Quyết định 1412/QĐ-TTg năm 2016 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021
Số hiệu: 1412/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2016 - 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 21/TTr-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2016 và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3314/TTr-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

- Ông Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

- Ông Phạm Trường Thọ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016;

- Ông Đặng Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, VPBCSĐCP, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b), Cng

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc