Quyết định 1308/QĐ-UBND-HC năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Tháp theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng chống dịch Covid-19
Số hiệu: 1308/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
Ngày ban hành: 04/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1308/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN PHẠM VI TOÀN TỈNH THEO CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Thông báo số 719-TB/TU ngày 04 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể Tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).

CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa