Quyết định 1471/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
Số hiệu: 1471/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1471/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP), gồm:

1. Trưởng ban:

Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực.

- Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách Tổng cục Cảnh sát.

- Mời: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Các Ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thứ trưởng Bộ Công Thương.

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Thư ký Ban Chỉ đạo.

Mời đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia làm Ủy viên.

Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gửi danh sách cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo 138/CP về Bộ Công an.

Điều 2. Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

3. Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác định kỳ và theo chuyên đề; đề xuất xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

4. Chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

5. Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người;

6. Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 138/CP:

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/CP do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Điều 4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP:

Bộ Công an là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP. Giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP là Cục Tham mưu Cảnh sát Bộ Công an và Tổ chuyên viên liên ngành gồm lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm (danh sách cán bộ và Quy chế hoạt động của Tổ chuyên viên liên ngành do Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP quyết định).

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/CP do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bổ sung và bố trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Công an và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm bộ, ngành, địa phương.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, V.I, V.III;
- Lưu: VT, NC (3). XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 hh