Quyết định 1448/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 1448/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND TỈNH LAI CHÂU
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1448/QĐ-BCĐ

Lai Châu, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ
TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban Chỉ đạo phcập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư s07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về việc quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 612/TTr-SGDĐT ngày 08/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.

(có Quy chế kèm theo).

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - ¬2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- BCĐ PCGD, XMC các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tống Thanh Hải

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
1448/QĐ-BCĐ ngày 18/11/2016 của Trưởng BCĐ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, lề lối làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên, cách thức và quy trình giải quyết công việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016­-2020 (viết tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các địa phương.

4. Kiểm tra công nhận kết quả duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các địa phương trong toàn tỉnh; đồng thời đề nghị cấp trên công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh.

5. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác phổ cập hàng năm.

Điều 3. Sử dụng con dấu

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, chương trình kế hoạch công tác và Quy chế; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; bảo đảm nguyên tắc cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ công tác của mình trước Trưởng ban và cùng với các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tnh và cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Ban Chđạo làm việc theo chế độ tập thể thông qua các cuộc họp toàn thể và thực hiện theo phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

3. Quan hệ công tác giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo: Đối với những nhiệm vụ được Trưởng ban phân công, các thành viên có trách nhiệm chủ động tổ chức, chđạo, thực hiện. Trường hợp các vấn đề liên quan đến nhiều thành viên thì thành viên được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động phối hợp với các thành viên khác để giải quyết và báo cáo kết quả với Trưởng ban.

4. Chế độ hội họp và báo cáo

- Chế độ hội họp: Ban Chỉ đạo họp 02 lần/năm vào cuối tháng 6 và tháng 9 hằng năm. Trường hợp họp đột xuất, thường trực Ban Chỉ đạo thông báo bng văn bản tới các thành viên.

- Chế độ báo cáo: Ngày 15 của tháng cuối quý, thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ về Ban Chỉ đạo (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Trưởng ban

- Là người lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo các thành viên xây dựng và thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban

- Trực tiếp tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Quy chế này; kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội huy động mọi nguồn lực để phục vụ sự nghiệp giáo dục nói chung và thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nói riêng giai đoạn 2016 - 2020.

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới tờng lớp và thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp trường học phục vụ nhu cầu giáo dục của tỉnh.

- Phụ trách chung về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong toàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

2. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Trực tiếp tham mưu cho đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện đề án chi tiết, cụ thể hóa nhng nội dung duy trì và nâng cao chất lượng PCGD, XMC tại Quyết định số 150/QĐ-TU ngày 20/6/2016 của Tỉnh ủy Lai Châu về ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu về thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình duy trì, giữ vng kết quả và nâng cao chất lượng PCGD, XMC trong tỉnh; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các đơn vị; Kế hoạch phối hp thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC với các sở, ban, ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện duy trì, giữ vừng kết quả PCGD, XMC. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm điều kiện, chất lượng PCGD, XMC.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ; về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; về xây dựng cơ sở vật chất, kthuật nhằm đảm bảo duy trì, givững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của địa phương.

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, thẩm định, công nhận các đơn vị xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Đồng chí đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kế hoạch, cân đối nguồn lực, đảm bảo thực hiện tốt việc duy trì, giữ vừng và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Lai Châu.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh về việc giao chtiêu kế hoạch và lồng ghép các nguồn lực của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vào chương trình phổ cập giáo dục, xóa mù ch.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường lớp học và thực hiện kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học phục vụ nhu cầu giáo dục của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

4. Đồng chí đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính

- Tham mưu hoàn thiện chính sách tài chính, bảo đảm ngân sách nhà nước cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về tài chính của tổ chức, cá nhân trong sử dụng nguồn vốn tài chính được huy động thực hiện công tác PCGD, XMC.

- Đảm bảo phân bổ, cấp phát kịp thời nguồn vốn để thực hiện tốt công tác duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tham mưu ban hành chế độ, chính sách thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.

- Duy trì nguồn vốn cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến năm 2020 nhằm giữ vững kết quả XMC, tạo nền móng vững chắc để duy trì giữ vững kết quả PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, PCGDTHĐĐT và PCGDTHCS mức độ 1, phấn đấu nâng chuẩn đạt mức độ 2, 3.

- Chủ trì, phụ trách chính công tác PCGD, XMC huyện Sìn Hồ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

5. Đồng chí đại diện Lãnh đạo các s, ngành, đơn vị: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

- Thông tin tuyên truyền về công tác duy trì, gi vng và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tới toàn thể Nhân dân trong tỉnh. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo yêu cầu về giáo dục môi trường, giáo dục thể chất của các học sinh và toàn bộ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

6. Đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh

- Phối hợp với SGiáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về phát triển giáo dục và thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC đối với các dân tộc trong tỉnh; vận động con em các dân tộc trong độ tuổi đi học.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trong toàn tỉnh.

- Chủ trì, phụ trách chính công tác PCGD, XMC huyện Than Uyên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

7. Đồng chí đại diện Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; vận động học sinh trong độ tuổi ở các xã biên giới đi học. Kết hợp với Đảng ủy, chính quyền, cơ sở giáo dục tại địa bàn mở các lớp phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ do Bộ đội Biên phòng giảng dạy.

- Chủ trì, phụ trách chính công tác PCGD, XMC của huyện Mường Tè.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

8. Đồng chí đại diện Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền chính sách, nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đoàn viên thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên trong độ tuổi đi học; phân công đoàn viên thanh niên phối hợp vi các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền đNhân dân hiểu về công tác phổ cập, gương mẫu tham gia.

- Chủ trì, phụ trách chính công tác PCGD, XMC huyện Phong Thổ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng Ban Chỉ đạo phân công.

9. Đồng chí đại diện Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh

- Tuyên truyền về thực hiện công tác duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh tới các chi hội phụ nữ và toàn thể phụ nữ.

- Chủ trì, phụ trách chính công tác PCGD, XMC huyện Tam Đường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

10. Đồng chí đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tnh

- Tuyên truyền với toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp về công tác duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng PCGD, XMC của tỉnh; vận động cán bộ công nhân viên chức trong các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp cho con em trong độ tuổi đi học. Gắn kết quả thực hiện công tác PCGD, XMC vào tiêu chí thi đua đối với các cá nhân, tập thể.

- Tuyên tuyền vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đóng góp các nguồn lực cho công tác phổ cập.

- Chủ trì, phụ trách chính công tác PCGD, XMC huyện Nậm Nhùn.

- Thc hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chđạo phân công.

11. Các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX-CN của Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tham mưu tốt việc triển khai thực hiện công tác PCGD, XMC cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 7. Tổ Thư ký

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo về việc thực hiện công tác PCGD, XMC của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về hệ thống hồ sơ, kế hoạch và báo cáo việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong toàn tỉnh.

- Hướng dẫn, tư vấn về việc thực hiện công tác duy trì, givững và nâng cao chất lượng PCGD, XMC cho các đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh.

- Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác PCGD, XMC của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Quy chế này; kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh. Việc sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của các thành viên trong Ban Chỉ đạo và được chấp nhận tại phiên họp toàn thể./.