Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 do tỉnh Bình Dương ban hành
Số hiệu: 14/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Võ Văn Minh
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 16/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội, Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2021/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC H TRLƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM CHO NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN ĐANG Ở TRỌ TRONG KHU VỰC THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG GIÃN CÁCH THUỘC 15 PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN, DĨ AN VÀ THỊ XÃ TÂN UYÊN ĐỂ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết s268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện Thông báo kết luận số 179-TB/TU ngày 20/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên và Thông báo kết luận s 200-TB/TU ngày 03/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chng dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Văn bản số 55/HĐND-PC ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thng nhất chủ trương hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chng dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 154/TTr-SLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên

- Thành phố Thuận An (4 phường): Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa;

- Thành phố Dĩ An (4 phường): Tân Đông Hiệp, An Bình (3 khu phố gồm Bình Đường 1, Bình Đường 3, Bình Đường 4), Dĩ An (6 khu phố gồm Nhị Đồng 1, Thống Nhất 1, Thống Nhất 2, Thắng Lợi 2, tổ 1, 2,3 khu phố Đông Tân, tổ 26, 27, 28 khu phố Nhị Đồng 2); Đông Hòa (4 khu phố gồm t8A, 12A, 13A, khu tái định cư khu phố Tây A; tổ 4, 11,12, 18 khu phố Tây B; tổ 2, 6A. 8, 11, 12, 13, 14, 16 khu phố Tân Hòa; tổ 11 khu phố Tân Lập).

- Thị xã Tân Uyên (7 phường): Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp;

2. Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày.

3. Hình thức hỗ trợ: Bằng lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền.

(Tùy theo điều kiện thực tế, địa phương sẽ triển khai cung cấp lương thực hoặc hỗ trợ tiền cho người dân và tổ chức mua hàng hộ)

4. Thời gian áp dụng: tối đa 10 ngày (theo thực tế thời gian thực hiện tăng cường giãn cách tại địa phương), bắt đầu từ ngày 06/9/2021.

Điều 2. Kinh phí thực hiện: do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên quyết định hình thức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế địa phương và chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị, đoàn thể có liên quan khẩn trương triển khai điều phối, cung cấp hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân đảm bảo đúng và không bỏ sót đối tượng, không trùng lắp.

2. Giao Sở Tài chính: đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Lao động-TBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU,TT HĐND;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, TC, CT, NN&PTNT, GTVT;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp);
- UBND TP Thuận An, UBND TX Tân Uyên;

- Trung tâm công báo nh;
- Cổng TTĐT, Đài PTTH tỉnh, Báo BD;
- Như Điều 3;
- LĐVP, TH, KGVX, NC, KT;
- Lưu: VT, Tấn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh