Quyết định 1280/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 phê duyệt dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn II”
Số hiệu: 1280/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: 30/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1280/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN II” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH , ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Công văn số 6893/BKHĐT-KTĐNT ngày 09/9/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Đại sứ quán Nhật Bản thống nhất với Chính phủ Nhật Bản về Dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn II”;

Căn cư Biên bản Thỏa thuận Dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn II” được ký kết giữa Đại diện Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/10/2011;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 08 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn tại Công văn số 121/KTHT-HTTT ngày 19/4/2012 về việc đề nghị Phê duyệt Văn kiện dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn II”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn II” theo nội dung chi tiết của Văn kiện dự án đính kèm, gồm một số nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam giai đoạn II”.

2. Nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Chủ dự án: Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn.

5. Mục tiêu của Dự án:

5.1. Mục tiêu dài hạn

Xây dựng các giải pháp đổi mới và phát triển hợp tác xã nông nghiệp góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

5.2. Mục tiêu cụ thể

Đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp tham gia dự án làm mô hình để nhân rộng ra các địa phương trên cả nước.

6. Các kết quả chính của dự án:

- Các tài liệu hướng dẫn hoạt động của hợp tác xã; các tài liệu tập huấn về hợp tác xã nông nghiệp được xây dựng.

- Năng lực cán bộ Hợp tác xã, cán bộ quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh tham gia dự án được tăng cường.

- Năng lực quản lý của các Hợp tác xã tham gia dự án được nâng cao.

7. Kinh phí thực hiện:

Tổng vốn của dự án: 3.570.000 USD.

Trong đó:

a. Vốn ODA: 249.000.000 Yên, tương đương 3.200.000 USD.

(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)

b. Vốn đối ứng: 7.945.000.000 VND tương đương với 370.000 USD.

8. Địa điểm thực hiện dự án:

Năm tỉnh, gồm Thái Bình, Hòa Bình, Hải Dương, Bình Định, An Giang.

9. Thời gian thực hiện: 3 năm từ 2012 đến 12/2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh dự án và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này và nội dung của tài liệu dự án đã được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại Giao;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Thái Bình, Hòa Bình, Hải Dương, Bình Định, An Giang;
- Lưu: VT, HTQT (nam - 20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa