phòng giao dịch

Điện thoại/ Fax/ email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp …
Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Ngày cấp lần đầu: ………….. Số lần thay đổi: ………..)

1. Tên gọi đầy đủ của Công ty:

………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

3. Giám đốc công ty:

Họ và tên: …………………………………………….. Nam/Nữ ………….

Ngày sinh: ………/……../……………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………… Ngày cấp: ……/……./…………. Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………………….. Ngày cấp …………../………./……………..

Thành viên của Đoàn luật sư: ………………………………………………

Chữ ký: ……………………………………………………………………….

4. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

5. Danh sách thành viên

TT

Họ và tên luật sư thành viên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

CCHN LS (ghi rõ ngày cấp và số)

Thành viên ĐLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 


Tên thủ tục nh chính: Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-199538-TT

Lĩnh vc: Bổ trợ tư pháp

NỘI DUNG CỤ TH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức hành nghề luật sư chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công bố, công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, t chức:

1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34, Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày ngh lễ, tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Trong thời hạn by (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày ngh lễ, tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo về việc thành lập văn phòng giao dịch: 01 bản chính;

- Quyết định thành lập văn phòng giao dịch (trong đó ghi rõ người được tổ chức hành nghề luật sư phân công thường trực tại văn phòng giao dịch để tiếp nhận yêu cầu về vụ, việc của khách hàng, kèm theo bản sao chứng minh nhân dân của người đó): 01 bản chính;

- Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: 01 bản chính;

- Giấy tờ chứng minh trụ sở của văn phòng giao dịch: 01 bản sao.

b) Số lượng h sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: T chức.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Cấp giấy đăng ký hoạt động: 200.000đ/lần cấp.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật luật sư 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, có hiệu lực thi hành ngày 21/3/2007;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2012;

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về t chức xã hội - nghề nghiệp của Luật luật sư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2011;

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2007.

 

Tên thủ tục nh chính: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-199539-TT

Lĩnh vc: Bổ trợ tư pháp

NỘI DUNG CỤ TH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức hành nghề luật sư chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công bố, công khai.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, t chức:

1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày ngh lễ, tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức hành nghề luật sư.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản.

(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp).

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa (số 34, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày ngh lễ, tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: 01 bản chính;

2. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: 01 bản chính;

3. Trường hợp thay đổi tên gọi của tổ chức hành nghề luật sư thì còn phải có biên bản họp thành viên về việc thay đổi tên gọi (đối với công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên): 01 bản chính;

4. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư:

a. Đối với Công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày làm vệc, kể từ ngày Quyết định thay đổi, phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động: 01 bản chính.

b. Đối với Văn phòng luật sư, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì hồ sơ còn có:

- Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật: 01 bn chính;

- Văn bản thỏa thuận giữa người đại diện theo pháp luật cũ và người đại diện theo pháp luật mới đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư, công ty luật: 01 bản chính;

- Danh mục các hợp đồng chưa hoàn thành và văn bản thỏa thuận giữa người đại diện theo pháp luật cũ và khách hàng chuyển việc thực hiện các hợp đồng đó cho người đại diện theo pháp luật mới của văn phòng luật sư, công ty luật: 01 bản sao;

(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp).

5. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư thì còn phải nộp thêm giấy tờ chứng minh về trụ s: 01 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp).

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: T chức.

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Mẫu TP-LS-07).

8. Phí, lệ phí: Cấp giấy đăng ký hoạt động: 20.000đ/lần thay đổi.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật luật sư 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa 11, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, có hiệu lực thi hành ngày 21/3/2007;

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2012;

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về t chức xã hội - nghề nghiệp của Luật luật sư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2011;

- Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2007.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

MẪU KT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

TP-LS-07
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Tên tổ chức hành nghề luật sư
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………………

1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư: .....................................................................

..............................................................................................................................................

2. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có): ..........................................................

..............................................................................................................................................

3. Giấy đăng ký hoạt động số: …………………….. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………..

cấp ngày: ………../………./.....................

4. Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ……………….. Email: .......................................................

5. Lĩnh vực đăng ký hoạt động: ................................................................................................

..............................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm
Người đại diện theo pháp luật
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 


 

TP-LS-08
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật

Stt

Nơi đăng ký chi nhánh

Ngày đăng ký chi nhánh

Địa chỉ trụ sở chi nhánh

Điện thoại/ Fax/ email

Trưởng chi nhánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Giao dịch

Stt

Địa chỉ nơi đặt  văn phòng giao dịch

Ngày đăng ký văn phòng giao dịch

Điện thoại/ Fax/ email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp …
Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

(Ngày cấp lần đầu: ………….. Số lần thay đổi: ………..)

1. Tên gọi đầy đủ của văn phòng luật sư (công ty luật):

………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

3. Trưởng văn phòng luật sư (Giám đốc công ty luật):

Họ và tên: …………………………………………….. Nam/Nữ ………….

Ngày sinh: ………/……../……………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………… Ngày cấp: ……/……./…………. Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………………….. Ngày cấp …………../………./……………..

Thành viên của Đoàn luật sư: ………………………………………………

Chữ ký: ……………………………………………………………………….

4. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

TP-LS-09
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP)

Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật

Stt

Nơi đăng ký chi nhánh

Ngày đăng ký chi nhánh

Địa chỉ trụ sở chi nhánh

Điện thoại/ Fax/ email

Trưởng chi nhánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Giao dịch

Stt

Địa chỉ nơi đặt  văn phòng giao dịch

Ngày đăng ký văn phòng giao dịch

Điện thoại/ Fax/ email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Được in trên khổ giấy A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ………../TP/ĐKHĐ

 

 

UBND tỉnh, tp …
Sở Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Ngày cấp lần đầu: ………….. Số lần thay đổi: ………..)

1. Tên gọi đầy đủ của Công ty:

………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Fax: …………………. Email: ……………...

3. Giám đốc công ty:

Họ và tên: …………………………………………….. Nam/Nữ ………….

Ngày sinh: ………/……../……………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………… Ngày cấp: ……/……./…………. Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề luật sư số: …………………………….. Ngày cấp …………../………./……………..

Thành viên của Đoàn luật sư: ………………………………………………

Chữ ký: ……………………………………………………………………….

4. Lĩnh vực hành nghề:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

5. Danh sách thành viên

TT

Họ và tên luật sư thành viên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

CCHN LS (ghi rõ ngày cấp và số)

Thành viên ĐLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng     năm 
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)