Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Dương Thành Trung
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 273/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Thành Trung

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Đối tượng áp dụng

a) Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp trên cơ sở quy định của pháp luật; đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả và đồng thời bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết theo các quy định hiện hành.

2. Thời gian phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan phải tuân theo quy định của pháp luật và theo bộ thủ tục hành chính về đất đai của cấp có thẩm quyền quyết định công bố.

Chương II

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Mục 1. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung và phương pháp phối hợp

1. Nội dung phối hợp:

a) Giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

b) Thống kê, kiểm kê đất đai.

c) Cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất.

d) Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

đ) Các công việc khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan.

2. Phương pháp phối hợp:

Phối hợp trực tiếp; tiếp nhận, trả kết quả bằng văn bản hoặc yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó.

3. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Bộ thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 4. Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động đất đai; cấp đổi, cấp lại của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 30 ngày):

a) Người đăng ký quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cập nhật thông tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trong thời gian 30 ngày.

2. Đăng kýcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 30 ngày):

a) Người đăng ký quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thực hiện trích lục địa chính thửa đất hoặc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; chuyển số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật) và đồng thời gửi lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký (nếu có) và trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 24 ngày.

c) Sở Tài nguyên và môi trường ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 30 ngày):

a) Người đăng ký cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trích lục địa chính thửa đất hoặc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; chuyển số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật) và đồng thời gửi lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký (nếu có) và trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận thực hiện trong thời gian 15 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

4. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 30 ngày):

a) Người đăng ký cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trích lục địa chính thửa đất hoặc hiện trạng thửa đất có thay đổi so với giấy tờ thì đo đạc kiểm tra hiện trạng, chỉnh lý bản đồ địa chính; kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; chuyển số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật) và đồng thời gửi lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký (nếu có) và trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận thực hiện trong thời gian 24 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

5. Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 10 ngày):

a) Người đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thực hiện kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định; cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật); trình Sở Tài nguyên và Môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 10 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

6. Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 10 ngày):

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm:

Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm chuyển hồ sơ tại Bộ phận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai trong thời gian 02 ngày.

b) Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 02 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án và trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư trong thời gian 02 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường ký thông báo và trả kết quả cho Chi cục Quản lý đất đai trong thời gian 01 ngày.

d) Chi cục Quản lý đất đai thông báo cho chủ đầu tư dự án và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua trong thời gian 02 ngày.

đ) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chuyển số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

g) Sở Tài nguyên và Môi trường ký, cấp Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

h) Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp huyện trong thời gian 02 ngày.

i) Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

7. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 10 ngày):

a) Người đăng ký, cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thực hiện hướng dẫn việc đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho bên chuyển quyền trong thời gian 10 ngày.

- Trường hợp bên chuyển quyền không nộp Giấy chứng nhận thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường hủy giấy chứng nhận hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển quyền.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy Giấy chứng nhận hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận trong thời gian 05 ngày.

d) Cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển quyền và chuyển trả hồ sơ trong thời gian 05 ngày.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai thời gian 05 ngày.

e) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã thời gian 02 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thời gian 02 ngày.

8. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 10 ngày):

a) Người đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trích lục địa chính thửa đất hoặc biến động một phần thửa đất thì trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính; gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận trong thời gian 05 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thời gian 01 ngày.

9. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 10 ngày):

a) Người thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ; trong thời gian 01 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Trình Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất 02 ngày.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn; chuyển trả hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

10. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 02 ngày):

a) Người đề nghị xóa cho thuê, thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại; xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên góp vốn và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trong thời gian 02 ngày.

11. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 10 ngày):

a) Người đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân vào doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận trong thời gian 05 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

12. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 10 ngày):

a) Người đăng ký biến động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì thực hiện đồng thời các nội dung trong thời gian 5 ngày như sau:

+ Trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất thì đo đạc kiểm tra thửa đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

+ Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 30 ngày):

a) Người đăng ký biến động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận thời gian 23 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển Giấy chứng nhận đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

đ) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thông báo cho người được thuê đất ký lại hợp đồng thuê đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

e) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

14. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau ngày được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 10 ngày):

a) Người đăng ký nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 08 ngày.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

15. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 07 ngày):

a) Người xin gia hạn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thẩm định nhu cầu sử dụng đất; gửi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính và trình Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn quyền sử dụng đất trong thời gian 02 ngày.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn quyền sử dụng đất và trả hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất trong thời gian 02 ngày.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

h) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

16. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (tổng thời gian giải quyết kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 07 ngày):

a) Đối với trường hợp hợp thửa:

- Người xin hợp thửa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

b) Trường hợp tách thửa không thực hiện chuyển quyền:

- Người đề nghị tách thửa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ trong thời gian 01 ngày. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trình Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian 02 ngày đối với trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

c) Trường hợp tách thửa chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền):

- Người đề nghị tách thửa chuyển quyền một phần thửa đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

+ Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời gian 01 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thực hiện đo đạc chia tách thửa đất chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 05 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền trong thời gian 02 ngày.

17. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 07 ngày):

a) Người đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 01 ngày. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

18. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 01 ngày. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì đăng tin mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận; Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung Giấy chứng nhận; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận trong thời gian 05 ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung Giấy chứng nhận; đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận và chuyển trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai cấp lại Trang bổ sung đối với trường hợp mất Trang bổ sung và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

đ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả kết quả cho người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất trong thời gian 01 ngày.

Điều 5. Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động đất đai của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam

1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 30 ngày):

a) Người đăng ký quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 02 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 02 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào hồ sơ địa chính trích lục địa chính thửa đất hoặc đo đạc kiểm tra, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với trường hợp hiện trạng ranh giới sử dụng đất thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có); ký xác nhận trích lục hoặc kết quả kiểm tra đo đạc; chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 25 ngày.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật thông tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có) trong thời gian 05 ngày.

2. Đăng kýcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 30 ngày):

a) Người đăng kýcấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 01 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ có một trong các loại giấy tờ theo quy định Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 16, 17 của Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, căn cứ theo hồ sơ địa chính đã lập, trích lục địa chính thửa đất. Trường hợp hiện trạng thửa đất có thay đổi so với giấy tờ thì đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; ký xác nhận bản trích lục hoặc bản kết quả đo đạc; xác nhận tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất… theo quy định và chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 10 ngày.

+ Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ theo quy định Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 16, 17 của Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ thì thực hiện các bước đồng thời với niêm yết công khai trong thời gian 17 ngày như sau: Căn cứ theo hồ địa chính đã lập, trích lục địa chính thửa đất; niêm yết công khai. Trường hợp hiện trạng thửa đất có thay đổi thì đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; ký xác nhận bản trích lục hoặc bản kết quả đo đạc; xác nhận tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

+ Trường hợp đăng ký chứng nhận tài sản: Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký. Trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 22 của Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.

+ Xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai, đăng ký:

Sau khi thực hiện các bước trên đúng theo quy định, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất thì chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; chuyển số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật) và đồng thời gửi lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký (nếu có) và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong thời gian 07 ngày.

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 20 ngày):

a) Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 01 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trong thời gian 02 ngày nội dung như sau:

+ Trường hợp có đề nghị chứng nhận tài sản gắn liền với đất thì kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật) chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 10 ngày.

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra chuẩn bị hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

4. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 30 ngày):

a) Người đăng ký Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 01 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì kiểm tra hồ sơ, xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 05 ngày.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật) chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 17 ngày.

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện hoặc cấp xã thời gian 02 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

5. Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 15 ngày):

a) Người đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 01 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì kiểm tra hồ sơ; xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản theo quy định; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ và chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 06 ngày.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký; gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật) và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

d) Văn phòng đăng ký đất đai hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển hồ sơ cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

g) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

h) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

6. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 30 ngày):

a) Người đăng ký đất đai nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã; kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 01 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trích lục hoặc trích đo đạc địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có) và cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có) trong thời gian 30 ngày.

7. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 30 ngày):

a) Người đăng ký, cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã; kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 01 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

- Trường hợp xã kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thực hiện trong thời gian 16 ngày nội dung sau:

+ Căn cứ vào hồ sơ địa chính đã lập trích lục địa chính thửa đất; trường hợp hiện trạng thửa đất có thay đổi so với giấy tờ thì đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; ký xác nhận bản trích lục hoặc bản kết quả đo đạc; niêm yết về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền.

+ Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp.

+ Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ thực hiện như sau:

- Trường hợp bên chuyển quyền có nộp Giấy chứng nhận; trong thời gian 02 ngày trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho bên chuyển quyền.

- Trường hợp bên chuyển quyền không nộp Giấy chứng nhận thì trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển quyền trong thời gian 02 ngày. Sau ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền; chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

e) Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả về chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thời gian 02 ngày.

g) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã thời gian 02 ngày.

h) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thời gian 01 ngày.

8. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Người đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 01 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thực hiện như sau:

Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất, ký xác nhận bản trích lục hoặc bản kết quả đo đạc kiểm tra hiện trạng chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

e) Văn phòng đăng ký đất đai chuyển trả kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

9. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Người thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc nộp cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp trong thời gian 01 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất trong thời gian 02 ngày.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn; chuyển trả hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

đ) Phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản; chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

10. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 02 ngày):

a) Người đăng ký xóa cho thuê, thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì xác nhận việc xóa thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận theo quy định và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên góp vốn; thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trong thời gian 02 ngày.

11. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Người đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì căn cứ vào hồ sơ địa chính trích lục địa chính thửa đất hoặc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 04 ngày.

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

đ) Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

e) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

12. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Người đăng ký biến động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện đồng thời các nội dung trong thời gian 06 ngày như sau:

+ Trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất thì đo đạc kiểm tra thửa đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

+ Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận lập hồ sơ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai.

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

đ) Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 30 ngày):

a) Người đăng ký biến động nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày thực hiện đồng thời những nội dung sau:

+ Trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất thì đo đạc kiểm tra thửa đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 05 ngày.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận trả kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 03 ngày.

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

đ) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thông báo cho người được thuê đất ký lại hợp đồng thuê đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 05 ngày.

e) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

14. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau ngày được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Người đăng ký nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày, gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 08 ngày.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

15. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Người xin gia hạn sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 02 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 01 ngày.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì chuyển hồ sơ cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để gửi thông tin xác định nghĩa vụ tài chính trong thời gian 03 ngày.

d) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 02 ngày.

đ) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định gia hạn quyền sử dụng đất trong thời gian 01 ngày.

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định gia hạn quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 01 ngày.

g) Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

h) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

16. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ngày hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 05 ngày):

a) Người đề nghị xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong thời gian 01 ngày.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong thời gian 01 ngày nội dung sau:

- Kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp.

- Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

17. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Đối với trường hợp hợp thửa:

- Người đề nghị hợp thửa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện như sau:

+ Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

b) Đối với trường hợp tách thửa không chuyển quyền:

- Người đề nghị tách thửa nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 02 ngày.

- Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 02 ngày.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì căn cứ vào hồ sơ địa chính để trích lục tách thửa hoặc đo đạc để chia tách thửa đất; chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 03 ngày.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

c) Trường hợp tách thửa chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền).

- Người đề nghị tách thửa chuyển quyền một phần thửa đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 02 ngày.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

+ Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 02 ngày.

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thực hiện đo đạc chia tách thửa đất thì chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả về Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai chuyển trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

18. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Người xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện như sau:

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày gửi trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bổ sung hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian 01 ngày.

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trích lục địa chính thửa đất hoặc đo đạc tách thửa, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với chuyển đổi một phần thửa đất và chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

c) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ. Trường hợp phải chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính nếu có và xác nhận vào Giấy chứng nhận theo quy định hoặc trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

d) Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và chuyển trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

e) Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

g) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

h) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

19. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 07 ngày đối với trường hợp cấp đổi không đồng loạt; 50 ngày cấp đổi đồng loạt):

a) Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không đồng loạt và không thay đổi diện tích:

- Người đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào hồ sơ theo quy định và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 01 ngày.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai chuyển kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

b) Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không đồng loạt và có thay đổi diện tích:

- Người đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 02 ngày.

- Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hiện trạng, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào hồ sơ theo quy định; chuyển thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu có và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 01 ngày.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

- Văn phòng đăng ký đất đai chuyển kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

c) Trường hợp cấp đổi đồng loạt do đo vẽ lập lại bản đồ địa chính:

- Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp không thế chấp tại tổ chức tín dụng:

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền thì xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận, chuyển thông tin thuế nếu có và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 20 ngày.

+ Văn phòng đăng ký đất đai hoàn chỉnh hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận chuyển trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 07 ngày.

+ Văn phòng đăng ký đất đai chuyển trả kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết trong thời gian 02 ngày.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 02 ngày.

- Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới:

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền thì xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận, chuyển thông tin thuế nếu có và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 15 ngày.

+ Văn phòng đăng ký đất đai hoàn chỉnh hồ sơ, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận trong thời gian 10 ngày.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận chuyển trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 05 ngày.

+ Văn phòng đăng ký đất đai chuyển trả kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

+ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi trong thời gian 07 ngày.

+ Trao Giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên, gồm chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng thực hiện trong thời gian 10 ngày như sau:

Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp.

Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

20. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (tổng thời gian giải quyết thủ tục từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ là 10 ngày):

a) Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn trong thời gian 15 ngày.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; người bị mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 01 ngày.

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, lập hồ sơ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung Giấy chứng nhận; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận trong thời gian 02 ngày.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung Giấy chứng nhận; đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận và chuyển trả kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

đ) Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian 02 ngày.

e) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp lại Trang bổ sung đối với trường hợp mất Trang bổ sung và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian 01 ngày.

g) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả kết quả cho người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất trong thời gian 01 ngày.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ VÀ CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai

1. Văn phòng đăng ký đất đai:

a) Thường xuyên chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao với địa phương.

b) Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chi nhánh Văn phòng đăng ký cấp huyện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

a) Thường xuyên, định kỳ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan cấp trên theo yêu cầu.

b) Chịu trách nhiệm về các giấy tờ, nội dung pháp lý có liên quan đến hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận, nội dung kỹ thuật trình bày trên Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Cung cấp hồ sơ, tài liệu về đo đạc, bản đồ; hồ sơ khác nếu có yêu cầu của cơ quan cấp huyện theo quy định.

d) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP CÓ LIÊN QUAN

Điều 7. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện để thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu, biến động, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận trên địa bàn huyện cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong việc cấp Giấy chứng nhận, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ, thủ tục; kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

2. Theo dõi, nhắc nhở trong việc thực hiện nhiệm vụ của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai từ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc do chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

2. Thẩm tra, xác định vị trí, thông tin thửa đất; lấy ý kiến khu dân cư; tổ chức công khai lấy ý kiến đối với các hồ sơ phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời xem xét, giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai.

3. Luân chuyển hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai Quy định này và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện và phối hợp triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện tốt Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.