Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2017 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 1268/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: 06/09/2017 Số công báo: Từ số 665 đến số 666
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1268/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nng

Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nng (sau đây gọi là Ban Quản lý) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc tại thành phố Đà Nng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

1. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý

1. Lãnh đạo Ban Quản lý:

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm:

a) Có 03 phòng chuyên môn; phòng chuyên môn có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức.

b) Có 05 Đội nghiệp vụ; Đội nghiệp vụ có Đội trưởng, không quá 02 Phó Đội trưởng và các công chức.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm.

3. Biên chế:

Biên chế Ban Quản lý bao gồm biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng tự cân đối trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Đà Nng được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm không tăng biên chế.

4. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng quy định cụ thể.

Điều 4. Thời gian thực hiện thí điểm

Thời gian thực hiện thí điểm 03 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Sau thời gian thí điểm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Hiệu lc và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà N
ng;
- Văn phòng Trung ương Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (02b).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.