Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2017 về quy định quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 1505/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1505/-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀNG NĂM CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/2/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 105/TTr-SKHĐT, ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh
- Các Phó chủ
tịch UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT,TH.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀNG NĂM CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1505QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy trình lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) hàng năm được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác lập và phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã trong khuôn khổ văn bản này là công cụ quản lý kinh tế của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mục tiêu, được thhiện bằng những mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội phải đạt được trong khoảng thời gian nhất định của xã và những giải pháp, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra một cách có hiệu quả và cao nhất.

2. Tổ kế hoạch xã là đơn vị được Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thành lập để thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã. Tổ kế hoạch xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm ttrưởng và có từ 5 đến 7 thành viên.

3. Tổ kế hoạch thôn (thôn hoặc đơn vị tương đương như: xóm, bản...) do nhân dân thôn bầu chọn, được Ủy ban nhân dân xã thông qua đthực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch đề xuất của thôn cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, Tổ kế hoạch thôn do trưởng thôn làm Ttrưởng và có từ 5 đến 7 thành viên.

4. Chỉ tiêu là các mốc phấn đấu cần đạt được của kế hoạch phát triển địa phương, chỉ tiêu chính là lượng hóa của chỉ s thhiện các mục tiêu cụ thể cn đạt được trong khoảng thời gian nhất định của các kỳ kế hoạch.

5. Năm báo cáo là năm tiến hành báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ công tác xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo.

6. Năm kế hoạch là năm được lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là năm kế tiếp của năm báo cáo.

Điều 3. Nguyên tắc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã

1. Có sự tham gia của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn, xã.

2. Thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch.

3. Phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch và các đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực của các cấp, khả năng đóng góp nguồn lực của cộng đồng.

5. Thực hiện các quy định về lập kế hoạch đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 và lng ghép nội dung phòng chống thiên tai theo Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chương II

LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀNG NĂM CẤP XÃ

Điều 4. Căn cứ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã

1. Quy hoạch tng thphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) và các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh, các đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương (tỉnh, huyện).

3. Văn bản hướng dẫn công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp.

4. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án tại địa phương giai đoạn trước.

Điều 5. Nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã

1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm gồm: Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm báo cáo.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm kế hoạch gồm: Dự báo tình hình; mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ và giải pháp; khung kế hoạch; danh mục dự án đầu tư và danh mục dự án đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức thực hiện; các phụ lục phục vụ cho việc phân tích, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 6. Công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị kế hoạch cấp xã

Trước ngày 10 tháng 5 hàng năm, Ủy ban nhân dân xã thực hiện công tác chun bị và tổ chức hội nghị kế hoạch cấp xã lần thứ nhất, các hoạt động thực hiện:

1. Thành lập/Kiện toàn Tổ kế hoạch xã, thôn.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo lập kế hoạch.

3. Tổ chức hội nghị kế hoạch cấp xã lần thứ nhất: Thông qua các văn bản chỉ đạo lập kế hoạch của huyện và xã; báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông tin các chương trình, dự án trên địa bàn; hướng dẫn thu thập thông tin tại thôn và các ban, ngành cấp xã.

Điều 7. Thu thập thông tin phục vụ lập kế hoạch

Trước ngày 31 tháng 5 hàng năm, Tổ kế hoạch xã thực hiện thu thập các thông tin:

1. Thông tin từ thôn

Thôn tổ chức các cuộc họp nhân dân lập danh mục các hoạt động đề xuất, danh mục các hoạt động đề xuất được xem là hợp lệ khi có trên 50% đại diện số hộ gia đình, hoặc ủy quyền của hộ trong thôn và trên 50% số người tham gia cuộc hp đồng ý.

Trong trường hợp không tổ chức được cuộc họp thôn hoặc cuộc họp thôn không có đủ 50% đại diện số hộ trong thôn tham gia, Tổ lập kế hoạch thôn phát phiếu lấy ý kiến về danh mục các hoạt động đề xuất đến các hộ dân và đảm bảo có trên 50% tổng số hộ dân trong thôn đồng ý mới được đưa vào đề xuất kế hoạch.

2. Thông tin từ xã

- Các bộ phận cấp xã cung cấp thông tin và hoạt động đề xuất.

- Ban phòng chống thiên tai chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và đề xuất các hoạt động trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

- Ban Quản lý các dự án đầu tư xã cung cấp các thông tin về đầu tư xã năm báo cáo và năm kế hoạch (bao gồm đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia).

3. Tiếp nhận thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện: Thông tin nguồn lực tài chính và chỉ tiêu kế hoạch, do các phòng, ban của huyện cung cấp thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch.

Điều 8. Tổng hợp và xử lý thông tin

1. Tổng hợp thông tin: Tổ kế hoạch xã tổng hợp và phân tích thông tin được cung cấp từ ban, bộ phận cấp xã và từ thôn.

2. Cân đối nguồn lực: Tổ kế hoạch xã thực hiện cân đối nguồn lực, đánh giá tính khả thi của từng hoạt động đề xuất và cân đối nguồn vốn thực hiện.

3. Lập dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã và dự thảo kế hoạch đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia của xã.

Dự thảo kế hoạch lập xong trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.

Điều 9. Hội nghị kế hoạch xã và tham vấn cộng đồng

1. Tổ chức hội nghị kế hoạch cấp xã với sự tham gia của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức đoàn thể xã, các đơn vị trên địa bàn xã, Ttrưởng Tổ kế hoạch thôn để thảo luận và góp ý dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

2. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Tổ kế hoạch xã báo cáo Ủy ban nhân dân xã, sau đó công bcông khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã; gửi tới các Tkế hoạch thôn để tổ chức cuộc họp với các hộ dân, các tổ chức đoàn thể trong thôn nhằm thảo luận, lấy ý kiến đóng góp. Các ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân được Tkế hoạch thôn tổng hợp bằng văn bản gửi tới Tổ kế hoạch xã.

3. Tổ kế hoạch xã điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã, báo cáo Ủy ban nhân dân xã trước ngày 25 tháng 7 hàng năm.

Điều 10. Cập nhật kế hoạch và phản hồi thông tin

1. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã lên Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời gửi kế hoạch đến các bộ phận và các đơn vị liên quan của huyện, xã và các thôn đtham vấn.

2. Tổ lập kế hoạch xã tiếp nhận thông tin phản hồi từ huyện và thực hiện cập nhật dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

3. Thực hiện tham vấn thông tin từ các ban, bộ phận của xã và thôn thông qua các hình thức tham vấn trực tiếp và tham vấn gián tiếp.

Điều 11. Hoàn thin ban hành và tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân xã trình dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến Hội đồng nhân dân xã.

2. Căn cứ ý kiến của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3. Hội đồng nhân dân xã thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

4. Trước ngày 31 tháng 12, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ban hành Sổ tay Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã và cấp thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn hướng dẫn, áp dụng Sổ tay Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phương án phân cấp vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn các chương trình dự án cho cấp xã thực hiện.

2. Sở Tài chính

Hàng năm căn cứ theo khả năng ngân sách của địa phương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo quy định.

3. Sở Nội vụ

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo về lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã cho đơn vị đào tạo phù hợp theo quy định.

- Phê duyệt chương trình đào tạo về lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã của đơn vị đào tạo được giao nhiệm vụ.

4. Các sở, ban, ngành, đơn vị quản lý chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh

- Cung cấp thông tin ngân sách của chương trình, dự án trên địa bàn xã đang quản lý cho Ủy ban nhân dân xã làm căn cứ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Sử dụng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã làm căn cứ lập kế hoạch chương trình, dự án đang quản lý.

5. Ủy ban nhân dân huyện

- Cung cấp thông tin dự kiến ngân sách cấp huyện, các nguồn vốn hp pháp khác hỗ trợ xã thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Theo dõi và đánh giá việc tổ chức lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn phản hồi ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp xã về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

- Sử dụng Bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã để lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Quy trình này được áp dụng ngay cho những xã đã được đào tạo, tập huấn về lập kế hoạch theo quy trình này. Việc áp dụng đối với các xã khác sẽ thực hiện ngay sau khi được đào tạo tập huấn về lập kế hoạch theo Quy trình này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.