Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 thực hiện “Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025” do tỉnh Kon Tum ban hành
Số hiệu: 1453/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1453/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2025”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 20/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Công văn số 4111/BYT-TCDS ngày 05/7/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg , ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 triển khai thực hiện “Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025”, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung: Từng bước khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS), tiến tới đưa tỷ số GTKS trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu 1: Giảm tốc độ tăng tỷ số GTKS xuống dưới mức 0,45 điểm phần trăm/năm, để tỷ số này dưới mức 113 trẻ em sinh ra là nam/100 trẻ em sinh ra là nữ vào năm 2020.

b) Mục tiêu 2: Giảm tốc độ gia tăng tỷ số GTKS, tạo cơ sở thuận lợi để đưa tỷ số GTKS về mức cân bằng tự nhiên sau năm 2025.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng GTKS:

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động vận động về can thiệp kim soát mt cân bằng GTKS.

- Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục của các đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc lựa chọn GTKS.

- Giáo dục trong và nhà trường về giới và bình đng giới trong kim soát mất cân bằng GTKS.

2.2. Nâng cao hiệu lực thực thi những quy định của pháp luật về kiểm soát mất cân bằng GTKS:

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên y tế có liên quan đến việc lựa chọn giới tính khi sinh.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

2.3. Xây dựng và triển khai mô hình câu lạc bộ gia đình có 2 con một bề là gái hay trai không sinh con thứ 3 trở lên.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các nội dung hoạt động khi cần thiết để Kế hoạch triển khai đạt hiệu quả.

2. S Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh về kinh phí thực hiện Kế hoạch trong phân bổ dự toán chi ngân sách hàng năm.

3. S Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Y tế triển khai có hiệu quả hoạt động giáo dục Dân số/SKSS, giới, giới tính và bình đẳng giới trong nhà trường.

4. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực DS/SKSS, đặc biệt là những vi phạm trong chẩn đoán và phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi.

5. S Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phối hợp với Sở Y tế đy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến việc kiểm soát mất cân bằng GTKS.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyn, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung về mt cân bằng GTKS.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp cụ thể trong việc kim soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và trin khai thực hiện trên địa bàn.

- Đưa nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

- Chủ động, tích cực huy động bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kiểm soát mất cân bằng GTKS.

- Chỉ đạo chính quyền cấp xã, các phòng chức năng, cơ quan chuyên môn của địa phương tăng cường phối hợp và đy mạnh thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiu tình trạng mất cân bng GTKS.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận: Phối hợp với các sở, ngành liên quan đy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến Kế hoạch thực hiện kiểm soát mất cân bằng GTKS; tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

9. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố: Lồng ghép nội dung về giới, bình đng giới, mất cân bằng GTKS vào chương trình giảng dạy.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Tổng cục DS-KHHGĐ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
y ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, KGVX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga