Quyết định 1284/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu: 1284/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 2561/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số: 310/BDT-CSDT ngày 23 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1284/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ mục tiêu của Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành và các địa phương xác định rõ vai trò, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ để thực hiện Đề án đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện chính sách đối với người có uy tín kịp thời, đúng đối tượng; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của người có uy tín tại các địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi triển khai thực hiện: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

- Là người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số theo quy định của Trung ương được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong danh sách người có uy tín;

- Người có uy tín do các ngành quản lý;

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong hệ thống chính trị các cấp của các địa phương ở vùng dân tộc thiểu số.

3. Nhiệm vụ

a) Công tác vận động và quản lý người có uy tín

- Bầu chọn, phê duyệt người có uy tín

Ban Dân tộc tỉnh có văn bản hướng dẫn việc bầu chọn, đánh giá chất lượng người có uy tín và rà soát bổ sung người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã chỉ đạo các thôn, bản, tổ phố thực hiện vào tháng 11 hằng năm; tổng hợp, trình Ban Dân tộc tỉnh vào tháng 12 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt theo quy định.

- Nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương:

+ Sau khi có danh sách người có uy tín đã được phê duyệt, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt và giao nhiệm vụ cụ thể cho người có uy tín;

+ Cấp ủy, chính quyền địa phương cần thường xuyên chỉ đạo công tác tranh thủ người có uy tín vào thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết ở cơ sở... đảm bảo người có uy tín luôn phát huy tốt vai trò của mình tại các thôn, bản, tổ dân phố.

+ Hằng năm, tổ chức gặp mặt người có uy tín và đánh giá chất lượng đội ngũ người có uy tín, có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời.

- Trách nhiệm của người có uy tín: Bản thân và gia đình người có uy tín phải nắm vững, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

b) Công tác tuyên truyền

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của bản thân và gia đình người có uy tín.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí và vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền thanh, Truyền hình, báo chí, tuyên truyền miệng…

c) Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực cho người có uy tín

- Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng những người có uy tín tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào ở địa phương.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.

d) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín

- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chế độ chính sách đối với người có uy tín theo quy định tại Quyết định số: 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011; Quyết định số: 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Lực lượng Công an, Quân sự: Phối hợp với các ngành liên quan, thực hiện chính sách do ngành quản lý theo quy định.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận phối hợp thực hiện các nội dung chính sách theo phạm vi quản lý của ngành.

4. Tổng kết, báo cáo hằng năm

Định kỳ hằng năm, các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách nhà nước: Được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Ban Dân tộc, các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai, đánh giá Đề án;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu áp dụng các chế độ, chính sách đối với người có uy tín cho phù hợp, đảm bảo thống nhất về nội dung và các mức chi tương ứng đối với cùng một đối tượng thụ hưởng.

2. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí Trung ương cấp cho các đơn vị, địa phương; đồng thời căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh để cân đối, bố trí cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch theo phân cấp. Xét duyệt, thẩm định quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức vận động, phát huy vai trò người có uy tín; thực hiện các chế độ chính sách đối với người có uy tín theo quy định của ngành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các Sở, Ngành và địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Các Sở, Ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh lồng ghép thực hiện các hoạt động có liên quan góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp và đạt mục tiêu của Đề án.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham gia công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số và giám sát việc triển khai khi thực hiện Đề án.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ khả năng ngân sách, bố trí kinh phí đối với các nội dung chi do cấp huyện, thành phố đảm bảo theo phân cấp để thực hiện các nội dung tại Kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” theo Quyết định số: 2561/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.