Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2016 công bố bổ sung cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Số hiệu: 1428/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỔ SUNG DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản; s 89/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 137/TTr-SNN ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung 01 doanh nghiệp đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Tổng Cục Thủy sản;
-
CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- CVP, PCVP BNH;
- CV: NN, CT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

DANH SÁCH

CÁC SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP CẢI HOÁN TÀU CÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHHẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố Hải Phòng)

TT

Tên cơ s và số đăng ký kinh doanh

Địa chỉ

Điện thoại/fax

Loại tàu đóng mi, nâng cấp, cải hoàn

1

Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và Xuất nhập khẩu Quốc Việt

0201190128

Số 8/80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

0313.820.189/ 0313.820.189

Tàu cá vỏ thép trên 400 CV