Quyết định 1497/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 1497/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phan Như Nguyện
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Thống kê, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1497/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TỊCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 07 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Cục HTQTCT - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các cơ quan, địa phương tại Phần II của Kế hoạch;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (T-203)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TỊCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo thực hiện mục tiêu đăng ký và thống kê hộ tịch của Chương trình hành động quốc gia.

- Bảo đảm các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật; nâng cao tỷ lệ đăng ký hộ tịch, tập trung vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

- Bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch (đặc biệt là cấp Giấy khai sinh, Trích lục khai tử), có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các mục tiêu và nội dung cơ bản của Chương trình quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các tổ chức đoàn thể và nhân dân để biết.

- Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch có chất lượng hiệu quả, số liệu thống kê thống nhất và chính xác.

- Việc xây dựng Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thành các nhiệm vụ, công tác cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hộ tịch.

- Việc triển khai phải bám sát nội dung của Kế hoạch chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương có lộ trình phù hợp, đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình thống nhất, đầy đủ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch

- Thực hiện việc kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đảm bảo yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Thực hiện sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào những bất cập, hạn chế chưa phù hợp và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014; Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế và tham gia ý kiến xây dựng Thông tư hướng dẫn về việc cấp giấy báo tử và mẫu giấy báo tử; trách nhiệm cung cấp thông tin sinh, tử giữa cơ quan y tế và cơ quan đăng ký hộ tịch.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 (khi có Dự thảo văn bản sửa đổi).

2. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch

- Triển khai đồng bộ, thống nhất phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động cập nhật dữ liệu các sự kiện hộ tịch đã đăng ký trước thời điểm sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

- Chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị; dự toán kinh phí hàng năm của đơn vị, xây dựng Kế hoạch mua sắm, sửa chữa nhằm trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy fax, mạng internet.... đảm bảo cho việc thực hiện và kết ni với phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, thống kê dữ liệu sinh, tử của cơ quan y tế đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp; tin học hóa công tác đăng ký và thống kê hộ tịch, đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từng bước xây dựng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Thực hiện Đề án đổi mới mô hình hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch

- Thực hiện rà soát, kiện toàn lại đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện và cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức theo đúng quy định Luật Hộ tịch.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch, được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ hộ tịch viên.

- Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm

4. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thc của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chuyên sâu pháp luật về hộ tịch và thống kê hộ tịch bằng nhiều hình thức thích hợp, đúng đối tượng và có hiệu quả. Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký và thống kê hộ tịch của cơ quan, tổ chức và người dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

5. Các trường hợp tử vong được đăng ký khai tử đều xác định đúng nguyên nhân tử vong, có chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, kể cả các trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán b y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh, tử.

- Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ y tế cấp xã trong việc cấp Giy chứng sinh, Giấy báo tử, thu thập, xử lý dữ liệu sinh, tử; nghiệp vụ thống kê, xử lý dữ liệu thống kê; đặc biệt là về kỹ năng chẩn đoán và mã hóa nguyên nhân tử vong theo ICD10 cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế; từng bước hiện đại hóa phương thức thu nhập, phân tích và sử dụng số liệu tử vong và nguyên nhân tử vong.

- Trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị vật chất (máy tính, máy in, máy fax, mạng Internet...) cho cán bộ làm công tác y tế tại địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Công an tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước năm 2020.

6. Thông tin thống kê về hộ tịch được đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân

Thu thập, thống kê, tổng hợp số liệu đăng ký hộ tịch hàng năm; thực hiện thống kê chính xác tỷ lệ trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử hàng năm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đầy đủ, chính xác và thực hiện việc công bố công khai kịp thời.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu cho UBND cùng cấp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Cục Thống kê, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu công bố công khai số liệu từ năm 2018.

7. Nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn); nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch.

- Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các sự kiện hộ tịch chưa được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nâng dần tỷ lệ đăng ký và xác nhận các sự kiện hộ tịch đảm bảo đến năm 2024 đạt 100% các chỉ tiêu theo Chương trình hành động quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp

- Tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện Kế hoạch này, tng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất, điều chỉnh nội dung của kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tng hp kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm hoặc báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp (báo cáo đột xuất).

2. Các Sở, ban, ngành

- Chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này và Chương trình hành động quốc gia tại cơ quan, đơn vị mình.

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung và tiến độ theo quy định.

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này về Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 30/11 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình hành động quốc gia, xây dựng Kế hoạch của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện về đăng ký và thống kê hộ tịch tại địa phương mình quản lý một cách thiết thực và hiệu quả.

- Triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo, đề xuất gửi Sở Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này về Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 30/11 hàng năm hoặc báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp (báo cáo đột xuất).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo (thông qua Sở Tư pháp) đđược hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.