Quyết định 1275/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Phát triển kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo gia súc lớn tại một số đơn vị quân đội"
Số hiệu: 1275/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VÀ VỖ BÉO GIA SÚC LỚN TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Phát triển kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo gia súc lớn tại một số đơn vị quân đội.

2. Tổ chức chủ trì Dự án: Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng.

3. Chủ nhiệm dự án: Hoàng Thái Son.

4. Địa điểm thực hiện: Bình Phước, Ninh Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lâm Đồng, Gia Lai.

5. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2012 - 2014).

6. Mục tiêu dự án

6.1. Mục tiêu tổng quát:

Giúp cán bộ chiến sỹ trong TCKT nâng cao nhận thức, trình độ kỹ thuật, phát triển nghề chăn nuôi gia súc ăn cỏ lấy thịt theo hướng trang trại và sản xuất hàng hóa; Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thịt trong chăn nuôi gia súc lấy thịt, bảo vệ môi trường và tăng thu nhập cho cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị trong TCKT.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng dự án quy mô 1.650 con/3 năm; tăng trọng bình quân/con/ngày ³ 700 g.

- Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi đàn gia súc lấy thịt tham gia dự án tăng trên 20%.

- Khoảng 1.080 lượt cán bộ, chiến sỹ/ 3 năm được tập huấn kỹ thuật, 270 lượt cán bộ, chiến sỹ/ 3 năm được tham quan học tập.

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo Phụ lục đính kèm).

8. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước: 4.200.000.000 đ (bốn tỷ hai trăm triệu đồng)

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 1 và Thuyết minh dự án đã được phê duyệt; quản lý dự án và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- TTKNQG;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Quy mô (con)

Địa điểm

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

 

Năm 2012

 

Bình Phước, Ninh Bình, Quảng Trị

1.400

 

1

Xây dựng mô hình

550

 

1.230,150

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

109,400

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

18,450

 

4

Chi khác

 

 

42,000

 

 

Năm 2013

 

Quảng Trị, Nghệ An, Thái Nguyên

1.400

 

1

Xây dựng mô hình

550

 

1.230,150

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

109,400

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

18,450

 

4

Chi khác

 

 

42,000

 

 

Năm 2014

 

Hòa Bình, Lâm Đồng, Gia Lai

1.400

 

1

Xây dựng mô hình

550

 

1.230,150

 

2

Đào tạo tập huấn

 

 

109,400

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

18,450

 

4

Chi khác

 

 

42,000