Quyết định 15/QĐ-BNN-QLCL năm 2015 về thành lập Ban Điều phối và Tổ công tác giúp việc Ban Điều Chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội
Số hiệu: 15/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghệp và phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI VÀ TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUỖI CUNG CẤP RAU, THỊT AN TOÀN CHO TP. HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 4/1/2012 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ công văn số 9954/UBND-NNNT về việc cử cán bộ tham gia Ban Điều phối Chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc thành lập Ban Điều phi và Tổ công tác giúp việc Ban Điều phối Chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Tp. Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều phối và Tổ công tác giúp việc Ban Điều phối Chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Tp. Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Điều phi) gm các ông, bà có tên sau:

I. Danh sách Ban Điều phối

1. Ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trưng ban;

2. Ông Trn Xuân Việt, Phó Chtịch UBND Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS: y viên;

4. Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng, Cục Chăn nuôi: y viên;

5. Ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng, Cục Trồng trọt: Ủy viên;

6. Ông Ngô Tiến Dũng, Phó Cục trưởng, Cục Bảo vệ thực vật: Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng, Cục Thú y: Ủy viên;

8. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Tp. Hà Nội: Ủy viên thư ký kiêm tổ trưng Tổ công tác.

9. Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tp. Hà Nội: y viên;

10. Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương cung ứng sản phẩm an toàn cho Tp. Hà Nội: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Điện Biên, Ninh Bình: Ủy viên.

II. Danh sách Tổ công tác giúp việc Ban Điều phi:

1. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Tp. Hà Nội: Tổ trưởng;

2. Ông Phùng Hữu Hào, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Tổ phó;

3. Ông Trần Mạnh Giang, Chi cục trưởng Chi cục QLCL NLS và TS: Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Duy Hồng, Chi cục trưởng Chi cục BVTV: Tổ viên;

5. Ông ĐPhú Sơn, Phó Chi cục trưng phụ trách Chi cục Thú y: Tổ viên;

6. Ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trưng: Tổ viên;

7. Ông Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm XTTM Nông nghiệp Hà Nội: Tổ viên.

8. Lãnh đạo Chi cục Quản Iý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Điện Biên, Ninh Bình: Tổ viên.

Điều 2. Ban Điều phối và Tổ công tác giúp việc Ban điều phối có nhiệm vụ cụ th sau:

1. Nhiệm vụ của Ban Điều phối: Điều phối xây dựng và triển khai Chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Tp. Hà Nội. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban Điều phối phân công.

2. Nhiệm vụ của Tổ công tác: Tham mưu đề xuất xây dựng Chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Tp. Hà Nội; Quy chế làm việc của Ban Điều phối, Tổ công tác, trình Trưng Ban Điều phối ban hành; tổ chức thực hiện và đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Tp. Hà Nội.

3. Cơ quan Thường trực của Ban Điều phối: Sở Nông nghiệp và PTNT Tp. Hà Nội

4. Ban Điều phối và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5. Ban Điều phối Chương trình chuỗi và Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối và Tcông tác được bố trí trong kinh phí thường xuyên của y ban Nhân dân Thành phHà Nội, từ các nguồn tài trợ (tchức, Dự án, cá nhân...) hoặc đóng góp của doanh nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Chương trình, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố có liên quan và các thành viên Ban Điều phối và Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT. QLCL;

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát