Quyết định 1287/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
Số hiệu: 1287/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1287/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 3038/TTr-BNG-LS ngày 11 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

- Đảm bảo thực hiện tốt các cam kết hợp tác song phương của Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

- Thúc đẩy hoàn thiện thể chế để sớm hiện thực hóa việc tạo thuận lợi cho đi lại của công dân Việt Nam và Chi-lê trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu thúc đẩy giao lưu nhân dân, đẩy mạnh quan hệ du lịch, thương mại giữa Việt Nam và Chi-lê.

- Xác định nội dung nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức liên quan nhm đảm bảo công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả Hiệp định.

b) Yêu cầu

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, bám sát các nội dung hai Bên đã cam kết trong Hiệp định; đồng thời phải phù hợp với quy định của pháp luật về quy trình phi hp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai điều ước quốc tế.

- Việc triển khai kế hoạch cần chủ động, kịp thời và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Nội dung kế hoạch thực hiện Hiệp định

a) Lộ trình thực hiện Hiệp định

- Trao đổi mẫu hộ chiếu: Phù hợp với Điều 8 của Hiệp định, các Bên thực hiện việc thông báo mẫu hộ chiếu phổ thông hiện hành của mình thông qua đường ngoại giao trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. Trong trường hợp ban hành mẫu hộ chiếu phổ thông mới, cơ quan chức năng của Bên ban hành mẫu hộ chiếu mới cần thực hiện việc thông báo cho Bên kia qua đường ngoại giao trong thời hạn "chậm nhất không quá 60 ngày trước khi đưa vào sử dụng".

- Thực hiện miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông: Từ ngày 11 tháng 8 năm 2017, người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng của Việt Nam và Chi-lê sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế và lưu trú trên lãnh thổ nước còn lại trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện việc nhập cảnh đó không nhằm mục đích hoạt động có thu nhập. Người mang hộ chiếu phổ thông có ý định lưu trú nhiều hơn 90 ngày phải xin phép Cơ quan có thẩm quyền của Nước nhận, phù hợp với luật và quy định nội luật của nước đó.

- Thời hạn thực hiện Hiệp định: Phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 10 Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn. Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày một Bên nhận được thông báo chính thức của Bên kia qua đường ngoại giao về ý định chấm dứt hiệu lực.

b) Dự kiến phân công trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện Hiệp định

- Về thông báo mẫu hộ chiếu: Bộ Ngoại giao sẽ chuyển mẫu hộ chiếu phổ thông hiện hành của Việt Nam cho phía Chi-lê trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2017; đồng thời, đề nghị phía Chi-lê thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Khi nhận được mẫu hộ chiếu phổ thông của Chi-lê, Bộ Ngoại giao sẽ chuyển mẫu này đến Bộ Công an để phối hợp theo dõi, xử lý việc nhập, xuất cảnh của công dân Chi-lê. Trong trường hợp Việt Nam ban hành mẫu hộ chiếu phổ thông mới, Bộ ngoại giao thực hiện việc thông báo mẫu hộ chiếu đó cho phía Chi-lê trong thời hạn chậm nhất không quá 60 ngày trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời đề nghị phía Chi-lê thực hiện nghĩa vụ tương ứng.

- Về thực hiện miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông: Từ ngày 11 tháng 8 năm 2017, thời điểm Hiệp định có hiệu lực, các cơ quan giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan, doanh nghiệp hàng không (Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải; Hãng hàng không quốc gia Việt Nam; văn phòng đại diện Hiệp hội vận tải Hàng không quốc tế tại Việt Nam) và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm phối hợp, thực hiện việc miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh cho người mang hộ chiếu phổ thông của Việt Nam và Chi-lê phù hợp với các quy định của Hiệp định.

- Trong trường hợp sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện Hiệp định, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

c) Dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định

Các quy định của Hiệp định này có thể áp dụng trực tiếp, toàn bộ nên không đặt ra vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để thực hiện Hiệp định.

d) Các biện pháp tổ chức, quản lý tài chính và các biện pháp cần thiết khác để thực hiện Hiệp định

Việc thực hiện Hiệp định được thực hiện theo sự phân công nêu tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật nên không đặt ra vấn đề ban hành thêm các quy định, biện pháp tổ chức, quản lý tài chính hoặc các biện pháp cần thiết khác đthực hiện Hiệp định.

đ) Tuyên truyền, phổ biến điều ước quốc tế

- Bộ Ngoại giao thông báo nội dung Hiệp định cho tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như đề nghị các cơ quan này thông báo nội dung Hiệp định cho các cơ quan sở tại có liên quan, đặc biệt là các hãng hàng không hoạt động tại sở tại để biết, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước.

- Bộ Ngoại giao cập nhật nội dung của Hiệp định vào danh sách các điều ước quốc tế về miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự (www.lanhsuvietnam.gov.vn) đcác cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm có thể truy cập, tìm hiểu thông tin một cách dễ dàng.

- Bộ Ngoại giao thực hiện việc chuyển thông tin về Hiệp định cho bộ phận phụ trách thông cáo báo chí thuộc Bộ Ngoại giao để chính thức đưa tin trên truyền thông về Hiệp định.

- Các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định tới các đơn vị, tổ chức trực thuộc biết, quán triệt thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện

- Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Hiệp định; chịu trách nhiệm chuyển cho phía Chi-lê qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu phổ thông đang được sử dụng của Việt Nam trong thời hạn theo quy định của Hiệp định. Trong trường hợp phía Việt Nam có thay đổi mẫu hộ chiếu phổ thông hoặc cách sử dụng mẫu đó, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo cho phía Chi-lê chậm nhất không quá 60 ngày trước khi đưa vào sử dụng mẫu hộ chiếu đó; phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan để theo dõi việc thực hiện Hiệp định; chủ trì trao đi với phía Chi-lê các vấn đề phát sinh khi thực hiện Hiệp định.

- Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh Cửa khu), Bộ Quốc Phòng (Cục Cửa khẩu) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của Việt Nam và Chi-lê qua các cửa khẩu quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Bộ Giao thông vận tải (Cục hàng không Việt Nam) thông báo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại trên các phương tiện giao thông vận tải cho người mang hộ chiếu phổ thông của Việt Nam và Chi-lê xuất, nhập cảnh hai nước.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến du lịch tại thị trường Chi-lê đxây dựng và quảng bá về hình ảnh du lịch Việt Nam; nâng cấp, phát triển sản phẩm, hệ thống dịch vụ và hạ tầng du lịch nhằm thu hút nhiều hơn nữa du khách Chi-lê đến Việt Nam.

- Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức hữu quan ở sở tại đề nghị tạo điều kiện cho người mang hộ chiếu phổ thông của Việt Nam và Chi-lê trong quá trình xuất, nhập cảnh hai nước.

Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, PL;
- Lưu: VT, QHQT (2).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Điều 8

1. Các Bên trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu phổ thông đang được sử dụng và các thông tin liên quan đến cách sử dụng mẫu hộ chiếu đó trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.

2. Trong trường hợp các Bên thay đổi mẫu hộ chiếu phổ thông hoặc cách sử dụng mẫu hộ chiếu đó, các Bên sẽ thông báo cho Bên kia và trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu phổ thông mới chậm nhất không quá sáu mươi (60) ngày trước khi đưa vào sử dụng mẫu hộ chiếu đó.

Xem nội dung VB
Điều 10
...
3. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn. Mỗi Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Hiệp định bằng thông báo chính thức cho Bên kia qua đường ngoại giao, việc chấm dứt sẽ có hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ khi Bên kia nhận được thông báo qua đường ngoại giao.

Làm tại Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016, thành ba bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng để đối chiếu.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.