Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam
Số hiệu: 1343/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 150/TTr-SNN-TL ngày 31 tháng 7 năm 2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam:

a) Tên gọi: Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Quỹ).

Tên giao dịch quốc tế: Province disaster Prevention fund Ha Nam.

b) Cơ quan quản lý Quỹ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam; địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Số điện thoại 0226 3854 234 - số FAX: 0226 3856 894.

c) Cơ quan thường trực Quỹ: Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam; địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Số điện thoại 0226 3854 234 - số FAX: 0226 3856 894.

d) Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam để giao dịch.

e) Quỹ hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch thu Quỹ hàng năm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các tổ chức và cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh theo Quyết định hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

c) Cấp phát kinh phí từ nguồn thu Quỹ chi cho các hoạt động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

d) Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ năm trước, trình thẩm tra, phê duyệt và quyết toán theo quy định hiện hành.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Cơ quan quản lý Quỹ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý hoạt động của Quỹ.

Giám đốc Quỹ: Là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam kiêm nhiệm; Là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

b) Cơ quan thường trực Quỹ: Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ theo chế độ kiêm nhiệm; giúp Giám đốc Quỹ quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP, các
CV liên quan;
- Lưu VT, NN.
HA\PCLB\17.817

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông